Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Паливно-енергетичний комплекс України

Паливно-енергетичний комплекс України

Назва:
Паливно-енергетичний комплекс України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,91 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни “Розміщення продуктивних сил”
Паливно-енергетичний комплекс України


1. Сутність, роль і місце в народногосподарському комп-лексі України.
2. Паливно-енергетичний баланс і його структура.
3. Вугільна промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.
4. Нафтова і нафтопереробна промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи роз-витку.
5. Газова промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.
6. Роль електроенергетики в господарському комплексі України та особливості її розміщення.
7. Проблеми і перспективи розвитку електроенергети-ки України.


1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ
В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Паливно-енергетичний комплекс — це сукупність га-лузей промислового виробництва, які здійснюють видо-буток палива, виробництво електроенергії, їх транспор-тування та використання. До складу паливно-енерге-тичного комплексу входять галузі паливної промисло-вості (вугільна, нафтова, газова, торф'яна, сланцева) та електроенергетика, що включає теплові, гідро- та атомні електростанції, а також трубопровідний транспорт і лі-нії електропередач. ПЕК — це також трубопровідний транспорт і лінії електропередач. ПЕК — це крупна між-галузева територіальна система, складова частина єди-ного господарського комплексу країни; це базовий комп-лекс важкої індустрії. Кінцева мета його функціонуван-ня — надійне забезпечення потреб населення та всього господарського комплексу в паливі та електроенергії.
Виходячи з цього, стає очевидно, що прискорений соціально-економічний розвиток країни нерозривно пов'язаний з рівнем розвитку всіх галузей паливно-енер-гетичного комплексу, вдосконалення енергетичного балансу з обов'язковим врахуванням досягнень науково-тех-нічного прогресу. Всебічна інтенсифікація виробництва ставить перед паливно-енергетичним комплексом нові завдання, збіль-шує його роль у прискоренні темпів економічного зростання, у підвищенні продуктивності праці завдяки значному зростанню її енерго- та електроозброєності.
Відомо, що ефективність та інтенсивність суспільного вироб-ництва значною мірою залежить від його енергозабезпеченості, бо енергетика створює особливі матеріальні ресурси — енергетич-ні, які обумовлюють функціонування практично всього виробни-чого апарату сучасної економіки. Тому в нових економічних умо-вах паливо і енергію слід розглядати і як матеріальний ресурс, і як матеріальний фактор суспільного виробництва.
На сучасному етапі роль паливно-енергетичного комплексу неухильно зростає. Його розвиток значною мірою обумовлює темпи, масштаби і економічні показники зростання продуктивних сил та їх розміщення, створює необхідні умови для подальшого покращання умов праці і підвищення рівня життя людей.
При цьому розвиток паливно-енергетичного комплексу необ-хідно підпорядкувати завданню стійкого забезпечення потреб України в усіх видах палива і енергії при планомірному проведен-ні в усіх галузях і сферах народного господарства цілеспрямо-ваної енергозберігаючої політики.
Енергетичний баланс і еволюція його структури характеризу-ють не лише певний рівень використання тих чи інших енергоно-сіїв, а й науково-технічні, соціальні, організаційні та виробничі зрушення в промисловості, сільському господарстві, на транс-порті, в побутовому обслуговуванні населення.
Одним з найважливіших завдань щодо вдосконалення струк-тури енергетичного балансу є підвищення ефективності викорис-тання енергоресурсів, всіляка їх економія. Подальше підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) залишається надзвичайно актуальним. У зв'язку з цим дуже важ-ливо по-господарськи використовувати вугілля, природний газ, нафтопродукти тощо. Це вимагає певної перебудови в усіх галу-зях і насамперед широкого впровадження енергозберігаючої тех-ніки і технології, вдосконалення нормативів, використання мате-ріальних і моральних стимулів у досягненні економії, посилення відповідальності за перевитрати, перевищення норм та лімітів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Курсова робота на тему: Паливно-енергетичний комплекс України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок