Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил

Загрузка...

Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил

Назва:
Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
13,26 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Курсова робота
на тему:
Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил


Зміст
1. Сутність економічного закону і закономірності, їх об'єк-тивний характер.
2. Закономірності розміщення продуктивних сил.
3. Принципи розміщення суспільного виробництва.
4. Основні фактори і критерії, що впливають на розмі-щення продуктивних сил.


1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАКОНУ
І ЗАКОНОМІРНОСТІ, ЇХ ОБ'ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР
Поступовий перехід до нових, переважно ринкових принципів господарювання, що здійснюється в Украї-ні, спричиняє до істотних зрушень в самих методологіч-них підходах до наукового обгрунтування закономір-ностей, принципів та факторів розміщення продуктив-них сил. За будь-яких соціально-економічних умов про-цес розвитку і розміщення продуктивних сил опосеред-ковується дією певних економічних законів, які вира-жають об'єктивні, істотні, необхідні та постійно віднов-лювані взаємозв'язки і взаємозалежності в процесі вироб-ництва, розподілу й споживання матеріальних благ [З, с. 95; 10, с. 10]. Економічні закони характеризують об'єктивні відносини (тобто такі, що не залежать від волі окремих людей), які проявляються лише в процесі суспільне корисної трудової діяльності. Саме в цьому полягає їх головна відмінність від законів природи.
Відповідно до загальноприйнятої класифікації еко-номічні закони поділяються на загальні, притаманні досить великій сукупності суспільних явищ, і специфіч-ні. На формування і розвиток продуктивних сил най-більший вплив мають такі загальні економічні закони: економії часу, суспільного поділу праці, концентрації виробництва, комплексного та пропорційного розвитку виробництва, адекватності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил.
Сучасний світовий розвиток продуктивних сил характеризує-ться істотним посиленням внутрі- та міжрегіональної інтеграції. Внутрірегіональна інтеграція, що зумовлена географічною цілісністю регіону, розвивається переважно на основі економічних взаємозв'язків між усіма елементами його господарського комплексу. Внаслідок цього формується цілісна інтегрована господар-ська система або єдиний регіональний економічний простір. Міжрегіональна економічна інтеграція розвивається на базі тери-торіального поділу праці, оскільки спеціалізація регіонів, їх пев-не територіальне відокремлення потребує встановлення й поглиб-лення економічних міжрегіональних зв'язків.
Розвиток інтеграційних взаємозв'язків та комплексне вдоско-налення розміщення об'єктів виробничого і невиробничого при-значення повинні спричинити до зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів. Саме на це спрямовуються і за-ходи державної регіональної політики. Разом з тим між регіонами існують істотні відмінності, зумовлені різним природно-ресурс-ним потенціалом, структурою економіки, соціально-економіч-ними умовами розвитку. Отже, зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів вимагає надзвичайно великих зу-силь в несприятливих економічних умовах, коли гостро відчуває-ться нестача матеріальних і фінансових ресурсів.
В економічній і економіко-географічній літературі мають міс-це різні трактування сутності закономірностей розміщення про-дуктивних сил. Існують твердження про те, що загальні економічні закони у конкретному, економічному середовищі проявляються як закономірності. Наводяться такі аналогії: закон суспільного поділу праці у просторовому аспекті постає як закономірність те-риторіального поділу праці; закон концентрації виробництва — як закономірність територіальної концентрації виробництва тощо | [8, с. 20]. Нині домінує точка зору, згідно з якою економічні за-кони і закономірності розміщення продуктивних сил за своєю суттю є поняттями одного порядку.
Як економічні закони, так і закономірності відображають сталі зв'язки між усіма елементами продуктивних сил певного еконо-мічного простору, а тому є необхідним теоретико-методологічним підґрунтям для вирішення практичних завдань. Всебічне вивчення закономірностей розміщення і розвитку продуктивних сил дозволяє відтворювати й раціонально використовувати природно-ресурсний потенціал регіонів, оптимально розміщувати підприємства різних галузей економіки, виробничу та соціальну інфраструктуру.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Курсова робота на тему: Характеристика основних закономірностей та принципів розміщення продуктивних сил

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок