Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Управління

Управління

Назва:
Управління
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
7,93 KB
Завантажень:
151
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Управління


ПЛАН


Вступ
Кожна організація розвивається циклічно, що супро-воджується змінами усіх елементів системи організації. Оскільки змінюється внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування організації, комунікативні системи, ор-ганізаційні можливості, то необхідно знаходити такі ме-тоди управління змінами і розвитком організацій, які б зумовлювали підвищення ефективності діяльності.
Організація є динамічною системою, вона постійно і безперервно змінюється. Відповідно змінюються і всі її складові: керуюча і керована системи, технології, техні-ка, професійний, кваліфікаційний та віковий склад пра-цівників, організаційні структури управління, цілі, про-дукція тощо. Усі зміни є постійними, взаємопов'язани-ми і, як правило, здійснюються з участю працівників організації. Зміни зумовлюють необхідність нововведень, які найчастіше приводять до:—
зміни цілей організації;—
зміни організаційної структури управління розподілу повноважень, відповідальності, поділу на відді-ли, служби, підрозділи, комітети тощо);—
зміни техніки, технологічних процесів, конструк-цій виробів;—
модифікації (зміни) можливостей або поведінки працівників (підготовки до спілкування, переміщення посадових осіб, підвищення кваліфікації, формування груп, оцінки роботи тощо);—
зміни в управлінні виробничо-господарською ді-яльністю (графіків руху деталей, послідовності виконання операцій тощо; географії реалізації виробів; функ-ціонування підрозділів і служб; рекламування продук-ції тощо).
Відомий американський економіст Честер-Ірвінг Бер-нард (1886—1961) стверджує, що перед реалізацією пев-них організаційних змін доцільно:—
робити зважений вибір управлінських важелів з метою забезпечення необхідного впливу на підлеглих, причетних до змін;—
враховувати структуру та обсяги витрат, які зумов-люються змінами, та ймовірність їх повної окупності;—
брати до уваги фактор часу;—
спрямовувати зміни в напрямку підвищення ефективності діяльності організації.


І-Й РОЗДІЛ. Організаційні зміни як об’єкт управління
Організаційні зміни є одним із найважливіших об'єктів управління.
Організаційні зміни — сукупність змін в організації, що зумовлюють здійснення нововведень та можуть відбуватись у таких напрямах: змі-на цілей організації, структури, техніки, технологічних процесів, конс-трукцій виробів, управління виробничо-господарською діяльністю.
Власне, управління організаційними змінами є кон-кретною функцією менеджменту. Тому технологія управ-ління ними реалізується через загальні функції мене-джменту, охоплюючи такі етапи:
1. Планування організаційних змін.
2. Організування колективів працівників та окремих виконавців — учасників організаційних змін.
3. Мотивування працівників — учасників організацій-них змін.
4. Контролювання результатів організаційних змін.
5. Регулювання відхилень, збоїв тощо, виявлених у процесі організаційних змін.
Наприклад, впровадження нового технологічного про-цесу виготовлення виробу на підприємстві супроводжува-тиметься реалізацією певних видів управлінської діяльності.
1. Розроблення технологічного плану виготовлення ви-робу. Він має передбачити певну сукупність технологічних операцій, прийомів тощо. За кожною операцією закріплю-ється обладнання, інструмент, технологічне та організацій-не оснащення, транспортні засоби для переміщення пред-метів праці, персоналу з обслуговування робочих місць (ре-монтники, електрики, та ін.); формуються вимоги до основних робітників, які виконуватимуть технологічні опе-рації та ін. Важливе значення при цьому має економічне обґрунтування зміни технологічного процесу.
2. Організування впровадження нового технологічного процесу виготовлення виробу. При цьому технологи, ме-ханіки, майстри на виробничій дільниці відповідно го-тують робочі місця, забезпечують їх необхідним інстру-ментом, пристроями, оснащенням тощо; підбирають ви-конавців (основних і допоміжних робітників) належної кваліфікації; вносять корективи у загальну схему вироб-ничих процесів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Курсова робота на тему: Управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок