Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> УМГ “Прикарпаттрансгаз”

УМГ “Прикарпаттрансгаз”

Назва:
УМГ “Прикарпаттрансгаз”
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
19,36 KB
Завантажень:
344
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1. Аналіз зовнішнього середовища УМГ “Прикарпаттрансгаз”
Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" створене шляхом реорганізації дочірнього підприємства “Прикарпаттрансгаз” акціонерного товариства “Укргазпром”.
Предметом діяльності УМГ “Прикарпаттрансгаз” є транспортування при---родного газу споживачам, зберігання газу в підзем---них сховищах, розвиток підсобного сільського господарства, забезпечення своїх працівників товарами і продуктами харчування, а також іншою діяльністю, яка не супе---речить Положенню про філію.
1.1 Аналіз макрооточення
Аналіз макрооточення УМГ “Прикарпаттрансгаз” виконується з метою визна-чення рівня впливу на підприємство таких компонент: демографічної, природної, технологічної, політико-правової, екологічної, міжнародної та соціально-культурної. Характеристика УМГ “Прикарпаттрансгаз” у розрізі основних компонент і факторів подана в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Діагностика макрооточення УМГ “Прикарпаттрансгаз”
Фактор | Стан фактора (ступінь впливу) | Характер впливу на підприємство: позитивний (+), негативний (-) | Можлива реакція підприємства
1 | 2 | 3 | 4
Демографічна
1.Чисельність насе-лення Івано-Фран-ківської області | Близько 1360 тис. чол., тенденція до зменшення
(незначний) | Зменшення потре-би в газифікації де-яких сільських ра-йонів з метою зменшення обсягу транспортних по-слуг (-) | Скорочення обсягів транспортування газу
2. Розміщення насе-лення на території області та країни | Нерівномірне
(незначний) | Збільшення витрат на спорудження нових газопроводів (-) | Зростання витрат ча-су на будівництво газопроводів
Економічна
3. Рівень інфляції | Близько 2% за місяць
(значний) | Знецінення грошо-вих ресурсів (-)
Знецінення довго-строкових кредитів і виплат по них (+) | Індексація платежів у договорах в разі їх продовження
4. Фінансово-кре-дитна політика | Високі відсотки за кредити (більше 15%), обмежений доступ до них
(значний) | Збільшення оборотних коштів (+)
Нестача власних коштів (-) | Розвиток підпри-ємства
Продовження таблиці 1.1
1 | 2 | 3 | 4
5. Система оподаткування | Високі ставки по-датку на землю, комунального по-датку, податку з власників транс-портних засобів
(помірний) | Зменшення влас-них коштів на роз-ширення діяльності підприємства (-) | Адаптація до існу-ючого стану
6. Рівень і динаміка цін | Зростання
(помірний) | Зростання собівар-тості транспорту-вання газу (-) | Адаптація до цін, які встановлює держава
7. Зміни в структурі споживання громадян | Зростає зацікавле-ність у викорис-танні альтернатив-них газу джерел енергії
(значний) | Зменшення попиту на природний газ (-) | Скорочення обсягів транспортування газу
Технологічна
8. Темпи техноло-гічних змін | Швидкий розви-ток покращених способів транс-портування газу
(значний) | Потреба швидкого вдосконалення техніки відповідно до вимог часу (+) | Вчасне реагування підприємства з ме-тою покращення якості послуг, зни-ження собівартості транспортування га-зу, підвищення про-дуктивності праці
9. Інноваційний потенціал галузі | Середній
(помірний) | Посилення модер-нізації (+) | Збільшення викорис-тання інноваційного потенціалу у своїй діяльності
Політико-правова
10. Стан законодав-ства | Задовільний
(значний) | Діє протягом до-сить тривалого ча-су (-) | Адаптація до існу-ючого законодавства
11. Державна еко-номічна політика | Незначні струк-турні зрушення в економіці країни
(значний) | Стримує розвиток підприємства (-) | Адаптація до існу-ючого стану, необ-хідність удоскона-лення
12. Зовнішньополі-тичні акції | Недостатній рі-вень відкритості економічної сис-теми країни
(значний) | Можливе збіль-шення притоку іно-земного капіталу (+) |
Запровадження мо-ніторингу можливих змін законодавства, пошук партнерів у країнах зі сприятли-вим правовим кліматом
Продовження таблиці 1.1
1 | 2 | 3 | 4
13. Політичний курс | Інтеграція в Євро-пу, погіршення стосунків з Росією (значний) | Зміна умов догово-рів з Росією (-)
Оплата надання транспортних по-слуг за кордон Ро-сією (+) | Розробка стратегіч-ної поведінки у від-носинах з Росією та країнами Європи
Природна
14.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: УМГ “Прикарпаттрансгаз”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок