Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки

Назва:
Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
49,62 KB
Завантажень:
502
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Під-при-єм-с-т-во як об'-єкт і су-б'єкт ри-н-ко-вої еко-но-мі-ки
План
Вве-ден-ня
Під-при-єм-с-т-во – го-ло-вна еко-но-мі-ч-на оди-ни-ця кон'-ю-н-к-ту-ри ри-н-ку.
Сут-ність і со-ці-а-ль-но--еко-но-мі-ч-ні фо-р-ми під-при-єм-с-т-ва. Тру-до-вий ко-ле-к-тив під-при-єм-с-т-ва;
Ви-ди під-при-ємств. Ма-лі під-при-єм-с-т-ва та їх роль в еко-но-мі-ч-но-му про-гре-сі;
За-ко-но-да-в-че ре-гу-лю-ван-ня ді-я-ль-но-с-ті під-при-ємств.
Си-с-те-ма управ-лін-ня під-при-єм-с-т-вом в умо-вах ри-н-ку.
Управ-лін-ня під-при-єм-с-т-вом і са-мо-вря-ду-ван-ня тру-до-во-го ко-ле-к-ти-ву. Ме-не-дж-мент і ма-р-ке-тинг в управ-лін-ні під-при-єм-с-т-вом;
Ада-п-та-ція під-при-ємств до ри-н-ко-вих від-но-син;
Під-при-єм-с-т-во як ос-но-в-на го-с-по-дар-сь-ка оди-ни-ця ма-к-ро-еко-но-мі-ки.
Со-ці-а-ль-но--еко-но-мі-ч-ні й ор-га-ні-за-цій-ні фо-р-ми під-при-єм-с-т-ва, йо-го тру-до-вий ко-ле-к-тив;
Вну-т-рі-ш-ньо-го-с-по-дар-сь-ка стру-к-ту-ра під-при-єм-с-т-ва й обіг йо-го ви-ро-б-ни-чих фо-н-дів;
Ви-ди під-при-ємств і їх роз-ви-ток в умо-вах ри-н-ку.
Еко-но-мі-ч-на во-ля під-при-ємств і під-при-єм-ни-ц-т-во. Управ-лін-ня під-при-єм-с-т-вом у су-час-них умо-вах.
Управ-лін-ня під-при-єм-с-т-вом, йо-го го-с-по-дар-сь-ка, еко-но-мі-ч-на і со-ці-а-ль-на ді-я-ль-ність;
Ада-п-та-ція під-при-єм-с-т-ва до ри-н-ко-вих від-но-син, під-при-єм-с-т-во і дер-жа-ва;
Ма-р-ке-тинг і ме-не-дж-мент в управ-лін-ні під-при-єм-с-т-вом;
Еко-но-мі-ч-ні про-бле-ми під-при-єм-ни-ц-т-ва та шля-хи їх ви-рі-шен-ня.
Ви-сно-вок


Введення
Під-при-єм-с-т-во го-ло-вна еко-но-мі-ч-на оди-ни-ця кон'-ю-н-к-ту-ри ри-н-ку
Сут-ність і со-ці-а-ль-но--еко-но-мі-ч-ні фо-р-ми під-при-єм-с-т-ва. Тру-до-вий ко-ле-к-тив під-при-єм-с-т-ва
Під-при-єм-с-т-во за-ймає центра-ль-не мі-с-це в на-род-но-госпо-дар-сь-ко-му ком-пле-к-сі будь--якої кра-ї-ни. Це пе-р-вин-на лан-ка су-с-пі-ль-но-го по-ді-лу пра-ці. Са-ме тут ство-рю-єть-ся на-ці-о-на-ль-ний до-ход. Під-при-єм-с-т-во ви-сту-пає як ви-ро-б-ник і за-без-пе-чує про-цес від-тво-рен-ня на ос-но-ві са-мо-оп-ла-т-но-с-ті й са-мо-стій-но-с-ті.
Від ус-пі-ху окре-мих під-при-ємств за-ле-жить об-сяг ство-рю-ва-но-го ва-ло-во-го на-ці-о-на-ль-но-го про-ду-к-ту, со-ці-а-ль-но--еко-но-мі-ч-ний роз-ви-ток су-с-пі-ль-с-т-ва, сту-пінь за-до-во-ле-но-с-ті в ма-те-рі-а-ль-них і ду-хо-в-них бла-гах на-се-лен-ня кра-ї-ни.
Під-при-єм-с-т-во як са-мо-стій-на го-с-по-дар-сь-ка оди-ни-ця во-ло-діє пра-ва-ми юри-ди-ч-ної осо-би, тоб-то во-но має пра-во ві-ль-но-го роз-по-ря-джен-ня май-ном, оде-р-жу-ва-ти кре-дит, вхо-ди-ти в до-го-ві-р-ні від-но-си-ни з ін-ши-ми під-при-єм-с-т-ва-ми. Во-но має ві-ль-ний роз-ра-ху-н-ко-вий ра-ху-нок у ба-н-ку, де зна-хо-дять-ся ко-ш-ти, що ви-ко-ри-с-то-ву-ють-ся для роз-ра-ху-н-ків з ін-ши-ми під-при-єм-с-т-ва-ми, на зар-пла-ту.
При-йн-я-то вва-жа-ти, що оп-ти-ма-ль-ни-ми є та-кі роз-мі-ри, що за-без-пе-чу-ють най-більш спри-я-т-ли-ві умо-ви для ви-ко-ри-с-тан-ня до-ся-г-нень на-у-ки й тех-ні-ки при мі-ні-ма-ль-них ви-тра-тах ви-ро-б-ни-ц-т-ва і при цьо-му до-ся-га-єть-ся ефе-к-ти-в-не ви-ро-б-ни-ц-т-во ви-со-ко-які-с-ної про-ду-к-ці-ї.
Під-при-єм-с-т-во яв-ляє со-бою та-ку фо-р-му ор-га-ні-за-ції го-с-по-дар-с-т-ва, при якій ін-ди-ві-ду-а-ль-ний спо-жи-вач і ви-ро-б-ник вза-є-мо-ді-ють за до-по-мо-гою ри-н-ку з ме-тою ви-рі-шен-ня трьох ос-но-в-них еко-но-мі-ч-них про-блем:, що, як і для ко-го ви-ро-б-ля-ти.
При цьо-му ні-хто з під-при-єм-ців і ор-га-ні-за-цій сві-до-мо рі-шен-ням ці-єї трі-а-ди еко-но-мі-ч-них про-блем не за-йня-тий (ко-ж-ний ви-рі-шує в сти-хії ри-н-ку на ін-ди-ві-ду-а-ль-но-му рі-в-ні).
У ри-н-ко-вій си-с-те-мі все має ці-ну. Рі-з-ні ви-ди люд-сь-кої пра-ці та-кож ма-ють ці-ну – рі-вень зар-пла-ти, та-риф на по-слу-ги. Ри-н-ко-ва еко-но-мі-ка для не-усві-до-м-ле-ної ко-ор-ди-на-ції лю-дей і під-при-ємств че-рез си-с-те-му цін і ри-н-ків. Як-що узя-ти всі рі-з-но-ма-ні-т-ні ри-н-ки, то оде-р-жи-мо ши-ро-ку си-с-те-му, що сти-хій-но за-без-пе-чує рі-в-но-ва-гу цін і ви-ро-б-ни-ц-т-ва шля-хом проб і по-ми-лок.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 Курсова робота на тему: Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок