Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Орієнтація на потреби і ресурси клієнтів

Орієнтація на потреби і ресурси клієнтів

Назва:
Орієнтація на потреби і ресурси клієнтів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
32,62 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Неприпустими фаховими помилками є протиставлен-ня клієнтів соціальним працівникам, адже це може спро-вокувати недовіру, психологічне протистояння, стати не-подоланним бар'єром у їх взаємодії. Навпаки, соціальні працівники мають брати на себе відповідальність за своїх клієнтів, шукати фахово і морально вмотивованих форм і методів подолання їх проблем, зважаючи на наслідки прийнятих рішень і вжитих заходів. Як правило, вони орієнтуються не стільки на ідеологічні доктрини, полі-тичну волю, популярні теоретичні схеми, як на клієнта, особливості його буття, потреби і прагнення.
Безперечно, у сучасній соціальній роботі стосунки між клієнтом і соціальним працівником повинні мати партнерський характер, що означає поціновування внеску обох сторін. Така позиція зобов'язує соціального працівника ставитися з повагою до досвіду, думок і рі-шень клієнта.
Орієнтація на потреби і ресурси клієнтів
Соціальна робота покликана забезпечити відповід-ність потреб людини і ресурсів соціальних систем, по-ліпшити взаємодію людини з її фізичним і соціальним оточенням.
Потреба — необхідність у чомусь для підтримки життєдіяльності організму людини, соціальної групи, суспільства; внутрішня спону-, ка активності; стан організму, особи, соціальної групи, суспільс-тва, що виражає залежність від об'єктивного змісту умов їхнього існування і розвитку.
Поняття «потреби» охоплює своїм змістом індивіду-альний і загальносоціальний рівні. З погляду індивіда воно позначає необхідні умови життя певного якісного рівня, заданого не тільки фізіологічними потребами, а й уявленнями про якість життя. На загальносоціальному рівні потреби розглядають як суспільні відносини щодо можливостей споживання матеріальних, духовних благ і послуг. Ці відносини розширюють або звужують, а та-кож трансформують можливості особи стосовно задово-лення своїх потреб.
Потреби людини є результатом взаємодії об'єктив-ного і суб'єктивного. Формуючись під об'єктивним впливом навколишнього середовища, вони відобража-ються у свідомості, набуваючи суб'єктивної форми сво-го існування. Усвідомлені потреби спонукають до діяль-
ності, генерують соціальну активність населення. Для реалізації потреб необхідні не лише мотиви, а й умови, які залежать від рівня розвитку цивілізації, характеру суспільних відносин на певний історичний момент. Ці відносини визначають особливості життя як великих сукупностей людей, так і громад, спільнот індивідів. Вони охоплюють політичну, економічну, правову, ду-ховну, професійну та інші сфери. Пов'язані вони з фор-мами і способами соціальної діяльності людей, спіль-нот, їх соціальними потребами та інтересами, надаючи широкі можливості для їх задоволення або, навпаки, обмежуючи, звужуючи їх. Відсутність можливості реа-лізувати свої потреби на індивідуальному рівні усклад-нює соціалізацію людини, деформує її особистість і поведінку, вселяє їй почуття меншовартості, безвідпові-дальності, агресії, злочинності. На загальносоціально-му рівні це породжує різні соціальні проблеми (бідність, безробіття, злочинність, міграції тощо).
Суперечності між потребами, які змінюються у про-цесі життєдіяльності особи, і реальними можливостя-ми їх задоволення є не лише рушійною силою людської активності або причиною індивідуальних проблем, а й підґрунтям, на якому проростають соціальні проблеми, основою соціальної нестабільності. Це особливо відчут-но у суспільствах перехідного типу, в яких зазнають трансформації політичні, економічні, соціальні систе-ми, що, як правило, знижує на певний час життєвий рі-вень багатьох людей, породжує почуття соціальної не-стабільності, страх перед майбутнім, особливо у літніх людей. У цей період зазнають суттєвих змін критерії оцінювання благополуччя суспільства, людини, що теж здебільшого провокує дискомфортні емоції. Суттє-во змінюються структура і пріоритетність потреб осо-бистості.
Традиційно потреби індивідів поділяють на вітальні (необхідні для фізичного відтворення життя), соціальні (потреби в спілкуванні, соціальній оцінці), духовні (потреби в смислі життя, ідеалах, цінностях).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Орієнтація на потреби і ресурси клієнтів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок