Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Планування

Планування

Назва:
Планування
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
38,48 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Тема 1. Зміст процесу планування
1.1. Предмет, об'єкт та зміст планування
Процес планування є спробою уявити собі картину майбутнього. Це перший крок для вирішення проблем майбутнього і від його правильності залежать оптималь-не використання можливостей та запобігання помилко-вим діям.
Сьогоднішній темп використання ресурсів потребує досконалого і точного прогнозування розвитку всіх га-лузей виробничої та невиробничої сфери. Темпи зміни умов праці настільки швидкі, що планування виступає чи не єдиним фактором стримування та відвернення не-гативних наслідків НТП та НТР.
Планування як самостійна міжгалузева дисципліна має визначальний вплив на розвиток усіх самостійних наукових напрямків, які користуються її методикою для передбачення функціонування своїх об'єктів та пред-метів дослідження в майбутньому. Тому нині розвитку системи наукових знань планування надається пріори-тетний розвиток.
Передусім, треба дати чітке визначення плануванню як самостійній дисципліні.
Планування — це сукупність знань про закономірності розвитку різних господар-ських систем у майбутньому.
Існують також інші визначення планування.
Напри-клад:
"Планування — це цілеспрямована діяльність із забезпечення пропорційного й динамічного розвитку су-спільства, визначення основних параметрів економіки
в майбутньому періоді та досягнення їх з найменшими витратами суспільної праці".
Об'єктом планування може виступати будь-яка ор-ганізаційна система, що є відкрита для взаємодії з нав-колишнім середовищем. На вході система дістає все, що їй необхідне для "її діяльності: капітал, матеріали, ін-формацію, працівників. У процесі діяльності вона пере-творює ці ресурси у відповідну продукцію та послуги, які виносяться на вихід з системи в зовнішнє середови-ще. Якщо діяльність системи є ефективною, то на вихо-ді одержуємо прибуток та збільшуємо сегмент ринку, на який постачаються наші продукти.
Конкретними об'єктами планування можуть виступа-ти окремі виробничі процеси системи або все виробниц-тво в цілому. Наприклад, конкретними об'єктами пла-нування діяльності є виробництво, реалізація, собівар-тість, трудові ресурси, матеріальні і фінансові результати роботи, інвестиційна діяльність підприємства.
Змістом планування є визначення цілей, найкра-щих методів і способів досягнення. Цілями науки пла-нування є розробка методики передбачення та опис пер-спективного стану об'єктів різних господарських си-стем.
Методика — конкретні методи дослідження, які створюють систему різних засобів та прийомів вивчен-ня та узагальнення явищ діяльності в сфері планування.
Методологія планування — це сукупність теоретич-них висновків, загальних закономірностей, наукових принципів розробки планів, їх опис та обґрунтування. Методологія планування базується на пізнанні та вико-ристанні об'єктивних економічних законів.
Процес наукового планування передбачає визначен-ня наукового підходу чи орієнтації наукового дослі-дження. Вагомі відмінності між планами виникають, через різницю в орієнтації. В одних спеціалістів перева-жає орієнтація на минулий досвід — реактивна {reakti-ие), у других — на сучасний стан — інактивна (inaktive), у третіх — на майбутнє — попередження або преакти-візм (preaktive). Четвертий вид планування — інтерак-тивізм (interaktive) направлений на взаємодію всіх існу-ючих орієнтацій та враховує минуле, сучасне і майбутнє як різні, але нероздільні аспекти
Одним з продуктів процесу планування є проект. Ко-лишнє розуміння проектування дослідники відносили до проектів науково-дослідницької', проектно-конструк-торської та архітектурно-будівничої діяльності, оскіль-ки під проектом розуміли сукупність документів, роз-рахунків, креслень, необхідних для створення будь-яких виробів чи споруд. Сучасне ж тлумачення проекту виходить за вищевказані межі та в широкому розумінні включає всі види діяльності.
Різноманітність визначень поняття "проект" поясню-ється, передусім, різними методологічними підходами.
Проект — це певний план дій, обумовлений конкретними цілями, які часто включають вимоги до часу, вартості та якості результату, що визначають спосіб його вирішення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Курсова робота на тему: Планування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок