Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Медицина та здоров'я -> Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області

Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області

Назва:
Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
10,95 KB
Завантажень:
329
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
1.Вступ
У сіль-сь-ко-го-с-по-дар-сь-ких тва-рин ре-єст-ру-єть-ся ве-ли-ка кі-ль-кість па-ра-зи-та-р-них хво-роб. При на-яв-но-с-ті ве-ли-ко-го чи-с-ла хво-рих тва-рин го-с-по-дар-с-т-во не-до-от-ри-мує мо-ло-ко, м'я-со, во-в-ну, яй-ця, а че-рез за-ги-бель мо-ло-д-ня-ка зни-жу-єть-ся від-тво-рен-ня по-го-лі-в'я. Ве-ли-кі втра-ти у тва-рин-ни-ц-т-ві від па-ра-зи-та-р-них хво-роб зу-мо-в-лю-ють-ся їх ма-со-вим по-ши-рен-ням і при-хо-ва-ним про-ті-кан-ням. Осо-б-ли-ва ува-га при-ді-ля-єть-ся ге-ль-мі-н-то-з-ним ін-ва-зі-ям оскі-ль-ки при них зна-ч-но зни-жу-єть-ся про-ду-к-ти-в-ність тва-рин, на-пру-жен-ня іму-ні-те-ту про-ти ін-фе-к-цій-них хво-роб та на-яв-ність та-ко-го фа-к-ту, що ба-га-то ге-ль-мі-н-то-зів є зоо-ан-т-ро-по-з-ни-ми за-хво-рю-ван-ня-ми (у тва-рин па-ра-зи-тує 67 ви-дів ге-ль-мі-н-тів, що пе-ре-да-ють-ся лю-ди-ні).
Але по-ряд із ге-ль-мі-н-то-з-ни-ми за-хво-рю-ван-ня-ми па-ра-зи-то-ло-гія ви-вчає ще ве-ли-кий роз-діл хво-роб, що ви-кли-ка-ють-ся па-ра-зи-ти-ч-ни-ми клі-ща-ми. До цих хво-роб від-но-сить-ся і сар-ко-птоз сви-ней. В ре-зуль-та-ті пе-ре-хво-рю-ван-ня цим за-хво-рю-ван-ням мо-ло-д-няк сви-ней ви-сна-жу-єть-ся, що в по-да-ль-шо-му при-зво-дить до зни-жен-ня про-ду-к-ти-в-но-с-ті, зни-жен-ня не-спри-я-т-ли-во-с-ті до ін-фе-к-цій-них хво-роб, або й до за-ги-бе-лі.
Го-с-по-дар-с-т-во при цьо-му мо-же по-не-с-ти зна-ч-ні зби-т-ки ви-ра-же-ні в не-до-от-ри-ман-ні про-ду-к-ції, зби-т-ків від за-ги-бе-лі, ви-трат на про-ве-ден-ня за-хо-дів по лі-к-ві-да-ції за-хво-рю-ван-ня, зби-т-ків уна-с-лі-док ка-ра-н-тин-но--об-ме-жу-ва-ль-них за-хо-дів.
Ме-тою да-но-го до-слі-джен-ня є:
ви-сві-т-ли-ти те-о-ре-ти-ч-ні ас-пе-к-ти хво-ро-би.,
по-ка-за-ти за-хо-ди бо-ро-ть-би та про-фі-ла-к-ти-ки на при-кла-ді кон-к-ре-т-но-го ви-па-д-ку.,
за-крі-пи-ти знан-ня про біо-ло-гію та по-ши-рен-ня збу-д-ни-ка.
2.Ха-ра-к-те-ри-с-ти-ка го-с-по-дар-с-т-ва.
Го-с-по-дар-с-т-во ТзОВ "На-дія", Хо-тин-сь-ко-го ра-йо-ну, Че-р-ні-ве-ць-кої об-ла-с-ті роз-мі-ще-не в ба-сей-ні р.Дні-с-тер, в зо-ні по-мі-р-но-го клі-ма-ту. Від-стань до :
ра-йон-но-го центру м.Хо-тин – 5 км.,
об-ла-с-но-го центру м.Че-р-ні-в-ці – 70 км.,
за-лі-з-ни-ч-ної ста-н-ції м.Ка-м'я-не-ць--По-діль-сь-кий – 28 км.
Ін-фо-р-ма-ція про еко-но-мі-ч-ні по-ка-з-ни-ки го-с-по-дар-сь-кої ді-я-ль-но-с-ті ТзОВ "На-дія"
Хо-тин-сь-ко-го ра-йо-ну Че-р-ні-ве-ць-кої об-ла-с-ті
По-ка-з-ник | за 1999 рік | за 2000 рік
Зе-ме-ль-на пло-ща , га | 1353 | 1353
Чи-се-ль-ність пра-ців-ни-ків , чол | 196 | 170
Ва-р-тість рі-ч-ної ва-ло-вої про-ду-к-ції , тис.грн | 957,4 | 1211,2
Спе-ці-а-лі-за-ція го-с-по-дар-с-т-ва зерн. ро-с-лин-ни-ц-т-во з роз-в. ско-тар-с-т-вом
Кі-ль-кість сі-но-жа-тей і па-со-вищ , га | 185 | 185
По-го-лі-в'я тва-рин
Ве-ли-ка ро-га-та ху-до-ба , всьо-го | 331 | 307
В т. ч. ко-ро-ви | 125 | 111
На ви-ро-щу-ван-ні й від-го-ді-в-лі | 206 | 196
Ко-ні до-ро-с-лі , гол | 16 | 18
Мо-ло-д-няк ко-ней , гол | 9 | 9
Сви-ні , всьо-го | 348 | 295
В т. ч. ма-то-ч-не по-го-лі-в'я | 40 | 40
На ви-ро-щу-ван-ні і від-го-ді-в-лі | 308 | 255
Пта-хі-в-ни-ц-т-во , всьо-го | 300 | 100
Ку-ри до-ро-с-лі , гол | 100 | 100
Мо-ло-д-няк | 200 | -
Бджо-ляр-с-т-во , сі-мей | 58 | 58
Де-які по-ка-з-ни-ки кор-мо-ви-ро-б-ни-ц-т-ва
Ва-ло-вий збір кор-мо-вих куль-тур :
Ко-ре-не-пло-ди ,ц | 2854 | 1700
Сі-но ,ц | 1652 | 2003
Зе-ле-ної ма-си ба-га-то-рі-ч-них трав ,ц | 12621 | 8840
За-кла-де-но :
Си-ло-су ,ц | 7646 | 6340
Сі-на-жу ,ц | 5179 | 3162
Уро-жай-ність кор-мо-вих куль-тур :
Ко-ре-не-пло-ди ,ц / га | 285,4 | 170
Зе-ле-ної ма-си ба-га-то-рі-ч-них трав ,ц / га | 41,3 | 38,6
Ку-ку-ру-дзи ц / га | 103,7 | 131,9
По-тре-ба в ко-р-мах , ц ВКО
Ве-ли-ка ро-га-та ху-до-ба :
В т. ч. ко-ро-ви | 2182 | 1283
На ви-ро-щу-ван-ні й від-го-ді-в-лі | 3907 | 2963
Сви-ні | 2495 | 2372
Пти-ця | 48 | 34
Ін. ви-ди тва-рин | 812 | 746
За-без-пе-че-ність вла-с-ни-ми ко-р-ма-ми | 100 % | 100 %
Ви-ро-б-ни-ц-т-во про-ду-к-ції тва-рин-ни-ц-т-ва
Ве-ли-ка ро-га-та ху-до-ба :
Мо-ло-ко , ц | 2585 | 2191
Мо-ло-ко , со-бі-ва-р-тість, тис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок