Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інше -> Типи комунікаторів

Типи комунікаторів

Назва:
Типи комунікаторів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
10,94 KB
Завантажень:
181
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Курсова робота
з журналістики
Типи комунікаторів


ВСТУП
Одним із важливих компонентів системи масової комунікації є комунікатор. На розглянутих раніше моделях комунікації комуні-катори представлені переважно як статичні параметри системи спіл-кування, як конституюючі елементи структури комунікації. Де-які уче-ні намагалися показати комунікаторів у вигляді динаміч-них під-систем, функції яких зумовлені соціально-психологічними, полі-тич--ними, культурологічними факторами (див. моделі Малецького, Шрам-ма та ін.).
Необхідність аналізу комунікаторів як учасників процесу спілку-вання є беззаперечним. Власне, характер, зміст, спрямування кому-ні-кації залежать від постатей комунікаторів.
Перш ніж говорити про типи комунікаторів необхідно розглянути загальнонаукові й методологічні засади аналізу осіб, від яких зале-жить процес комунікації. Цей аналіз є надзвичайно важливим з ог-ля-ду на те, що ми постійно перебуваємо в ситуації обговорення питань: хто такий журналіст, хто такий редактор, ким є для нас чи-тач, глядач, слухач. Ми плануємо й здійснюємо свою професійну ді---яль-ність, беручи до уваги побажання й потреби цих осіб.


Такою загальнонауковою й методологічною основою розмови про природу комунікатора є теорія діяльності або її варіант тео-рія мовної діяльності.
Основним концептом теорії мовної діяльності є уявлення про лю-дину як про активного мовця або сприймача повідомлення, які пе-ре-бувають у стадії породження або сприймання та розуміння ви-словлювання. Таким чином, можна сказати, що процес комуніка--ції відбувається у формі породження висловлювання, повідом-лення, твору, тексту і в формі сприймання та розуміння висловлю-вання, повідомлення, твору, тексту.
Отже, з погляду форми комунікації, комунікатори поділяються на ко---му-ніката й комуніканта (див. лекцію 1).
Ким же є комунікатор на етапі породження або сприймання ви-слов-лювання? Яка його природа?
Відповівши на ці запитання, ми зможемо поділити комунікаторів на професійних і непрофесійних.
Професійним комунікатором є той комунікатор, який усвідом-лює власні процеси передачі або споживання інформації, керує ни-ми, удосконалює свої уміння й навички, професіонально (тобто май-стерно) організовує процес передачі або переробки інформації.
В основі будь-якої професійної діяльності лежить активність лю-ди-ни у вигляді системи умінь та навичок. В цілому, ця система властива людям у звичайних, не виробничих ситуаціях, у яких проявляються прості форми відносин між людьми. Усвідомивши цю активність, на науковій основі оцінивши доцільність і необхід-ність своїх навичок як автоматично і точно виконуваних дій, спря-мо-ваних на досягнення певного результату, удосконаливши систему навичок, людина таким чином перетворила цю активність у програ-му, а результат — у мету специфічної для неї — виробничої діяль-ності. Те, що в звичайних ситуаціях людина робить автоматично, майже несвідомо, у виробничій ситуації вона добре усвідомлює. Во-на контролює свої дії, керує ними, удосконалює їх структуру. З цьо-го випливає, що психологічною основою формування людини як спеціаліста є обов’язкове усвідомлення своєї активності в звичай-них ситуаціях, контроль за нею, можливість удосконалення її струк-тури на науковій основі й перетворення її в предмет особ-ливого виду діяльності, що називається виробничою або професійною. На цій психологічній основі виникає виробничник, ділова людина, про-фесіонал.
Таким чином, оволодіння спеціальністю можливе завдяки ви-в-чен-ню свого “виробництва”, тобто завдяки оволодінню тим проце-сом, який є суттю “виробництва”. Відповідно, спеціаліст повинен мати систему таких професійних умінь, які формуються на основі знання про своє “виробництво” і являють собою складну систему інтелектуальних та фізичних дій, спрямованих на оволодіння вироб-ничим процесом з метою отримання необхідного результату. До речі, професійні уміння й покладені в їх основу професійні навички називаються професіограмою.
Отже, питання про професійного комунікатора пов’язане з аналі-зом тієї психологічної основи, на якій і формується його профе-сіо-налізм.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Курсова робота на тему: Типи комунікаторів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок