Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інше -> Ві-ль-но-гор-сь-ке скло

Ві-ль-но-гор-сь-ке скло

Назва:
Ві-ль-но-гор-сь-ке скло
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
33,02 KB
Завантажень:
370
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Ві-ль-но-гор-сь-ке скло
Вступ.
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скло широко використовують май-же у всіх га-лу-зях тех-ні-ки, ме-ди-ци-ні, у на-у-ко-вих до-слі-джен-нях , та у по-бу-ті.
Скло отри-му-ють шля-хом те-р-мі-ч-ної об-ро-б-ки ши-х-ти, яка є су-мі-ш-шю при-ро-д-них або шту-ч-них си-ро-вин-них ма-те-рі-а-лів. Ши-х-ту за-ва-н-та-жу-ють у піч, і при ви-зна-че-ній те-м-пе-ра-ту-рі та ви-три-м-ці, отри-му-ють роз-плав – скло-ма-су. При охо-ло-джен-ні скло-ма-си в‘я-з-кість її зро-с-тає, що на-дає мо-ж-ли-вість фо-р-му-ва-ти ви-ро-би шля-хом ви-ду-ван-ня, про-ка-т-ки, ви-тя-гу-ван-ня, пре-су-ван-ня чи пре-со-ви-ду-ван-ня.
В за-ле-ж-но-с-ті від прак-ти-ч-но-го ви-ко-ри-с-тан-ня скля-них ви-ро-бів змі-ню-єть-ся хі-мі-ч-ний склад скла, фо-р-ма, роз-мі-ри, та спо-сіб їх ви-го-то-в-лен-ня.
Су-час-на скля-на про-ми-с-ло-вість ви-го-то-в-ляє най-рі-з-но-ма-ні-т-ні-ші ви-ро-би – про-ми-с-ло-ве та по-бу-то-ве ли-с-то-ве скло, скля-ні тру-би і ізо-ля-то-ри, ме-ди-ч-не та пар-фу-ме-р-не скло, та-р-не та сор-то-ве скло, пі-но-ск-ло, скло-во-ло-к-но, си-та-ли та ін-ше.
Та-р-не скло за-ймає до-сить ве-ли-ку ча-с-т-ку від за-га-ль-но-го об‘-єму про-ду-к-ції, що ви-го-то-в-ля-ють скля-ні за-во-ди. Це від-бу-ва-єть-ся то-му, що та-р-не скло ви-ко-ри-с-то-ву-єть-ся для фа-су-ван-ня збе-рі-ган-ня та транс-по-р-ту-ван-ня рі-з-но-ма-ні-т-них рі-д-ких па-с-то-по-ді-б-них та тве-р-дих про-ду-к-тів.
Пе-ре-ва-га-ми скля-ної та-ри, що обу-мо-в-лю-ють ши-ро-ке її ви-ко-ри-с-тан-ня у рі-з-но-ма-ні-т-них га-лу-зях про-ми-с-ло-во-с-ті та в по-бу-ті є: гі-гі-є-ні-ч-ність, про-зо-рість, мо-ж-ли-вість ви-го-то-в-лен-ня та-ри рі-з-но-ма-ні-т-них роз-мі-рів та фо-р-ми, мо-ж-ли-вість ге-р-ме-ти-ч-но-го за-кри-ван-ня та ба-га-то-ра-зо-во-го ви-ко-ри-с-тан-ня, до-сту-п-на ці-на.
Скло не ви-ді-ляє шкі-д-ли-вих ре-чо-вин, не має за-па-ху, за-без-пе-чує три-ва-ле збе-рі-ган-ня про-ду-к-тів, до-б-ре ми-єть-ся та дез-ін-фі-ку-єть-ся, лег-ко ути-лі-зу-єть-ся, має до-б-рі де-ко-ра-ти-в-ні мо-ж-ли-во-с-ті. Крім то-го скля-на про-ми-с-ло-вість за-без-пе-че-на най-ба-га-т-ши-ми си-ро-вин-ни-ми ре-сур-са-ми.
«Ві-ль-но-гор-сь-кий за-вод еле-к-т-ро-ва-ку-у-м-но-го скла» (ВЗЭВС) по-ви-нний був ста-ти са-мим мо-гу-т-нім під-при-єм-с-т-вом у сво-їй га-лу-зі. Ви-ро-б-ни-ц-т-во ком-пле-к-ту-ю-чих зі скла і ме-та-лу для ко-льо-ро-вих кі-не-ско-пів по-ви-нне бу-ло за-без-пе-чу-ва-ти сво-єю про-ду-к-ці-єю за-во-ди по ви-ро-б-ни-ц-т-ву кі-не-ско-пів усьо-го СРСР. На-да-лі на під-при-єм-с-т-ві пе-ред-ба-ча-ло-ся осво-ї-ти скла-да-ль-не ви-ро-б-ни-ц-т-во ко-льо-ро-вих кі-не-ско-пів. Але в зв'я-з-ку з роз-ри-вом еко-но-мі-ч-них зв'я-з-ків, ви-кли-ка-них роз-па-дом СРСР, че-рез від-су-т-ність за-мо-в-лень у 1990 ро-ці бу-ло при-пи-не-не бу-ді-в-ни-ц-т-во но-вих об'-єк-тів, зу-пи-не-не ос-но-в-не ви-ро-б-ни-ц-т-во.
З 1992р. Ві-ль-но-гор-сь-кий за-вод еле-к-т-ро-ва-ку-у-м-но-го скла пе-ре-йме-но-ва-ний у За-вод «Э-К-МА», а вже в 1994 ро-ці бу-ла по-ча-та при-ва-ти-за-ція дер-жа-в-но-го під-при-єм-с-т-ва «За-вод «Э-К-МА». З 1996р. дер-жа-в-не під-при-єм-с-т-во «За-вод «Э-К-МА» пе-ре-тво-ре-но у Від-кри-те ак-ці-о-не-р-не то-ва-ри-с-т-во-«-3-а-вод «Э-К-МА». За-вод спро-бу-вав вла-с-ни-ми си-ла-ми пе-ре-про-фі-лю-ва-ти-ся на ви-пуск скло-та-ри, ча-с-т-ко-во за-ді-я-в-ши ви-ро-б-ни-чі пло-щі ко-ли-ш-ньо-го за-во-ду.
Ос-но-в-на но-ме-н-к-ла-ту-ра ви-ро-б-ни-ц-т-ва за-во-ду на той мо-мент бу-ла на-сту-п-ною:
пля-ш-ки єм-ні-с-тю 0,5 лі-т-ра, ба-н-ки єм-ні-с-тю 1,5 до 3 лі-т-ри, по-бу-то-ві сві-ти-ль-ни-ки, кі-не-ско-пи ре-ге-не-ро-ва-ні, ки-сень, та-ра з го-ф-ро-ва-но-го кар-то-ну.
Але під-при-єм-с-т-во не змо-г-ло ви-й-ти на но-р-ма-ль-ний ре-жим ро-бо-ти. У 1997 ро-ці бу-ли ство-ре-ні еко-но-мі-ч-но ві-д-о-со-б-ле-ні ви-ро-б-ни-чі під-роз-ді-ли ВАТ «За-вод «Э-К-МА» з окре-ми-ми суб-ра-ху-н-ка-ми в ба-н-ку, ос-но-в-ною за-да-чею яких бу-ло роз-ви-ва-ю-чи свої ви-ро-б-ни-ц-т-ва в рі-з-них на-пря-м-ках, ці-ле-с-п-ря-мо-ва-но зме-н-шу-ва-ти за-бо-р-го-ва-но-с-ті по ене-р-го-но-сі-ях, у бю-дже-ти рі-з-них рі-в-нів: пе-н-сій-ний фонд, по за-ро-бі-т-ній пла-ті пра-цю-ю-чим, тим са-мим ви-во-дя-чи за-вод із кри-зо-во-го по-ло-жен-ня.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Курсова робота на тему: Ві-ль-но-гор-сь-ке скло

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок