Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система.

Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система.

Назва:
Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
25,93 KB
Завантажень:
65
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота з педагогіки
Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система.


План:
Вступ …………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Поняття про навчальний модуль
та сутність модульно-розвиваючого навчання……………………….……..5
Розділ 2. Рейтингова система оцінювання учнів ЗОШ ………………….…8
Розділ 3. Кредитно-модульна система
як важлива складова інтеграції освіти України…………………………....18
Висновки………………………………………………………………….…..31
Використана література……………………………………………………..35
Вступ
Глибокі перетворення, пов'язані з процесами демократизації, притаманними майже усій світовій спільноті, з прискоренням нау-ково-технічного прогресу, з появою "інформаційного" суспіль-ства, ставлять перед системою освіти принципово нові вимоги. В сучасних умовах відбувається корекція цілей освіти: поряд з необ-хідністю забезпечення інтересів держави дедалі більше уваги приділяється задоволенню потреб особистості в саморозвитку, формуванні й розвитку у підростаючого покоління потреби активного оволодіння основами наук, уміння самостійно аналізувати проблеми, які виникають в тих чи інших ситуаціях, віднаходити альтернативні рішення й виробляти критерії їх обґрунтування.
Для системи освіти загалом та середньої освіти зокрема прин-ципове значення має питання стандартів. В умовах впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, надання навчаль-ним закладам усіх рівнів широких прав у формуванні змісту осві-ти, створенні гнучких багатофункціональних освітніх систем, на-бувають особливої значущості державні освітні стандарти, які по-кликані стати фундаментом об'єктивної оцінки рівня освіти ви-пускників середніх загальноосвітніх шкіл. Стандарти мають стати основою, яка пов'язує різні рівні й підрівні системи неперервної освіти. Поряд зі стандартами рівнів освіти розробляються й стан-дарти якості підготовки — єдині вимоги до кінцевих результатів навчання. Реалізація названих цілей можлива лише при забезпе-ченні об'єктивного оцінювання рівнів підготовленості учнів, пере-вірки відповідності вимог до підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл стандартам знань, виявлення прогалин у підготовці учнів під час їхньої навчальної діяльності.
В умовах неперервного розвитку системи освіти, багаторівневості освітніх процесів у сучасних загальноосвітніх середніх шко-лах, неухильного удосконалення змісту освіти, впровадження но-вих дидактичних технологій все відчутнішого розвитку набувають інтегративний характер змісту освіти, комплексний характер контролю навчальної діяльності учнів. Водночас у середніх шко-лах оцінку якості результатів навчальних досягнень учнів, як правило, здійснюють з використанням недостатньо диференційо-ваної, "дискретної", п'ятибальної системи, яка не забезпечує за-довільної об'єктивності. Суперечності між основними цілями й завданнями середньої загальної освіти і використовуваними мето-дами, засобами і формами контролю навчальної діяльності школя-рів зумовили проблему даного дослідження: пошук шляхів створен-ня об'єктивної системи контролю в сучасній диференційованій серед-ній загальноосвітній школі, яка ґрунтувалася б на методах і формах, адекватних завданням реалізації особистісно-діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі. Вказана проблема одночасно є і метою даного методичного дослідження.
Розділ 1. Поняття про навчальний модуль та сутність модульно-розвиваючого навчання.
Модуль (modulus) – міра. У педагогіці модуль – це функціональний вузол навчально-виховного процесу. Модульне навчання – це пакет науково-адаптованих програм для індивідуального вивчення, що забезпечує навчальні досягнення студентів з різним рівнем попередньої підготовки. Навчальний модуль – це система занять у вигляді сукупності систем знань, норм цінностей. Це поетапне відкриття студентом під впливом викладача цієї системи у ході пошукової пізнавальної активності.
Модульне навчання зародилося в кінці 60-х років у англомовних країнах. Принцип його полягав у тому, що студент більш самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка включає цільовий план дій, банк інформації і методичне керівництво щодо досягнення поставлених дидактичних цілей [6; 7].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система.

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок