Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Філософія -> Iсторизм

Iсторизм

Назва:
Iсторизм
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
6,43 KB
Завантажень:
478
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Iсторизм


9Iсторизм [Див.:17;33;36;37] як методологiя був створений на кiнцi 50-х рокiв ХХ ст. для вирiшення проблем пов'язаних з аналiзом вiдношень мiж рiзними системами теорiй.
Визначаючи мiсце методологiї iсторизму в загальному процесi на---укового поступу можна обґрунтувати тезу, що ця методологiя є форма створення структурно самовизначеної розвинутої науки.
Iсторизм запозичує у конвенцiоналiзма дозвiл рацiонально прий---мати за згодою не тiльки просторово-часовi одиничнi "фактуальнi тверження", а також i просторово-часовi унiверсальнi теорiї. Об'---єктом i предметом даної методологiї становлять не iзольована те---орiя чи сукупнiсть теорiй, а їх системи, що iнодi, наприклад, на---зивають: "наукою", "парадигмою", "науковою школою", "напрямком", "дослiдницькою програмою" та т.п. з конвенцiонально прийнятим (i тому згiдно до заздалегiдь вибраних рiшень, розробленого плану) "неспростовним" ядром, яке визначає проблеми для наукового вирiшення, прийнятнi засоби їх вирiшення, видiляє захиснi до---помiжнi гiпотези, передбачає можливi фальсифiкацiї i переможно пе---ретворює їх в підтверджуючі приклади.
Якщо в лiтературi, яка розглядає проблеми фiлософiї науки по---няття "iндукцiя", "дедукцiя", "конвенцiя" та "фальсифiкацiя" (у розумiннi, яке було запропоноване К.Поппером) як окремi методичнi процедури вже набули усталено характеру, то поняття "метод iсто---ризму" не має поширеного вжитку. Здебiльшого, методологiю iсториз---му розумiють як звернення фiлософiв науки iсторичної школи до iсторiї науки як предмету методологiчного дослiдження.
Вiдкриття методу "iсторизму" належить Томасу Семюелу Ку---ну [Див.:25.-с.61-82]. Вiн, розглядаючи процеси парадигмальних змiн через порiвняння "нормальної" та "революцiйної" науки, аналiз вiдмiнностей способiв дiяльностi рiзних наукових товариств, вия---вив, що iсторизм може розглядатися у виглядi процедури та викону---вати функцiю методу.
У книзi "Структура наукових революцiй" [Див.:17] зазначено, що в процесi революцiйних змiн у науцi важливу функцiю виконують психо---динамiчнi iррацiональнi елементи, якi вiн називає "гештальт-перек---люченнями". Суб'єктом гештальту є особистiсть, що всупереч устале---ним науковим традицiям пропонує уявлення, яке заперечують ряд роз---повсюджених наукових переконань як анахронiзми.
У свою чергу, в працях Iмре Лакатоса [Див.:18.-с.323-336; 25.-с.106-135] було показано, що нi генiальнiсть яскравих особис---тостей, нi еврiстичнiсть та зручнiсть нового знання не стають вирiшальними аргументами для наукового товариства у процесi виз---нання новацiї, бо бiльшiсть учених завжди є частка конкретної нау---кової школи, яка дотримується "своїх" "загальноприйнятих" уяв---лень. Новi уявлення просто не розумiються, а тому не сприймаються абсолютною бiльшiстю (в цьому нерозумiннi немає нiчого дивного). А оскiльки пропонується нове, яке заперечує опрацьовану систему уяв---лень, тодi воно для традицiйно налаштованого мислення є "антинау---кове" - за межами здорового глузду (у значеннi Дж.Е.Мура [Див.:10-с.130-154]).
Визначення процесу, за допомогою якого реально знiмається вка---зана проблема, вдалося зробити Т.Куну через аналiз процесiв вiдновлення наукових кадрiв певної наукової школи. Безпосередньо онтологiчно методологiчну функцiю, як визначив Кун, виконують пiдручники та посiбники (з фiзики, математики, хiмiї та тощо), якi створюються вiдповiдними науковцями, що завжди мають власнi нау---ковi уявлення. Написання навчального посiбника 9супроводжується ди---дактичною обробкою iсторiї науки окремим ученим (найчастiше не---усвiдомлено). Оскiльки кожен пiдручник є систематизований виклад вiд "простого" до "сучасного" надбань певної галузi пiзнання, тодi "сучаснi" уявлення автора повиннi несуперечливо вкладатися у за---гальнонауковий iсторичний здобуток. У виглядi пiдручника iсторiя, вiдабстрагована вiд хронотопностi iсторичної емпiрiї, стає реально "дiючим" методом не тiльки рацiонального єднання нових наукових уявлень з попереднiми у несуперечливу систему, а й методом форму---вання нової парадигми, нової наукової школи, нового товариства од---нодумцiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Курсова робота на тему: Iсторизм

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок