Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Політологія -> Демократія

Демократія

Назва:
Демократія
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
41,99 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Глобальне поширення демок-ратії стало відповіддю на істо-ричні виклики принципово но-вої ситуації, що cклалась у світі на порозі XXI ст., основу якої становить безпрецедентний роз-виток постіндустріального суспільства та гуманітарних техно-логій. Постіндустріальне суспіль-ство потребує відповідної форми політичної організації, яка б за-безпечувала умови для розкриття творчих можливостей людини та потенціалу нових технологій, що можливо лише за умов вільного, демократичного суспільства, яке сповідує максиму «вільна люди-на – розвинене громадянське суспільство – сильна держава».
Основою демократичного ладу є людина, спроможна розкрити його потенціал, для якої демок-ратія є природним середовищем задоволення особистих та сус-пільних інтересів. Саме за демок-ратії розквітає громадянське сус-пільство – сфера самовиявлення вільних індивідів та їхніх добро-вільно сформованих асоціацій, для якої властиві горизонтальні, не санкціоновані державою зв'яз-ки між громадянами, що мають справді колективний, характер. Сучасна демократія вимагає від особи не лише політичної актив-ності, а й усвідомлення нею власної ролі і значення в житті сус-пільства, а також дій у відповідності до власних переконань і цінностей.
В Україні вже тривалий час відбуваються суперечливі та складні трансформаційні процеси в економіці, політиці та націо-нальній самосвідомості. В процесі демократизації наша країна подо-лала певний відтинок шляху і пе-ребуває на етапі становлення полі-тичних інститутів демократії. Проте конституційне закріплення основних інститутів та принципів демократії – лише один з кроків на шляху демократизації. Україні вкрай необхідні консолідація де-мократії, тобто становлення і відтворення демократичної полі-тичної практики, моделей та зразків поведінки, характерних для демократичної політичної культу-ри, подальше формування та удос-коналення різноманітних демок-ратичних структур, звикання лю-дей до життя в умовах демократії.
Важливими етапами на шляху українського суспільства до де-мократичної консолідації є вихо-вання толерантності, поваги до прав людини, вміння долати сте-реотипи, знаходити компроміс. Необхідно, щоб громадяни знали свої права і обов'язки, були впев-нені, що можуть впливати на зміни в суспільстві, дотримува-лись закону, мислили критично і незалежно.
Питання громадянської освіти знайшли відображення у проекті концепції дванадцятирічної освіти. Незважаючи на відмінності в Підходах, методиках та масштабах національних систем громадянсь-кої освіти, єдиною залишається їх мета – виховання громадяни-на, який цінує та готовий відсто-ювати ідеали свободи, демокра-тичні цінності і права людини.
В умовах посткомуністичної трансформації розвиток системи громадянської освіти є важливою складовою перехідного процесу до стабільної демократичної сис-теми. І хоча від дня проголошен-ня незалежності процес становлення громадянської культури в Ук-раїні пройшов ряд важливих етапів – багатопартійність, альтернативні вибори, розвиток ме-режі недержавних організацій та добровільних асоціацій грома-дян, – існуюча в нашій державі система освіти слабо зорієнтова-на на формування у молоді де-мократичних цінностей, вихован-ня громадянина демократичної держави. Навчально-виховний процес недостатньо спрямований на формування демократичного світогляду. Серйозною перешко-дою на шляху громадянської ос-віти та виконання є розрив між теоретичними знаннями і повсяк-денною соціальною практикою.
Громадянська освіта є важли-вим компонентом демократичних перетворень ще й тому, що звер-тається до проблем побудови си-стеми, яка визначає і встановлює єдині «правила гри» для організацій та індивідів. Громадяни пе-рехідних суспільств потребують вміння оцінювати конкуруючі пропозиції політиків. Школа, як осередок громадянської освіти, має сприяти розвиткові демократич-ної політичної культури, форму-ванню громадянської компетент-ності, політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності молодих людей, усвідомленню і визнанню ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Курсова робота на тему: Демократія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок