Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Політологія -> Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці

Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці

Назва:
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,10 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота
на тему:
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці


Зміст
Вступ
Роль геополітики в сучасному світі.
Моделі глобального розвитку С.Ханнінгтона і О. Панаріна.
Зовнішня політика України в геополітичному вимірі.
Висновки
Список використаних джерел


Вступ
Проблема, яка досліджується у курсовій роботі, міс-тить аналіз деяких аспектів подальшого роз-витку українського суспільства в умовах гло-балізації. Актуальність обраної теми полягає у тому, що в умовах глобалізації головним за-вданням самостійної держави є створення сприятливих умов для розвитку суспільства вільної особистості як основної його скла-дової.
Становлення держави та формування гро-мадянського суспільства — визначальна риса сучасного соціально-політичного процесу на-ціонального відродження. Реалії сьогодення свідчать, що розвиток та формування сучас-ного суспільства є однією з проблем в умовах глобалізації, яка ставиться на державному рівні і фігурує як одна з найактуальніших у політичному житті.
Метою роботи є показати глобальні проблеми сучасності в світовій політиці та їх вплив на визначення ролі та місця України в світі; проаналізувати існуючі моделі глобального розвитку;
виявити основні закономірності зовнішньої політики України в геополітичному вимірі.
В умовах загострення проблем в ідеоло-гічній боротьбі на міжнародній арені на пер-ший план виступає проблема суспільства та його майбутнього. Загострення проблем та-кого масштабу по-новому поставило питання про сьогодення та майбутнє цивілізації, при-вело до планетарної зацікавленості дискусією про їх природу та сутність, причини та перс-пективи вирішення.2


Розділ 1. Роль геополітики в сучасному світі.
Як наукова дисциплiна геополiтика вiдома порiвняно недавно. Первiсне i найбiльш загальне визначення квалiфiкує й як вивчення взаемоэв‘язкiв i взаємозалежностей мiж державною полiтикою i тим географiчним середовищем, в якому нона здiйснюсться. Традицiйно геополiтика вважаеться одним з вiдгалужень політичного реалiзму, що репрезентує мiжнароднi вiдносини як силовi стосунки мiж державами.
За радянських часiв нона, як i деякi iншi науки, була вiднесена до розряду «буржуазних» наук, звичайно, шкiдливих, як i всi науки, якi опинилися поза „прокрустовим ложем” марксизму-ленiнiзму.
Варто зазначити, що в рядi країн за умов iснування тоталiтарних режимiв геополiтичнi пiдходи i концепції далеко не завжди використовувалися в гуманiстичних цiлях. Особливо це стосуеться часiв фашизму в Нiмеччинi, коли вченi—геополiтики намагалися обгрунтувати i виправдати географiчними факторами експансiонiстськi зазiхання „третього рейху”, розширення «життевого простору» нiмцiв за рахунок iнших, передусiм слов‘янських народiв. Нинi геополiтика переживає свое друге народження, що пояснюсться об’ективними чинниками. Розвиток геополiтичноi паростi полiтичноi науки дасть можливiсть передусiм глибше усвiдомити безпосереднiй зв’язок полiтичних процесiв з тими суспiлъними константами, що склалися унаслiдок багатовiкового iснування певного етносу на конкретнiй територii за певних особливостей клiмату i ландшафту, наявностi водних i сухопутних шляхiв, корисних копалин тощо.
Використання геополiтичних пiдходiв, по-друге, диктуеться умовами глобалiзацii, посиленням взаємозалежностi свiту. Науковцi давно дiйшли висновку, що всебiчно зрозумiти сутнiсть етносу можна тiльки за умови врахування його оточення. Нинi у зв’язку з глобальним розвитком мiждержавних зв‘язкiв, iнформації, формуванням унiверсальних, загальнолюдських цiнностей, полiтичнi процеси дедалi бiльше виходять за межi локальних. Масштабнi, докорiннi змiни в геополiтичному просторi планети на межi 80—90-х рокiв ХХ ст. пов’язанi iз майже одночасною вiдмовою вiд комунiстичноi iдеологii: понад двох десяткiв краiн, якi нинi прямують до цивiлiзацii, що грунтуеться на загальнолюдських цiнностях.
Зрештою, значення геополiтичних факторiв зростае i на регiональному рiвнi, зокрема для краiн Центрально i Схiдноi ?вропи, якi, позбавившись нав’язаних їм однобiчних мiжетнiчних зв’язкiв, формують нинi принципово новi, власнi геополiтичнi стратегiї iз врахуванням iсторi формування її традицiйних векторiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок