Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Скачати курсова робота на тему: Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи

Загрузка...

Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи / сторінка 10

Назва:
Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,16 KB
Завантажень:
484
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Сьогодні їх належить розв'язувати Українській державі, яка прагне на цивілізованому рівні будувати нові відносини у сфері місце-вого самоврядування. Без теоретичного обгрунтування всього комплексу питань, пов'язаних з місцевим самоврядуванням, важко розраховувати на те, що нове законодавство про місцеве самоврядування і практика його застосування будуть ефективними.
У частині 1 ст. 140 Конституції України територіальна громада ототожнюється з жителями села, селища, міста. Частина 1 ст. 41 Консти-туції України визначає: громадяни для задоволення своїх потреб мо-жуть користуватися об'єктами комунальної власності керуючись зако-ном. Згідно з ч. 1 ст. 70 Конституції України право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх прове-дення вісімнадцяти років. Таким чином, виникає неоднозначне тлума-чення права особи на участь у місцевому самоврядуванні і постає запи-тання, хто є повноважним членом територіальної громади - житель чи громадянин України? Чи рівні у своїх правах жителі як члени терито-ріальної громади?
У функціональній характеристиці місцевого самоврядування на-звано суб'єкт місцевого самоврядування - жителі села, селища, міста. Їм як співтовариству громадян, котрі проживають на відповідній тери-торії, й кожному окремо гарантується право на здійснення місцевого самоврядування безпосередньо, а також через своїх представників, при-чому незалежно від їх раси, кольору шкіри; політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майно-вого стану, терміну проживання на відповідній території, мовних та інших ознак (ст. 3 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Вказане право конкретизується через систему спеціальних прав, передбачених Конституцією: обирати та бути обраним в органи місцевого самоврядування, брати участь у референдумі (ч. 1 ст. 38); причому згідно із ст. 70 Конституції України право голосу на виборах і референдумах виникає у громадян з 18 років, а право бути обраним -по досягненню піку, встановленого Конституцією та законами Украї-ни; звертатись особисто, а також направляти індивідуальні та колек-тивні звернення в органи місцевого самоврядування (ст. 40); право на доступ до служби в органах місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 38); право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів місце-вого самоврядування, посадових і службових осіб (ч. 2 ст. 55); право користуватися об'єктами права комунальної власності відповідно до закону (ч. 3 ст. 41) та інші.
Виходячи з наведених положень, повноважними членами тери-торіальної громади є жителі як співтовариство громадян, котрі прожи-вають на відповідній території. Жителі як члени територіальної громади є рівними в своїх правах, але здійснення деяких прав Конституція та закони України ставлять у залежність від віку та належності до грома-дянства України.
Потребують однозначного трактування і питання, пов'язані з утворенням територіальних громад.
Ч. 1 ст. 140 Конституції України фіксує територіальні межі місце-вого самоврядування. Їх встановлення має важливе значення, бо таким чином окреслюються просторові межі діяльності територіальної грома-ди, його населення та органів, дія прийнятих ними рішень. Місцеве самоврядування здійснюється не в чітких межах адміністративно-тери-торіальних кордонів, а на визначених територіях. Такий підхід передба-чає, що в адміністративно-територіальній одиниці може функціонувати більше однієї територіальної громади або можуть об'єднувати, наприк-лад, в сільську громаду жителів кількох сіл.
Ч. 2 ст. 141 Конституції України визначає порядок обрання тери-торіальною громадою сільського, селищного та міського голови, тобто виборної посадової особи, яка очолює діяльність щодо здійснення місце-вого самоврядування. Ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" закріплює повноваження сільського, селищного, міського голови.
Ч. 2 ст. 142 Конституції України визначає, що в окремих випад-ках, коли необхідно вирішити ту чи іншу проблему місцевого значен-ня, у розв'язуванні якої зацікавлені кілька територіальних громад, ос-танні можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота на тему: Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок