Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Основні засади (принципи) кримінального процесу України

Основні засади (принципи) кримінального процесу України

Назва:
Основні засади (принципи) кримінального процесу України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,73 KB
Завантажень:
517
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова роботи
з кримінального процесу
“Основні засади (принципи) кримінального процесу України”


План
Вступ
Загальні положення про засади (принципи) кримінального процесу
Поняття, суть і означення принципів кримінального процесу
Система засад кримінального процесу
Класифікація засад кримінального процесу
Характеристика окремих принципів (засад) кримінального процесу України
Загально правові (конституційні ) засади кримінального процесу України
Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального прцоесу


Принцип (від лат. ргіпсіро — основа, початок) у зя-гальнонауковому розумінні — це основне, вихідне поло-ження теорії, вчення, головне правило діяльності'
Відповідно до тлумачного словника української мови «засада — це основне вихідне положення якої-небудь на-укової системи, теорії, ідеологічного напрямку і т. ін.»'
Кримінальний процес України як діяльність органів лзнання, слідства, прокуратури і суду з порушення кри-.Іінальних справ, їх розслідування, судового розгляду рег-Іаментується нормами кримінально-процесуального пра-ча. Тому принципи кримінального процесу України як 'оновоположні начала цієї діяльності також повинні бути - кріплені в кримінально-процесуальних нормах найбільш мгального характеру, бо інакше вони не регулюватимуть правову діяльність і відповідні правові відносини.
пального процесу .зробив м. (.,. L/грогович, який зазна-чав, що такими слід вважати найважливіші й визна-чальні правові положення, на яких базується криміналь ний процес"^
А. Л. Ривлін при визначенні принципів зробив акцент на переломленні загальнотеоретичного поняття в сфері кримінального процесу, вказуючи, що начала «...регламен-тують найбільш загальні й найбільш важливі сторони орга-нізації та діяльності органів правосуддя»*
Досліджуючи проблему кримінально-процесуальнид принципів, Я. О. Мотовиловкер дійшов висновку, що нимі! с «...закріплені основні начала діяльності органів, які ве-дуть боротьбу зі злочинністю, права й обов'язки учасникіь всього кримінального судочинства, які виражають йогс політичну спрямованість, його найбільш важливі риси»*
У працях інших авторів також містяться визначення процесуальних принципів, які по суті не відрізняються від наведених вище.
процесу, характерні його ознаки; повинен випливати з завдань судового провадження і сприяти їх реалізації; відображати демократизм кримінального провадження; повинен бути закріплений у кримінальїіо-процесуально-му законі; може реалізовуватися в одній або кількох про-цесуальних стадіях, але обов'язково - в стадії судового розгляду; повинен бути тісно взаємопов'язаний з Іншими принципами, при цьому не втрачаючи свого змісту*.
;;їТьїїзІІй. ,о основною характерною ознакою прин-ципів є те, що вони повинні мати нормативний характер. Правильно зазначив І. В. Тирічев: «...нормативність — найважливіша властивість принципів, невід'ємна від при-роди кримінального процесу як особливого роду про-цесуальної діяльності...»Ј1Ч І Ь-Л
L принципу в законі, визначення меж реалізації принципів належать до їх характеристики як норм права, а вказівка на те, що принципи відображають демократизм кримі> кального процесу при провадженні досудового і судового слідства, є ознакою, що залежить від зовнішнього прояву в ході правозастосовної діяльності.
Підсумовуючи вище зазначене, необхідно підкреслити, що засади кримінального процесу повинні бути закріплені у чинному законодавстві у вигляді норм-приписів, ще підтверджується їх повною відповідністю всім вимогам, що висуваються до правових норм. У деяких випадках, коли цього не сталося, виникають прогалини в чиннбму законо-давстві, і підведення теоретичної бази під ці факти навряд чи можна вважати доцільним. Єдиний шлях для усунення цих суперечностей поляга@*чи0шіеяяншн& у приведенні законодавства в повну відповідність з теоретичними поло-женнями про кримінально-процесуальні принципи.
ІІаЙ» ---і.. .- -І.'і--- І-.-,'*- Іч.-иГЬ ЗМІСТ КрИмШсІЛЬНО-Іфо-
цесуальйого законодавства;
- поширюють свою дію на всі стадії кримінального
процесу;—
тісно взаємопов'язані з державною політикою в сфері кримінального судочинства, з урахуванням положень міжнародних актів з прав людини;—
здійснюють охоронну та регулятивну дію щодо всіх кпимінально-процесуальних норм.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Основні засади (принципи) кримінального процесу України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок