Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Проблеми розвитку цивільного законодавства України

Проблеми розвитку цивільного законодавства України

Назва:
Проблеми розвитку цивільного законодавства України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,83 KB
Завантажень:
302
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота
на тему:
Проблеми розвитку цивільного законодавства України


План




Вступ
Поняття цивільного законодавства тісно пов'язане з поняттям цивільного права як галузі права. Якщо цивільне право — це систе-ма цивільно-правових норм, то цивільне законодавство — це систе-ма нормативних актів, у яких дістали своє втілення цивільно-пра-вові норми. Отже, цивільне законодавство — це форма вираження цивільного права як галузі права. Сукупність цивільно-правових актів утворює цивільне законодавство.
Цивільне законодавство має свою структуру, елементами якої є закони, а також підзаконні нормативно-правові акти. Основу ци-вільного законодавства України становить Конституція України 1996 p., яка має найвищу юридичну силу. Закони та інші норматив-но-правові акти приймаються на основі Конституції України і по-винні відповідати їй. Конституція України містить у собі норми різ-них галузей права, в тому числі норми цивільного права. Вона пе-редбачає цивільно-правові засади регулювання відносин власності в статтях 13, 14 і 41. Статті 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31 і 32 Конституції України заклали підвалини цивільно-правового регулювання особи-стих немайнових відносин з приводу таких особистих немайнових благ, як життя, здоров'я, ім'я, честь, гідність, ділова репутація, особисті папери, таємниця кореспонденції та ін.


Поняття та види джерел цивільного права
Після визначення предмета та методу цивільного права необхідно з'ясувати, де і в яких формах знаходять вираження ті норми .права, що в сукупності складають поняття "цивільне право", тобто, необ-хідно визначитися стосовно джерел циві-льного права.
Цивільне право являє собою сукупність правових норм, що регулюють майнові та деякі особисті немайнові відносини. Циві-льне законодавство — це сукупність норма-тивних актів, в яких містяться дані норми. Тому "цивільне право" і "цивільне зако-нодавство" — це різні поняття.
Відмінність між галуззю права і галуз-зю законодавства є загальновизнаною в теорії права; норми однієї галузі права можуть знаходитися в нормативних ак-тах, що відносяться до різних галузей за-конодавства.
Термін "джерела права" може засто-совуватися у різних значеннях. В юрис-пруденції під джерелами цивільного права звичайно розуміють нормативні форми (способи) вираження волі народу і дер-жави (наприклад, в прийнятих у встано-вленому порядку компетентними органа-ми актах, в яких містяться норми права).
З трьох відомих історії основних форм (джерел) пра-ва, а саме — звичай, прецедент і нормативно-правовий акт, для українського цивільного права характерною і майже єдиною формою є нормативно-правовий акт.
Форми, які використовує держава для втілення своєї волі у вигляді цивільно-правових норм, досить різнома-нітні.
За юридичною силою та територіальною ознакою джерела цивільного права поділяються на:
А. Закони.
Б. Інші правові акти, в яких містяться норми цивіль-ного права: укази Президента України, постанови Кабі-нету Міністрів України, нормативні акти міністерств та відомств, виконавчої влади.
В. Діючі (ті, що не втратили сили) нормативні акти Союзу РСР та Української РСР.
Г. Норми міжнародного права і міжнародні договори.
Закони. Закон є основною формою правотворення в Україні. За ступенем юридичної сиди закони поділяють-ся на основні (конституційні) і звичайні, тобто ті, що приймаються на підставі Конституції.
Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти приймаються на основі Конституції. Для цивільного права особливе значення мають ст. ст. 13, 14, 41 Конституції, в яких встановлюю-ться цивільно-правові засади регулювання відносин вла-сності, та ст. ст. 21—24, 27—34, які визначають основні права і обов'язки громадян України, зміст правоздатнос-ті громадян в нормах цивільного права.
Закони, які приймаються на базі Конституції, нази-ваються звичайними. За сім років незалежності в Україні прийнято понад 900 законів, і в більшості з них містять-ся норми цивільного права.
Згідно з Конституцією України (ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 



Курсова робота на тему: Проблеми розвитку цивільного законодавства України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок