Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> курсова робота: Загальні засади конституційного ладу в Україні

Загальні засади конституційного ладу в Україні / сторінка 2

Назва:
Загальні засади конституційного ладу в Україні
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
10,86 KB
Завантажень:
66
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

Так, необхідними ознаками конституційного ладу є: не-порушність і невідчужуваність загальновизнаних природних прав і свобод людини, народний суверенітет, розподіл влади та ін.
Державний лад може і не містити цих ознак.
Іноді зміст поняття "конституційний лад" надто широко трактується, оскільки під цим терміном розуміють устрій держави та суспільства. При цьому за основу останнього бе-реться термін періоду доби існування СРСР — "суспільний лад" .
Суспільний лад розумівся у той період як система сус-пільних відносин, притаманних радянському суспільству на конкретному етапі його розвитку. На відміну від таких кате-горій, як держава або право суспільний лад СРСР охоплював всі сторони суспільного життя в їх органічному зв'язку. До його структури входили всі соціальні відносини (не лише правові), які існували в суспільстві.
До системи цих відносин включалися: економічний базис та відповідна надбудова — політичні, юридичні, філософські, моральні, естетичні та інші ідеї. Крім того, ця система включала соціально-класову структуру радянського суспіль-ства — робітників, колгоспників, селянство, інтелігенцію.
На сучасному етапі розвитку суспільства зникли класи, виникли зовсім інші відносини між сучасними прошарками суспільства.
Виходячи з наведеного, не можна вважати складовою частиною поняття "конституційний лад" суспільний лад, оскільки останній поглинає як державний лад, так і право в цілому.
Деякі автори досить широко трактують зміст конститу-ційного ладу, розуміючи його як: 1) сукупність правовідно-син, що виникають у зв'язку із застосуванням норм консти-туції та інших джерел галузі конституційного права; 2) сукупність основоположних правовідносин, закріплених і нерідко спеціально виділених конституцією; 3) систему кон-ституційних положень, здебільшого сутнісного характеру, які іноді наділені найвищим рівнем юридичної жорсткості (більше убезпечені від скасування, ніж зміст).
По-перше, в цьому визначенні відсутні складові консти-туційного ладу, що їх відмічають майже всі вчені (принципи, державний лад, громадянське суспільство та ін). По-друге, не можна погодитися з тим, що правовідносини, які прита-манні конституційному ладу, виникають лише за умови за-стосування відповідних норм і джерел конституційного пра-ва. Адже конституційний лад об'єктивно існує і за умови додержання цих норм. Крім того, дуже об'ємними є норми, а також джерела, за наявності яких можуть виникати згадані правовідносини.
По-третє, термін "основоположні правовідносини" є до-сить загальним і конкретно не визначає, які саме з них на-лежать до норм, які у своїй сукупності становлять зміст кон-ституційного ладу в Україні.
Нарешті, правовідносини, перелічені у вищезазначеному визначенні поняття "конституційний лад", можуть бути ли-ше і виключно політико-правовими, оскільки норми, закла-дені у понятті "загальні засади", є відображенням політики держави у перехідний період її розбудови.
Найбільш правильним уявляється таке визначення по-няття "конституційний лад": під конституційним ладом слід розуміти систему принципів (на наш погляд, не лише їх), які дають можливість реально забезпечити додержання прав і свобод людини, а діяльність держави здійснювати на основі фактично проведеного розподілу влади відповідно до її кон-ституції.
Проведений аналіз різних поглядів учених щодо змісту поняття "конституційний лад" дозволяє зробити висновок, що майже всі вони акцентують увагу на державницькій сто-роні цього інституту у відриві від основної складової самого поняття — людини як вищої соціальної цінності, інтересам якої мають бути підпорядковані всі інші елементи конститу-ційного ладу — громадянське суспільство, державний лад, принципи конституційного ладу тощо. Між тим, з часів прийняття перших декларацій щодо ролі та місця людини в державі основою конституційного ладу завжди була людина і громадянин.
Зокрема, в Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки від 4 липня 1776 p., зазначалося: "Ми вважаємо очевидними такі істини: всі люди створені рівними і всі вони одарені своїм творцем деякими невідчужуваними правами, до числа яких належать: життя, свобода, прагнення до щас-тя.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Курсова робота на тему: Загальні засади конституційного ладу в Україні

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок