Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Юридична відповідальність

Юридична відповідальність

Назва:
Юридична відповідальність
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,43 KB
Завантажень:
84
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Юридична відповідальність разом із соціальною від-повідальністю с джерелом стичної поведінки. Від неї зале-жать реалізація функцій, якість методів менеджменту і, відповідно, результативність та коректність управлінсь-ких рішень. Саме завдяки цьому система менеджменту реагує на соціальні потреби суспільства. Ця реакція мо-же виявлятися у наданні соціальної допомоги, підтри-манні певних соціальних програм, дотриманні норм мо-ралі тощо.
Запитання. Завдання
1. Охарактеризуйте проблеми відповідальності організацій перёд суспільством.
2. Розкрийте на конкретних прикладах сутність юридичної та со-ціальної відповідальності у менеджменті.
3. Наведіть приклади, коли юридична відповідальність перешко-джає реалізації соціальній відповідальності.
4. Яка роль етики у бізнесі?
5. Охарактеризуйте чинники, які викликають неетичну поведінку у підприємництві та менеджменті.
6. Розкрийте сутність ділового етикету у менеджменті.
7. Які проблеми інвестування в етику? Охарактеризуйте їх.
8. Розкрийте сутність заходів із забезпечення етичної поведінки.
9. Наведіть приклади застосування мотиваційних механізмів з ме-тою формування етичної поведінки в організаціях.
10. Охарактеризуйте функції та повноваження працівників спеці-алізованих підрозділів із забезпечення етичної поведінки членів орга-нізації.
11. Проілюструйте на конкретних прикладах характер взаємозв'язків між юридичною, соціальною відповідальністю та етикою в менеджменті.
12. Охарактеризуйте на конкретних прикладах вплив відповідаль-ності та етики на процес менеджменту.
13. Розкрийте на конкретних прикладах роль етичної поведінки у взаєминах менеджерів та підлеглих.
Теми рефератів
1. Роль соціальної та юридичної відповідальності у менеджменті.
2. Діловий етикет у бізнесі.
3. Проблеми взаємодії між соціальною та юридичною відпові-дальністю.
4. Шляхи забезпечення етичної поведінки працівників організації.
5. Вплив етики на взаємовідносини між представниками керую-чої та керованої систем.
6. Вплив відповідальності та етики на процес менеджменту.
7. Особливості взаємодії між відповідальністю та етикою.
8. Особливості проектування структурних підрозділів із забезпе-чення етнічної поведінки в організації.
9. Причини та наслідки неетичної поведінки у бізнесі.
10. Механізми боротьби з неетичною поведінкою в менеджменті.
4.2. Організаційні зміни, організаційний розвиток і ефективність менеджменту
Кожна організація розвивається циклічно, що супро-воджується змінами усіх елементів системи організації. Оскільки змінюється внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування організації, комунікативні системи, ор-ганізаційні можливості, то необхідно знаходити такі ме-тоди управління змінами і розвитком організацій, які б зумовлювали підвищення ефективності діяльності.
Організаційні зміни та організаційний розвиток як об'єкти управління
Організація є динамічною системою, вона постійно і безперервно змінюється. Відповідно змінюються і всі її складові: керуюча і керована системи, технології, техні-ка, професійний, кваліфікаційний та віковий склад пра-цівників, організаційні структури управління, цілі, про-дукція тощо. Усі зміни є постійними, взаємопов'язани-ми і, як правило, здійснюються з участю працівників організації. Зміни зумовлюють необхідність нововведень, які найчастіше приводять до:—
зміни цілей організації;—
зміни організаційної структури управління (роз-поділу повноважень, відповідальності, поділу на відді-ли, служби, підрозділи, комітети тощо);—
зміни техніки, технологічних процесів, конструк-цій виробів;—
модифікації (зміни) можливостей або поведінки працівників (підготовки до спілкування, переміщення посадових осіб, підвищення кваліфікації, формування груп, оцінки роботи тощо);—
зміни'в управлінні виробничо-господарською ді-яльністю (графіків руху деталей, послідовності вико-
нання операцій тощо; географії реалізації виробів; функ-ціонування підрозділів і служб; рекламування продук-ції тощо).
Відомий американський економіст Честср-Ірвінг Бер-нард (188G—1961) стверджує, що перед реалізацією пев-них організаційних змін доцільно:—
робити зважений вибір управлінських важелів з метою забезпечення необхідного впливу на підлеглий, причетних до амін;—
враховувати структуру та обсяги витрат, які зумов-люються змінами, та ймовірність їх повної окупності;—
брати до уваги фактор часу; ¦ *—
спрямовувати зміни в напрямку підвищення ефек-тивності діяльності організації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Курсова робота на тему: Юридична відповідальність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок