Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства

Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства

Назва:
Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,87 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
§ 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства
Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації підпри-ємств регулюється Законом України "Про підприємства в Украї-ні" (статті 24 і 34). Порядок і умови визнання суб'єктів підпри-ємницької діяльності банкрутами з метою задовольнити претен-зії кредиторів регулює спеціальний Закон України "Про бан-крутство" від 14 травня 1992 р., що нині діє в редакції від З0 червня 1999 р. і називається "Про відновлення платоспромож-ності боржника або визнання його банкрутом". Цей Закон вста-новлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб'-єкта підприємницької діяльності — боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.
Положення цього Закону застосовуються також і до юридич-них осіб, які діють у формі споживчого товариства, благодійного чи іншого фонду (тобто не є суб'єктами підприємницької діяль-ності).
Разом з тим, положення цього Закону не застосовуються до юридичних осіб — казенних підприємств, а також до юридичних осіб — підприємств, що є об'єктами права комунальної власності, якщо щодо них виключно на пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування прийнято рішення щодо цього.
Окремі відносини щодо провадження у справах про бан-крутство регулюються також Арбітражним процесуальним ко-дексом України, про що в Законі є спеціальні застереження. Особливості провадження у справах про банкрутство банків ре-гулюються Законом України "Про банки і банківську діяльність", а порядок продажу майна банкрута регулюється також з урахуванням вимог законів України "Про приватизацію держав-ного майна та "Про приватизацію невеликих державних підпри-ємств (малу приватизацію)".
Такими є основні нормативні акти про банкрутство, поняття якого містить ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспро-можності боржника або визнання його банкрутом". Банкрутство — це визнана арбітражним судом неспроможність боржника відно-вити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом ви-моги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
У свою чергу, під неплатоспроможністю Закон розуміє не-спроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати піс-ля настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язан-ня перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язко-вих платежів) не інакше як через відновлення платоспроможно-сті. З наведеного визначення випливає, що банкрутство має еко-номічний і правовий характер.
З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю суб'-єкта продовжувати свою підприємницьку діяльність внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Суб'єкт підпри-ємництва має стільки боргів перед кредиторами і зобов'язань пе-ред бюджетом, що коли їхні вимоги будуть пред'явлені у визна-чені для цього строки, то майна суб'єкта — активів у ліквідній формі — не вистачить для їх задоволення.
Юридичний аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що у суб'єкта є кредитори, тобто особи, що мають підтверджені документами майнові вимоги до нього як до боржника. Це май-нові правовідносини банкрутства, здійснення яких у встановле-ному законом порядку може призвести до ліквідації суб'єкта під-приємництва.
Особливістю Закону України "Про відновлення платоспро-можності боржника або визнання його банкрутом" є те, що цей Закон регулює дві великі групи суспільних відносин — матері-альні (організаційно-правові та частково процедурні), які пов’язані з відновленням платоспроможності боржника, та процесу-альні, пов'язані з визнанням боржника банкрутом.
Матеріальні відносини складаються, як правило, при здій-сненні заходів щодо запобігання банкрутству боржника (надання фінансової допомоги, досудова санація). Окремі матеріальні від-носини виникають і функціонують також при застосуванні судо-вих процедур (розпорядження майном боржника, вжиття заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, передбачених планом санації, тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок