Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття і види стадій вчинення злочину

Поняття і види стадій вчинення злочину

Назва:
Поняття і види стадій вчинення злочину
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,43 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Поняття і види стадій вчинення злочину
ПЛАН
Вступ
 
Люди в своїй діяльності здебільшого діють відповідно до норм закону. Поведінку, яка відповідає нормам закону, називають правомірною, тобто людина виконує все, що зобов’язана робити, і не робить того, що заборонено законом. На жаль, є й інші випадки.
Різновидність соціальних відхилень, яка зв’язана з відступленням від цілей, принципів права, може бути об’єднана поняттям протиправної поведінки.
По-нят-тя зло-чи-ну у кри-мі-наль-но-му пра-ві є уні-вер-саль-ною й фун-да-мен-таль-ною ка-те-го-рі-єю: во-но ле-жить в ос-но-ві зміс-ту усіх ін-сти-ту-тів кри-мі-наль-но-го пра-ва. Зло-чи-н — пе-ред-ба-че-не кри-мі-наль-ним за-ко-ном сус-піль-но не-без-печ-не ді-ян-ня (дія або без-ді-яль-ність), що по-ся-гає на сус-піль-ний лад Ук-ра-ї-ни, йо-го по-лі-тич-ну і еко-но-міч-ну сис-те-ми, влас-ність, осо-бу, по-лі-тич-ні, тру-до-ві, май-но-ві та ін-ші пра-ва і сво-бо-ди гро-ма-дян, а так са-мо ін-ше пе-ред-ба-че-не кри-мі-наль-ним за-ко-ном сус-піль-но не-без-печ-не ді-ян-ня, яке по-ся-гає на пра-во-по-ря-док.
Навмисний злочин, як і будь-яка інша вольова дія, - це здійснення суб’єктом злочинного наміру. Здійснення злочинного наміру з моменту його виникнення до досягення наслідків включає кілька етапів, які різняться ступенем реалізації цього наміру, ступенем закінченості злочину. Кожен такий етап у кримінальному праві називається стадією вчинення злочину.
Стадії вчинення злочину – це поступові етапи завершення навмисного злочину, які різняться між собою ступенем його реалізації, здійснення. У ч. 2 ст. 13 КК визначаються лише дві стадії вчинення намисного злочину – готування до злочину і замах на вчинення злочину. Стадія закінченого злочину виводиться із цих двох стадій і визначається у ч.1 ст. 13 КК.
 
1. Поняття злочину
Пра-во, як ві-до-мо, вста-нов-лює пра-ви-ла по-ве-дін-ки лю-дей у сус-піль-стві. При-чо-му ха-рак-тер цих пра-вил но-сить за-галь-но-о-бов’яз-ко-вий ха-рак-тер, ос-кіль-ки їх не-ви-ко-нан-ня тяг-не за со-бор юри-дич-ну від-по-ві-даль-ність осо-би. У про-це-сі жит-те-ді-яль-нос-ті лю-дей так чи інак-ше трап-ля-ють-ся ви-пад-ки від-хи-лен-ня від за-галь-ноп-рий-ня-тих норм по-ве-дін-ки це є нас-лід-ком ті-єї за-галь-ної куль-ту-ри, мо-ра-лі, тра-ди-цій, які па-ну-ють у сус-піль-стві. Чим ви-ща мо-раль-ність, тим мен-ше від-хи-лень від нор-ми, мен-ше по-ру-шень за-ко-ну, ос-кіль-ки пра-ва без мо-ра-лі не іс-нує. Шля-хом пра-во-вих при-пи-сів дер-жа-ва вда-єть-ся до при-му-су.
Зви-чай-но, не всі гро-ма-дя-ни пот-ре-бу-ють при-му-су. Для знач-ної біль-шос-ті дос-та-тньо сві-до-мос-ті або пе-ре-ко-нан-ня, що їх-ні дії є по-ру-шен-ням вста-нов-ле-них пра-вил по-ве-дін-ки, дос-та-тньо то-го, що во-ни ус-ві-дом-лю-ють об-ме-же-ність сво-їх дій під впли-вом заг-ро-зи зас-то-су-ван-ня по-ка-ран-ня.
Під пра-во-по-ру-шен-ням слід ро-зу-мі-ти ан-ти-сус-піль-не ді-ян-ня, яке спри-чи-няє шко-ду сус-піль-ству і ка-ра-єть-ся за-ко-ном Юридический энциклопедический словарь. Гл. ред. Сухарев А.Я. М., 1987.. Важ-ли-во вста-но-ви-ти, чи є да-ний вчи-нок пра-во-по-ру-шен-ням, чи ні. Для цьо-го іс-ну-ють пев-ні оз-на-ки, се-ред який: про-тип-рав-ність, сту-пінь і ха-рак-тер шко-ди сус-піль-ству, ді-єз-дат-ність осо-би пра-во-по-руш-ни-ка, ви-на пра-во-по-ру-шен-ня, йо-го став-лен-ня до ско-є-но-го, ка-ра-ність.
Пра-во-по-ру-шен-ня мо-жуть ви-ни-ка-ти у різ-них га-лу-зях за-ко-но-давс-тва, то-му ці про-тип-рав-ні ді-ян-ня кла-си-фі-ку-ють-ся на та-кі вчин-ки: дис-цип-лі-нар-ні, ци-віль-но-пра-во-ві прос-туп-ки і ад-мі-ніс-тра-тив-ні. У зв’яз-ку з цим за пра-во-по-ру-шен-ня за-ко-ном пе-ред-ба-че-ні від-по-від-но нас-туп-ні ви-ди від-по-ві-даль-нос-ті: дис-цип-лі-нар-на, ци-віль-на, ад-мі-ніс-тра-тив-на, а та-кож ма-те-рі-аль-на.
Пра-во-по-ру-шен-ня по-ді-ля-ють-ся на вчин-ки та зло-чи-ни, при-чо-му ос-тан-ні є най-більш не-без-печ-ни-ми їх ви-да-ми.
Зло-чин, як і будь-яке ін-ше пра-во-по-ру-шен-ня, є вчин-ком лю-ди-ни.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Поняття і види стадій вчинення злочину

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок