Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Скачати безкоштовно: Експерт

Експерт / сторінка 7

Назва:
Експерт
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,03 KB
Завантажень:
277
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
384, 385 Кримінального кодексу України. При проведенні додаткових, повторних, комісійних чи комп-лексних експертиз у вступній частині відповідно викладаються відо-мості про всіх експертів, а також коротко описуються попередні екс-пертизи у справі, хто їх проводив, висновки та мотиви призначення додаткових, повторних, комісійних чи комплексних експертиз.
У другій (дослідницькій) частині акта експерт детально описує: процес розпечатування, розпаковування об'єктів та результати їх огля-ду; в присутності кого це відбулося; процес та результати досліджень об'єктів експертизи, хто був присутній; яка застосовувалась науково-обгрунтована методика, довідково-нормативна документація, їх дже-рела; експертні експерименти та їх результати; способи фіксації та до-кументування досліджень і експериментів; які використовувались нау-ково-технічні засоби і в яких конкретно дослідницьких операціях екс-перта; відомості про експериментальні зразки та їх використання у дослідженні; з чийого дозволу, у чиїй присутності у процесі дослі-дження були знищені, пошкоджені чи видозмінені об'єкти досліджен-ня, як саме.
У дослідницькій частині окремо описується кожний об'єкт, вид дослідження та його результати. Якщо не вдалося установити певного факту, що випливає з поставленого питання слідчим, то експерт деталь-но описує причини неможливості дати відповідь. У цій же частині екс-перт описує нові факти і спосіб їх виявлення у процесі додаткової чи повторної експертизи у певному співвідношенні з попередніми експе-риментами. Експерт описує і ті факти, які мають значення для справи, але йому з цього приводу не були поставлені питання. Якщо експертизу проводять декілька експертів, то кожний експерт має право окремо ви-класти свою діяльність та дослідження або скласти окремий акт.
Дуже важливим для дослідницької частини є викладення екс-пертом аргументації кожного результату в дослідженнях та встановле-ного (пізнаного) факту, що не завжди робиться, а це, у свою чергу, ускладнює оцінку експертного дослідження слідчим і судом.
Не менш значущим є і те, що при дослідженні та мотивації його результатів експерт не повинен торкатися питань правового характеру, що знаходяться поза межею його компетенції. Це стосується не тільки питань кримінального права і кримінального процесу. Однаковою мі-рою це відноситься до будь-яких правових норм, у тому числі тих, що регулюють відносини у сфері його спеціальної діяльності. У своїй ро-боті експерт повинен керуватись законами, підзаконними актами, на них посилатись в акті, але не давати своїх суджень щодо правомірності чи не правомірності дій відповідних суб'єктів, котрим належало ними керуватись і виконувати. Це компетенція спеціалістів у галузі юрисп-руденції. У нашому випадку - слідчого і прокурора.
Якщо експерт не може відповісти на якесь питання слідчого, то він у дослідницькій частині акта детально описує причини цього (не-достатність матеріалів для дослідження, відсутність науково обґрунтованих методик, некомпетентність тощо).
У третій частині акта експерт викладає письмово свої висновки у вигляді відповідей на питання слідчого. Відповіді мають бути стислими, але глибокими за змістом, конкретними і по суті питань. Зміст цих відпо-відей не повинен викликати неясність і неоднозначність їх розуміння.
Якщо експерт не може категорично або взагалі з певних причин відповісти на питання, то викладає свої висновки про ймовірність встановленого факту або неможливість його встановити.
У свою чергу, категоричні та ймовірні висновки бувають пози-тивними або негативними, що залежить від поставлених питань. Коли перед експертом ставиться питання про підтвердження якогось факту, то він, прийшовши у процесі дослідження до стверджуючого виснов-ку, робить категоричний чи ймовірний позитивний висновок або від-повідь на питання слідчого, і навпаки.
Після складання акта експертизи експерт підписує кожну його сторінку і ставить підпис на останній сторінці після викладу своїх ви-сновків. Останній підпис експерта, якщо він є штатним спеціалістом експертної постанови, завіряється печаткою.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: Експерт

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок