Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність

Назва:
Кримінальна відповідальність
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,65 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота
Кримінальна відповідальність


Зміст


Вступ
Зрос-тан-ня зло-чин-нос-ті, що спос-те-рі-га-єть-ся в ос-тан-ні ро-ки, зок-ре-ма ор-га-ні-зо-ва-ної на-силь-ниць-кої та ко-рис-ли-вої, яка вик-ли-ка-на пе-ре-лом-ним пе-рі-о-дом роз-вит-ку Ук-ра-ї-ни і низь-кою ін-ших не-га-тив-них чин-ни-ків, ста-вить пе-ред дер-жа-вою сер-йоз-ні зав-дан-ня що-до бо-роть-би з цим яви-щем. Не-об-хід-но до-би-ва-ти-ся при-пи-нен-ня її зрос-тан-ня, а по-тім і іс-тот-но-го ско-ро-чен-ня. З ці-єю ме-тою вжи-ва-ють-ся по-лі-тич-ні, еко-но-міч-ні, ор-га-ні-за-цій-ні, за-ко-но-дав-чі та ін-ші за-хо-ди.
Однією з важливих задач нашої держави є викорінювання злочинності та всіх причин, що її породжують. Рішення цієї задачі здійснюється спільними зусиллями всіх державних органів, громадських організацій і всіх шарів громадськості. Звідси різноманіття форм і методів, використовуваних у боротьбі зі злочинністю. Зокрема, поряд із застосуванням позбавлення волі до небезпечних злочинців застосовуються покарання, не зв’язані з позбавленням волі, а також заходу суспільного впливу чи примусові міри виховного характеру у відношенні облич малозначні злочини, що зробили, чи злочини, що не представляють великої суспільної небезпеки.
Прий-нят-тя 28 чер-вня 1996 ро-ку но-вої Кон-сти-ту-ції Ук-ра-ї-ни ство-рює для цьо-го міц-ну за-ко-но-дав-чу ба-зу. Ко-ло зло-чин-них по-ся-гань виз-на-чає без-по-се-ре-дньо кри-мі-наль-не за-ко-но-давс-тво. Щоб це за-ко-но-давс-тво бу-ло до-сить ефек-тив-ним, не-об-хід-но пра-виль-но йо-го зас-то-со-ву-ва-ти.
Кри-мі-наль-не пра-во Ук-ра-ї-ни зна-хо-дить своє ві-доб-ра-жен-ня в кри-мі-наль-но-му за-ко-но-давс-тві, яке яв-ляє со-бою єди-ну нор-ма-тив-ну сис-те-му. Кри-мі-наль-не за-ко-но-давс-тво Ук-ра-ї-ни скла-да-єть-ся з кри-мі-наль-них за-ко-нів, які зве-де-ні в Кри-мі-наль-ний ко-декс.
В нор-мах кри-мі-наль-но-го за-ко-ну сфор-му-льо-ва-ні під-ста-ви і прин-ци-пи кри-мі-наль-ної від-по-ві-даль-нос-ті. Згід-но з Ос-нов-ним За-ко-ном Ук-ра-ї-ни кри-мі-наль-ній від-по-ві-даль-нос-ті і по-ка-ран-ню під-ля-гає ли-ше осо-ба, вин-на у вчи-нен-ні зло-чи-ну, тоб-то та-ка, що умис-но або з не-о-бе-реж-нос-ті вчи-ни-ла пе-ред-ба-че-не кри-мі-наль-ним за-ко-ном сус-піль-но не-без-печ-не ді-ян-ня.
В даний час, коли в суспільних науках, у тому числі й у юридичної, одержала визнання ідея пріоритету загальнолюдських цінностей, дослідження кримінально-правових відносин здобуває особливе значення. Зараз можна з упевненістю сказати, що взаємини між злочинцем і державою в нашій країні будуються на основі закону.
Реалізація задачі охорони інтересів особистості, чи суспільства держави від злочинних зазіхань припускає застосування судом до осіб, винних у їхньому здійсненні, передбачених законом покарань. Однак, можуть скластися такі умови, при яких не потрібно, щоб винна особа перетерпіло покладання мір кримінальної відповідальності (у тому числі і покарання).
Зрозуміло, реалізація кримінально–правових відносин кримінальної відповідальності допускається тільки при наявності основ, передбачених діючим карним законодавством. У цьому зв’язку, представляється важливим розгляд і аналіз таких основ. Після цього необхідно розглянути ряд норм, що містяться в діючому карному законодавстві.
Розгляд поставлених питань є важливим для визначення значення цього інституту як для обличчя винного в здійсненні злочину, так і для законодавця.
У курсовій роботі представляється надзвичайно актуальним розгляд питання про кримінальну відповідальність, форми її реалізації та її підстави. При постановці питання кримінальної відповідальності першорядно треба дати визначення поняття кримінальної відповідальності.
Да-на ро-бо-та прис-вя-че-на дос-лід-жен-ню по-нят-тя кри-мі-наль-ної від-по-ві-даль-нос-ті.
Ме-та ро-бо-ти — вивчити поняття та зміст кримінальної відповідальності.
Ме-тод дос-лід-жен-ня — струк-тур-ний та порівняльний ана-ліз.
Під час написання роботи був проведений описовий аналіз правового змісту поняття кримінальної відповідальності, форм її здійснення та підстав кримінальної відповідальності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота на тему: Кримінальна відповідальність

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок