Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Релігієзнавство -> Теорія походження релігії

Теорія походження релігії

Назва:
Теорія походження релігії
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,34 KB
Завантажень:
388
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота
Теорія походження релігії


План
Вступ
Концепції релігії
Виникнення релігії
Основні теорії походження релігії
Висновок


1. Вступ
Термін «релігія» як означення відношення «людина — Бог» був запроваджений у XV—XVI ст. Тоді його вживали тільки в теїстичному значенні, без урахування усіх особли-востей феномену, який він позначав. А перед тим мислите-лі вдавалися до понять «совість», «пошана», «страх» перед Богом. Осмислений погляд на релігію як особливий фено-мен був започаткований філософією Нового часу, в чому найбільша заслуга німецьких філософів Фрідріха-Іммануїла Канта (1724—1804), Ернста-Даніеля Шлейєрмахера (1768—1834), Георга-Вільгельма-Фрідріха Гегеля (1770— 1831), Людвіга-Андреаса Фейербаха (1804—1872), Карла Маркса (1818—1883), Фрідріха Енгельса (1820—1895), французького філософа Огюста Конта (1798—1857), англійських філософів Дейвіда Юма (1711—1776), Герберта Спенсера (1820—1903) та ін.
Походить термін «релігія» з латини (religio — набож-ність), охоплюючи своїм змістом благочестя, святиню, пред-мет, що співвідноситься у житті людини з абсолютним, ви-щим, надлюдським — Богом, Божеством. Кожна релігія по-своєму іменує цю Вищу Силу. Однак було б некоректно тлумачити релігію лише як відображення зовнішніх що-до людини сил. Бо релігія є формою самовизначення лю-дини у світі, її причетності до явищ, що відбуваються під впливом Вищих Сил, а відповідно, до світу надприродно-го. Водночас релігія є не лише формою свідомості, а для багатьох людей реальним життям, що ґрунтується на за-садах віри.
Релігія — духовний феномен, що постає як форма самовизначен-ня людини у світі, виражає її віру в надприродне Начало — джере-ло буття всього існуючого, є засобом спілкування з ним, входження в його світ, причетності до нього.
Поняття «релігія» безпосередньо пов'язане з понят-тям «Бог». Релігії без уявлення про Бога не існує. Бог є началом і сенсом кожної релігії.
Бог, за релігійними уявленнями, є передусім Абсолю-том, вивищеним над людськими, природними силами, здіб-ностями, якостями та відносинами. Він розглядається як творець світу , хоч і не належить до нього.
Бог — верховна надприродна сутність, яка, згідно з різними релі-гійними вченнями, наділена вищим розумом, абсолютною доско-налістю і всемогутністю, є творцем світу, зумовлюючи все, що від-бувається в ньому.
Теологія (богослов'я) та її світоглядні опоненти віка-ми шукають доказів як «за», так і «проти» існування Бо-га. Але жодні аргументи нічого не доводять людині, яка не вірить, і непотрібні людині, яка вірує. Щодо цього І. Кант стверджував, що існування Бога не можна логічно ні до-вести, ні спростувати.


2. Концепції релігії
Намагання з'ясувати витоки і сутність релігії покли-кало до життя спеціальну галузь знань — релігієзнавст-во, яке разом з теологією є двома, хоч і відмінними між собою, формами осягнення феномену релігії. У лоні кож-ної з них розроблено відповідно до їх засадничих принци-пів концепції релігії: теологічні, філософські, соціологічні, біологічні, психологічні, етнологічні. Прагнучи з'ясувати особливості феномену релігії, кожна з них виходить зі своїх світоглядних орієнтацій. Водночас вони тісно взаємодіють між собою, користуючись дослідницьким інструментарі-єм одна одної, взаємозбагачуючись і взаємокоригуючись.
Богословсько-теологічні концепції. Теологія (teos — Бог, logos — вчення) — вчення про Бога і богослов'я — наука про уславлення Бога є історично першими формами вчення про релігію. Вони сформувалися внаслідок нама-гання пояснити, зрозуміти релігію «зсередини»; зробити доступними для віруючих загальні положення певної ре-лігії, образи, втілені у священних книгах, догматичні фор-мули. До них належать: догматика — системний виклад положень, які згідно з конкретною релігією вважаються істинними, екзегетика (грец. ezegeomai — витлумачую, по-яснюю) — тлумачення біблійних текстів, каноніка — тео-рія церковного права та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Теорія походження релігії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок