Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Назва:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
2,44 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Коломийський інститут
Прикарпатського університету ім.Стефаника
Економічний факультет
Реферат
на тему:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ
РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Виконав:
студент гр. М-21
Карасьов Дмитро
Коломия 2001


Природно-ресурсні багатства України, її населення і трудові ре-сурси, а також особливості розміщення продуктивних сил окремих регіонів досліджено досить фундаментально. Актуальні проблеми регіонального розвитку досліджують науковці Ради з вивчення про-дуктивних сил України, що функціонує в системі Національної Ака-демії Наук України. Проте в період радикальної економічної ре-форми та переходу до ринкових форм господарювання виникають нові, раніше не досліджувані проблеми, їх сутність полягає у такому.
По-перше, за останні роки істотно посилилися протиріччя між існуючою територіально-галузевою структурою господарського комплексу України та необхідністю створення висококонкурентної економіки з високою продуктивністю праці та гнучкою орга-нізацією виробництва. В Україні значного розвитку набули деякі базові галузі важкої промисловості, обсяги виробництва яких значно перевищують власні потреби. Разом з тим розвиток галу-зей споживчого сектора економіки та соціальної інфраструктури не відповідає реальним потребам населення. У зв'язку з цим пос-тає завдання структурної трансформації господарських комплек-сів регіонів через зміни у розміщенні продуктивних сил, встанов-лення оптимальних галузевих і територіальних пропорцій вироб-ництва. Необхідність ефективного здійснення структурної транс-формації господарських комплексів тісно пов'язана з вирішенням цілого спектра соціальних проблем: професійної перепідготовки кадрів, працевлаштування, соціальної підтримки на період мож-ливої тимчасової незайнятості населення тощо. Це потребує не-малих матеріальних і фінансових ресурсів.
По-друге, спостерігається суттєва невідповідність між сформо-ваним у попередні роки значним економічним потенціалом окремих галузей і комплексів та неефективним його використанням в сучас-них умовах господарювання, коли, по суті, відбувається руйнація раніше створеного виробничого і науково-технічного потенціалу. Така ситуація є реальною загрозою для економічної безпеки держави.
По-третє, нераціональне розміщення промислового виробни-цтва, галузей соціальної сфери, а також відсутність дієвого меха-нізму підтримки нових форм господарювання призвели до пору-шення процесів відтворення головної продуктивної сили — лю-дини. Поступова втрата людського капіталу та відплив висо-кокваліфікованих спеціалістів з реального сектора економіки не можуть не позначитися в подальшому на рівні розвитку продук-тивних сил країни. Ці негативні процеси стримують економічний розвиток регіонів, який просто неможливий без високого плато-спроможного попиту населення на товари і послуги на основі зростання його трудової активності та рівня доходів.
По-четверте, інтеграція України у світовий економічний прос-тір та розширення всього спектра зовнішньоекономічних зв'язків потребує розвитку принципово нових форм територіальної ор-ганізації продуктивних сил, які б дозволили подолати високий рі-вень залежності від імпорту, вдосконалити структуру експорту, досягти високої конкурентоздатності продукції вітчизняних то-варовиробників на зовнішньому і внутрішньому ринках. Розв'я-зання цієї проблеми є досить проблематичним за сучасних не-сприятливих економічних умов.
Зазначені вище проблеми обумовлюють дуже складні завдання, які постають перед розміщенням продуктивних сил як важливою га-луззю економічної науки. Першорядне з них полягає в обгрунтуван-ні оптимального розміщення продуктивних сил з точки зору враху-вання усіх передумов і факторів, що сприяють розвитку спеціалізації господарства, її відповідності ринковій кон'юнктурі, задоволенню соціально-економічних потреб населення та його екологічній безпе-ці, розвитку міжрегіональних економічних зв'язків. Навчальний курс з розміщення продуктивних сил повинен надати необхідні знання з теоретичних і прикладних питань, а також сформувати у студентів вміння самостійно вирішувати складні проблеми щодо територіаль-ної організації господарювання на різних рівнях управління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Курсова робота на тему: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок