Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Назва:
НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,44 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Чернівецький національний університет
ім.Ю.Федьковича
Курсова робота
з предмету
“Розміщення продуктивних сил України”
на тему:
“НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ”


План
1. Роль народонаселення у розвитку продуктивних сил та територіальній організації народного господарства.
2. Динаміка чисельності та склад населення, особливо-сті його розміщення.
2.1. Чисельність та розміщення населення.
2.2. Міське та сільське населення.
2.3. Урбанізація та проблеми довкілля.
2.4. Статево-вікова структура населення.
2.5.Національний склад населення та його територі-альні особливості.
2.6. Демографічна ситуація та її регіональні особливості.
3.1. Регіональні особливості відтворення населення.
3.2. Міграція населення та її види.
4. Трудові ресурси та їх структура.
5.Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості.
6.Ринок праці та забезпечення продуктивної зайнятості.


1. РОЛЬ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Населення або народонаселення — це сукупність людей, що проживають у межах відповідних територій (світ, материки, країни, міста, села та ін.).
Народонаселення разом з природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Взаємодія людей за допомогою засобів виробництва, з одного бо-ку, та предметів праці — з іншого, забезпечує матері-альне виробництво. Населення проживає у певному географічному середовищі і здійснює виробництво ма-теріальних благ у відповідності з наявними природни-ми ресурсами. Розвиток народного господарства (еко-номіки) будь-якої країни можливий лише за певної чи-сельності населення, яке здійснює виробництво товарів і послуг, необхідних для власного життя суспільства. Виробництво засобів існування та послуг становить суть господарювання людей. Без цього існування суспільства не-можливе.
Взаємозв'язок і взаємодія між населенням і розвитком госпо-дарства — процес історичний. Він змінюється і ускладнюється протягом усього історичного розвитку людства. На початку роз-витку суспільства населення забезпечувало свою життєдіяльність за рахунок дарів природи, а також за допомогою рибальства та мисливства. На наступних етапах розвитку тип господарства змі-нився, і замість присвоєння природних засобів існування треба було розвивати відтворювальне господарство. Спочатку це було землеробство і тваринництво. Розвиток цих галузей викликав не-обхідність виробництва певних засобів праці, що привело до ви-никнення нового прошарку людей — ремісників.
Виробництво засобів праці і спеціалізація регіонів на вироб-ництві різних продуктів відповідно до наявних природних умов і ресурсів зумовили розвиток торгівлі як наступного сектора гос-подарювання.
Зазначені вище сектори господарювання характеризують по-чатковий етап розвитку суспільства. В наступні періоди історич-ного розвитку людство значно ускладнило суспільні відносини. Воно пройшло стадії від доіндустріального суспільства до індуст-ріального та постіндустріального. Сьогодні домінує інформацій-на стадія розвитку суспільства, коли наука і розробка нових тех-нологій стають основними сферами діяльності людей.
Таким чином, людина є, з одного боку, активною продуктив-ною силою, що своєю трудовою діяльністю забезпечує виробни-цтво матеріальних засобів свого існування та надання необхідних їй послуг, а з іншого, — вона є. споживачем продуктів праці, які забезпечують її життєдіяльність. Як бачимо, населення і економіка являють собою певну єдність: людські потреби зумовлюють появу нових виробництв та послуг, а останні, в свою чергу, впливають відповідним чином на людей. Виходячи з того, що людина є основ-ним творцем суспільного багатства, можна стверджувати, що чи-сельність населення та кваліфікація його працездатної частини є фактором, який обумовлює можливості економічного розвитку.
Зайнята в суспільному виробництві частина населення є най-більш активною продуктивною силою суспільства, бо саме вона бере активну участь у створенні матеріальних цінностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок