Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Назва:
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
8,50 KB
Завантажень:
129
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Коломийський економіко-правовий коледж
КУРСОВА РОБОТА
з предмету “Розміщення продуктивних сил”
на тему:
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
Виконала:
ст. гр. Бз-11
Мяшікева В.В.
Науковий керівник:
Шеремета Г.П.
Коломия 2001


Зміст
1. Сутність і роль науково-технічного прогресу у розвит-ку народногосподарського комплексу.
2. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості територіальної організації.
3. Проблеми реконструкції народного господарства Украї-ни в контексті завдань прискорення науково-техніч-ного прогресу.


1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ У РОЗВИТКУ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Науково-технічний прогрес (НТП) — поступальний та взаємопов'язаний розвиток науки і техніки, характерний для великого машинного виробництва. Неперервність НТП залежить насамперед від розвитку фундаментальних дос-ліджень, які відкривають нові якості і закони природи та суспільства, а також прикладних досліджень та дослідно-конструкторських розробок, що дають змогу втілити нау-кові ідеї в нову техніку і технологію. НТП здійснюється у двох взаємообумовлених формах: 1 — еволюційній, яка означає порівняно повільне і часткове вдосконалення тра-диційних основ науки і техніки; 2 — революційній, яка відбувається у вигляді науково-технічної революції (НТР) і породжує принципово нову техніку і технологію, викли-кає докорінні перетворення продуктивних сил суспільства.
Революційний шлях — головний шлях розвитку тех-ніки і технології в епоху НТР. Його визначальною особ-ливістю є бурхливий розвиток науки, перетворення її в безпосередню продуктивну силу. Наука перетворює-ться на провідну ланку системи «наука—техніка—ви-робництво». З розвитком науки та впровадженням її досягнень виникли поняття «наукомісткі виробництва» або «виробництво високих технологій». До них нале-жать галузі індустрії, що вирізняються високими ви-тратами на наукові дослідження при плануванні нових видів продукції.
НТР впливає також на темпи піднесення окремих галузей і на їх поєднання чи галузеву структуру. Великі зміни відбуваються і в структурі окремих галузей. З одного боку, відбувається подаль-ше «дроблення» цієї структури, пов'язане, перш за все, з усклад-ненням виробництва, формуванням різних новітніх галузей НТР. З другого боку, різні галузі і підгалузі об'єднуються, створюючи складні міжгалузеві комплекси: агропромисловий, машинобудів-ний, паливно-енергетичний та ін.
НТР змінює і характер традиційних видів виробництва. Одна із особливостей цієї зміни — укрупнення основних виробничих агрегатів, що веде до подальшої концентрації виробництва пере-важно в індустріальних районах.
Науково-технічний прогрес сприяє більш рівномірному і ефек-тивному розміщенню підприємств, виробничих комплексів і га-лузей господарства. Створення і вдосконалення потужних, висо-копродуктивних машин у багато разів збільшують продуктив-ність праці у всіх районах. Поява нових способів передачі електроенергії через об'єднані енергосистеми зробила економіч-но вигідним просторовий розрив між великими виробниками електроенергії на базі дешевих енергоносіїв та її споживачів.
Завдяки досягнутому рівню розвитку науки і техніки, виробницт-ву промисловістю високопродуктивних машин, механізмів і облад-нання освоєно ефективні природні ресурси, що зумовило терито-ріальні зрушення у розвитку і розміщенні продуктивних сил.
Урахування регіональної специфіки при проектуванні техніки і технології дозволяє добитися найкращих результатів в її вико-ристанні. Є потреба більш повного урахування регіональних особ-ливостей науково-технічного прогресу, причому не тільки при-родних (клімат, сейсмічність, вічна мерзлота, особливості заля-гання корисних копалин), але й економічних (густота населення, кваліфікація кадрів, транспортна освоєність тощо).
Широка і комплексна автоматизація, механізація виробництва повністю змінюють характер праці. Сучасний етап автоматизації спирається на електронізацію (комп'ютеризацію) народного гос-подарства.
Велике значення має впровадження трудозберігаючих техно-логій у промислових центрах і вузлах, що мають обмежені мож-ливості забезпечення промисловості і сфери послуг трудовими ресурсами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Курсова робота на тему: НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок