Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Назва:
НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
11,23 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Чернівецький національний університет
ім.Ю.Федьковича
Економічний факультет
КУРСОВА РОБОТА
НА ТЕМУ:
“НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ”


ЗМІСТ
1. Сутність державної регіональної економічної політи-ки, її мета та завдання.
2. Основні принципи державної регіональної економічної політики України.
3. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його складові.
4. Сучасна концепція розміщення продуктивних сил. Особ-ливості розміщення продуктивних сил за умов ринко-вої економіки.
5. Перспективи розвитку регіонів України.


1. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Розбудова незалежної правової держави, що відбу-вається в Україні, та реформування системи управлін-ня зумовлюють зростання ролі територій у проведенні економічних трансформацій і становленні нових форм господарювання. Сьогодні значно розширюються функ-ції і завдання регіонів щодо раціонального викорис-тання природних ресурсів, забезпечення зайнятості на-селення та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Від того, наскільки оптимально поєднуються інтереси держави і окремих регіонів, залежить збалансованість розвитку народногосподарського комплексу.
В цілому регіональна економічна політика характе-ризується певною сукупністю цілей, завдань, механіз-мів, які в кінцевому підсумку визначають її стратегію і тактику. Вона грунтується на врахуванні широкого спектра національних, політичних, соціальних факто-рів, що і дає змогу ефективно впливати на регіональ-ний розвиток. При визначенні пріоритетних напрямів регіональної економічної політики беруться до уваги демографічні, екологічні, виробничі та інші проблеми, вирішення яких сприяє загальному економічному під-несенню регіонів.
Кабінет Міністрів України розробив і вніс на розгляд Верхов-ної Ради України проект Закону України «Про концепцію держав-ної регіональної політики», згідно з якою ця політика являє со-бою систему заходів організаційного, правового та економічного характеру, що здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей. Головне їх спрямування — це забезпечення раціонального вико-ристання природних ресурсів регіонів, нормалізація життєдіяль-ності населення, досягнення екологічної безпеки та вдосконален-ня територіальної структури економіки.
Об'єктами регіональної економічної політики можуть бути різ-ні адміністративно-територіальні утворення або їх сукупність, суб'єктами — органи виконавчої влади та місцевого самовряду-вання, які безпосередньо виконують функції щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Державна регіональна економічна політика грунтується на положеннях Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-ні», інших нормативно-правових актів.
На нинішньому етапі соціально-економічного розвитку її го-ловною метою є збільшення національного багатства країни на основі підвищення соціально-економічного розвитку регіонів, ефек-тивного використання їх природно-ресурсного і науково-техніч-ного потенціалу, раціоналізації систем розселення та досягнення внутрірегіональної збалансованості. Ця мета може бути значно де-талізована стосовно конкретних сфер суспільного розвитку.
Зокрема, в економічній сфері вона полягає у досягненні еко-номічно доцільного рівня комплексності господарства регіонів та раціоналізації їх структури; створенні економічних передумов для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури, проведен-ня земельної реформи та приватизації державного майна, інших ринкових перетворень; створенні і розвитку спеціальних (віль-них) економічних зон; удосконаленні економічного районування країни. У соціальній сфері головна мета регіональної економічної політики України реалізується у конкретних заходах, націлених на стабілізацію рівня життя усіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту на основі єдиних соціальних стан-дартів та посилення усіх форм соціального захисту населення; забезпеченні продуктивної зайнятості населення через ефективне регулювання регіональних ринків праці та міграційних процесів; сприянні покращанню демографічної ситуації з метою збільшен-ня тривалості життя та забезпечення природного приросту насе-лення в регіонах; формуванні раціональної системи розселення на основі збереження існуючих та створення нових населених пунктів; активізації функціонування сіл та малих міських посе-лень, регулювання розвитку великих міст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок