Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Розміщення продуктивних сил -> НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Назва:
НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
9,89 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Київський торговельно-економічний інститут
Кафедра економіки підприємства
КУРСОВА РОБОТА
з предмету РПС
на тему:
“НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ І
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА”
Виконала:
ст. гр. Еп-33
Запалашна Оксана Дм.
Науковий керівник:
Гогулан І.Д.
Київ - 2001


Зміст
1. Сутність наукових методів.
2. Традиційні і нові методи вивчення розміщення продук-тивних сил.
3. Зарубіжні теорії розміщення виробництва.


1. СУТНІСТЬ НАУКОВИХ МЕТОДІВ
На сучасному етапі розвитку народного господарст-ва забезпечення раціонального розміщення продуктив-них сил стало однією з найважливіших економічних і екологічних проблем у кожній країні. Надмірна кон-центрація промисловості з сильнозабруднюючими при-родне середовище технологічними процесами вступила в протиріччя з обумовленою нею надмірною концент-рацією населення в містах та середовищем його про-живання. Територіальна організація продуктивних сил вимагає обгрунтування наукових основ розміщення ви-робництва і підприємств з урахуванням їх економічної ефективності та можливої екологічної шкідливості.
Наукові основи розміщення продуктивних сил ви-значаються насамперед методами цієї науки. Методи науки — це способи пізнання дійсності, планомірний шлях встановлення істини. Сукупність методів дослі-дження, які використовуються в науці, формують її ме-тодологію. Методи вивчення об'єктів і явищ можна вва-жати науковими, якщо вони забезпечують розкриття сутності дійсних процесів у їх розвитку.
Найбільш загальним, визначальним для всіх наук є діалектичний метод. Спираючись на нього, в кожній галузі знань розробляється своя галузева методологія і методика досліджень.
2. ТРАДИЦІЙНІ І НОВІ МЕТОДИ
ВИВЧЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
До числа специфічних методів науки про розміщен-ня продуктивних сил і територіальної організації народного господарства належать як традиційні, так і нові. До основ-них з них слід віднести:*
вивчення конкретного підприємства і аналіз його господар-ської діяльності, виробничого потенціалу, технологічних особли-востей, складності виробничого процесу, зв'язків по поставках сировини і реалізації готової продукції, енергетичної і кадрової забезпеченості, можливостей збільшення потужностей, перспек-тивності розвитку тощо;*
вивчення елементарної системи виробництва, до складу якої входить підприємство;*
вивчення галузевого розміщення продуктивних сил і галу-зевої структури господарства міста, району, області, країни. Для цього галузі диференціюються на добувні і обробні. Галузі обробної промисловості поділяються на: 1/ галузі, що тяжіють до джерел де-шевого палива і електроенергії; 2/ галузі, що розвиваються голов-ним чином біля джерел сировини; 3/ галузі, підприємства яких тя-жіють до населених пунктів і районів зосередження резервів тру-дових ресурсів або наявності кваліфікованих кадрів; 4/ галузі, під-приємства яких тяжіють до районів споживання їх продукції;*
виявлення і вивчення промвузлів, ТВК і АПК як основ те-риторіальної організації виробництва;*
картографування територіальних аспектів розвитку і роз-міщення продуктивних сил, формування економічних районів. За допомогою тематичних економічних карт розкриваються особли-вості розміщення промислових підприємств, центрів, галузей, промислових районів, їх взаємозв'язки щодо сировини і поставок продукції; покриття території країни або району мережею транс-портних шляхів, лініями електропередачі та ін. Карта може бути використана як логічна образно-знакова модель території з сучас-ним розміщенням виробництва, транспорту, невиробничої сфери, розселенням людей та ін.;*
економічне районування як найважливіший метод науки про розміщення продуктивних сил, систематизацію складної інфор-мації, удосконалення територіальної організації народного гос-подарства і його управління. Науково обгрунтована мережа еко-номічних районів дає змогу визначити основні напрями найбільш раціонального використання ресурсів в кожному з них шляхом утворення територіально-виробничих комплексів, визначення га-лузей їх спеціалізації в народному господарстві країни і перспек-тив розвитку;*
порівняльний метод, за допомогою якого на основі аналізу статистичних даних і основних економічних показників визначаєть-ся місце галузі серед інших галузей району чи серед інших районів;*
статистичні методи, зокрема такі, як: групування статистич-них показників, розрахунки середніх величин, розрахунки відпо-відних показників на 100 або на 1000 чол.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Курсова робота на тему: НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок