Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Технічні науки -> Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря)

Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря)

Назва:
Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря)
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,88 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота
Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря)


Зміст
Вступ
Район розташування родовища
Кліматичні та гідрометеорологічні умови
Загальні відомості про родовище
Коротка історія геолого-розвідувальних робіт
Стратиграфія розрізу
Тектоніка родовища
Газоносність родовища
Будова покладу
Результати випробування і дослідження розвідувальних свердловин
Вибір обладнання і його розміщення для видобування нафти і газу
Проектування опорного блоку МСП
Загальні відомості про МСП
Розрахунок максимальних хвильових навантажень на споруду
Зведення хвильових навантажень до вузлових
Розрахунок сил підтримки
Розрахунок глибини забивання паль і їх кількість
Охорона навколишнього середовища при будівництві і експлуатації МСП
Перелік посилань на джерела


Вступ
Значні перспективи в видобуванні нафти і газу на території Украіни пов’язані з шельфовими зонами Чoрного та Азовського морів, зусереджено, за геологічними прогнозами, біля 40% запасів нафти, газу, газоконденсату. Відкриті газові родовища на Чорному та Азовському морях вже істотно впливають на енергетичне забеспечення народного господарства України.
На даний час в промисловості на шельфі Чорного моря знаходиться чьотири родовища: Голіцинське, Штормове, Шмідта, і Архангельске. Прогнозні ресурси вуглеводню шельфу Чорного моря оцінюються в 550 млн.т. і Азовського моря – 366 млн.т. умовного палива. На півнично - західному шельфі Чорного моря геофізичними методами виявлено біля сорока структур. У фонді підготовлених до глибокого буріння знаходиться дванадцять структур. На Азовському морі виявлено двадцять одна структура і підготовленно до глибокого буріння дванадцять структур.
Для проведення геологорозвідувальних робіт, експлутаційного буріння свердловин, для організації видобутку нафти і газу використовуються різні морські споруди : стаціонарні платформи (МСП), самопідйомні плавучі бурові установки (СПБУ), напівзанурені плавучі установки (НЗПУ), занурені бурові установки (ЗБУ), плавучі бурові установки (ПБУ) , а також бурові суда (БС).
Видобуток газу до 2005 року передбачається довести до десяти млрд.м3. в рік. До того ж великі перспективи пов`язані з розвідкою і подадальшою експлуатацією нафтових родовищ на шельфі Чорного і Азовських морів.
На рі-з-них ета-пах про-е-к-ту-ван-ня роз-роб-ки на-ф-то-га-зо-вих ро-до-вищ не-об-хід-ні рі-з-ні об'єми гі-д-ро-ме-те-о-ро-ло-гі-ч-ної ін-фор-ма-ції. На ета-пі про-е-к-ту-ван-ня МНС по-трі-б-на більш де-таль-на ін-фор-ма-ція про ви-зна-чен-ня місць і схе-ми роз-мі-щен-ня на ро-до-ви-щі на-ф-то-про-ми-с-ло-вих спо-руд, а та-кож сте-пінь дії се-ре-до-ви-ща на ці спо-ру-ди.
Ос-но-в-ні ви-хі-д-ні да-ні :
- ма-к-си-маль-на ви-со-та хви-лі і від-по-ві-д-ний їй пе-рі-од ;
- ма-к-си-маль-не зна-чен-ня швид-ко-сті ві-т-ру і те-чії ;
- ек-с-т-ре-маль-на змі-на рі-в-ня во-ди з вра-ху-ван-ням при-пли-вів і
штор-мо-вих на-го-нів ;
- льо-до-ві умо-ви ;
- ре-жи-м-не роз-по-ді-лен-ня ви-сот і пе-рі-о-дів хвиль ;
- роз-по-ді-лен-ня швид-ко-сті і на-пря-м-ку ві-т-ру і те-чій ;
- про-філь те-чій, спе-к-т-ри ві-т-ру, хвиль і гру-по-ві і вла-с-ти-во-с-ті
хвиль ;
- хід швид-ко-сті ві-т-ру і па-ра-ме-т-рів хвиль в ти-по-вих і най-більш жор-с-т-ких штор-мах.
Ос-но-в-ні ви-хі-д-ні да-ні па-ра-ме-т-рів на-во-дя-ть-ся з да-ни-ми пе-рі-о-ду їх по-вто-рю-ва-но-с-ті (1 раз на рік, че-рез 5,10,20,50,100 ро-ків).
Іс-нує ком-п-лекс тех-ні-ч-них за-со-бів для збо-ру ін-фор-ма-ції, ко-т-рий вклю-чає в се-бе :
на-у-ко-во--до-с-лі-д-ні ко-ра-б-лі, ко-ра-б-лі по-го-ди, пла-в-ма-я-ки, дрей-фу-ю-чі ста-н-ції, мор-сь-кі бе-ре-го-ві гі-д-ро-ме-те-о-ро-ло-гі-ч-ні ста-н-ції, по-шу-ко-ві ко-ра-б-лі, гі-д-ро-гра-фі-ч-ні ко-ра-б-лі, під-во-д-ні апа-ра-ти, но-сії під-во-д-них апа-ра-тів, не-за-ле-ж-ні су-пу-т-ни-ки і ко-с-мі-ч-ні ла-бо-ра-то-рії, лі-та-ки, вер-то-льо-ти, ку-лі--зон-ди, мор-сь-кі ста-ці-о-на-р-ні пла-т-фор-ми (МСП).
До-слі-джен-ня нав-ко-ли-ш-ньо-го се-ре-до-ви-ща ве-ду-ть-ся за ме-то-да-ми і ре-ко-мен-да-ці-я-ми роз-ро-б-ле-ни-ми спе-ці-аль-ни-ми ор-га-ні-за-ці-я-ми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок