Що таке Економіка, визначення слова.

Економіка


Економіка и, ж. 1. Сукупність суспільно-ви­робничих відносин. Якщо економіка світового капіта­лізму розвивається повільними темпами, переживає кризи і потрясіння, то економіка світового соціалізму характеризується швидкими й сталими темпами зро­стання (Програма К1ІРС, 1961, 19).
Господарче життя, стан господарства (країни, району і т. іп.). За роки Радянської влади Карпатський край змінився, зросла його економіка (Цюпа, Україна.., 1960, 273); // Структура і фінансово-матеріальний стан якої-небудь галузі господарської діяльності. Партій­ні організації повинні дбати, щоб найбільш кваліфі­ковані лектори-економісти частіше виступали з лекція­ми з питань політичної економії, економіки промисло­вості, сільського господарства, транспорту, торгівлі (Рад. Укр., 7.Х 1956, 1); // Господарська і фінансова діяльність. В колгоспах, де питанням економіки приді­ляють належну увагу і використовують наявні резерви підвищення продуктивності праці, з року в рік зростає урожайність сільськогосподарських культур (Колг. Укр., 4, 1959, 6).
Наукова дисципліна, що вивчає фінансово-мате-ріальпу сторону якої-небудь галузі господарської ді­яльності. Етнографія має багато родичів. Вона межус і з загальною історією, і з фольклористикою, і з літера­турознавством та мовознавством, вона не раз послу­говується і матеріалами економіки, географії, архітек­тури (Рильський, III, 1956, 161); // Матеріали з пи­тань цієї науки. Міститиме він [збірник] у собі: а) белетристику з поезією.., б) історію краю, в) ет­нографію, г) публіцистику, д) економіку (Мирний, V,
1955, 409).


Словник української мови онлайн: Економіка


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я