Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Скачати: Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Загрузка...

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,28 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци-пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су-б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним.
У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі-нансовий і управлінський (операційний). Названі види аудиту ма-ють різну мету і завдання.
Зовнішній аудит здійснюють незалежні аудитори (аудиторські фірми), зі сертифікатом аудитора, що дає їм право займатися ауди-торською діяльністю. З 2001 р. в Україні ліцензія стала необов'яз-ковою, а аудиторські фірми підлягають реєстрації в АПУ.
Внутрішній аудит виконують штатні працівники підприємства з метою надання допомоги керівництву в прийнятті управлінських рішень. У перелік функціональних обов'язків внутрішнього аудито-ра входять: перевірка фінансової звітності, обліку, первинних доку-ментів щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господа-рювання; перевірка системи внутрішнього контролю за використан-ням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, оцінка економічної ефективності господарських операцій; складання і перевірка вико-нання бізнес-планів тощо.
Поділ обліку на фінансовий і управлінський відповідно пород-жує різновидність аудиту: фінансовий і управлінський (операцій-ний). Управлінський аудит є різновидністю внутрішнього аудиту і здійснюється з метою розробки рекомендацій щодо економії та ефективного використання ресурсів для досягнення кінцевого фінан-сового результату господарської діяльності підприємства, вдоско-налення чинної системи обліку і контролю за процесами виробниц-тва.
Для правильного тлумачення аудиту його слід відрізняти від поняття "аудиторська діяльність". У ст. 3 Закону України "Про аудиторську діяльність" зазначено, що аудиторська діяльність охо-плює організаційне і методологічне забезпечення аудиту, практичне здійснення аудиторських перевірок (аудиту) і пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналіз фінансово-господарської діяльності й інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.
Сказане наводить на думку про те, що намагання низки еконо-містів у зміст терміну "аудит" вводити мету і завдання різних видів аудиту (зовнішній, внутрішній, фінансовий, управлінський тощо), а також окремих елементів, притаманних терміну "аудиторська діяльність", помилкове. Потрібно чіткіше вирізняти аудит і ревізію та інші форми контролю. Конкретизувати мету, завдання і функції, притаманні окремим видам аудиту, слід у визначеннях: "аудит зов-нішній", "аудит внутрішній", "аудит фінансовий", "аудит управлін-ський".
Існує суттєва різниця між загальним визначенням суті аудиту як форми економічного контролю і визначеннями понять конкрет-них видів аудиту. Розглядаючи аудит як загальне поняття, харак-терне для всіх видів цієї форми контролю, можна дати таке визна-чення:
Аудит — це процес, за допомогою якого компетентний праців-ник збирає і накопичує дані про господарські явища і факти з метою їх об'єктивної кількісної та якісної оцінки, визначення відповідно-сті встановленим критеріям і надання зацікавленим користувачам достовірної інформації про об'єкти дослідження.
Визначення поняття "фінансового аудиту", запропоноване у Законі України "Про аудиторську діяльність", де зазначається, що аудит — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-госпо-дарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чин-ному законодавству та встановленим нормативам.
У вітчизняній економічній літературі недостатньо уваги приді-ляється розкриттю поняття "управлінський аудит".
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок