Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Ревізія операцій по руху основних засобів

Ревізія операцій по руху основних засобів

Назва:
Ревізія операцій по руху основних засобів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,66 KB
Завантажень:
149
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Ревізія операцій по руху основних засобів
Метою перевірки обліку надходження основних засобів є підтвердження того, що придбані основні засоби були правильно відображені в обліку і являють собою вартість реальних об'єктів, введених в експлуата-цію.
Кількість основних засобів збільшується за рахунок: капітальних інве-стицій з власних джерел, безоплатного надходження та оприбуткування надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації.
На цьому етапі ревізії необхідно виконати такі процедури:*
одержати список (із зазначенням кількості і вартості) придбаних об'єктів основних засобів, звірити отримані показники з даними оборотів по дебету рахунка 10 «Основні засоби»,*
перевірити первинні документи і фізичну наявність нових придба-них об'єктів*
визначити, що вартість об'єктів основних засобів, введених в екс-плуатацію, належним чином відображена на рахунках бухгалтерсь-кого обліку;*
визначити, чи дотримані відповідні положення податкового законодавства.
Приступаючи до ревізії надходження основних засобів, варто провес-ти вибіркову перевірку первинних облікових документів з погляду офо-рмлення їх відповідно до встановлених правил.
Проводячи ревізію, необхідно взяти до уваги, Ідо облік основних засо-бів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» за первісною вартістю, яка складається з таких витрат:*
суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за ви-конання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);*
реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійс-нюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт ос-новних засобів;*
суми ввізного мита;*
суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) ос-новних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);*
витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;*
витрати на установлення, монтаж, налагодження основних засобів;*
інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних за-собів до стану, у якому вони придатні для використання із заплано-ваною метою.
Слід пам'ятати, що до первісної вартості основних виробничих засо-бів не включаються суми ПДВ, сплачені постачальникам, як такі, що від-шкодовуються з бюджету (якщо підприємство є платником ПДВ). По придбаних невиробничих основних фондах сума ПДВ включається в їх вартість, а по виробничих — відноситься до складу податкового креди-ту. Витрати на сплату відсотків за користування кредитом теж не вклю-чаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.
Ревізії підлягають основні засоби, що використовуються, та такі, що зберігаються на складі, законсервовані або передані в оренду.
Детальній перевірці підлягають операції із надходження основних засобів за рахунок капітальних інвестицій.
Законність надходження основних засобів в результаті капітальних інвестицій визначають шляхом зіставлення оприбуткованих об'єктів ос-новних засобів з переліком, передбаченим титульним списком, а також з актами приймання-передачі, рахунками, накладними. При цьому ретель-но перевіряють ведення обліку по таких основних засобах і джерелах їх фінансування. Особливу увагу слід приділити перевірці операцій з опри-буткування безоплатно одержаних основних засобів. В кожному окремому випадку ревізор перевіряє:
1) наявність згоди ревізуючого підприємства на одержання таких об'-єктів основних засобів;
2) економічну доцільність переміщення (це додаткові витрати по де-монтажу, транспортуванню);
3) тривалість процесу передачі і ведення їх. в експлуатацію на новому місці;
4) відображення витрат по доставці.
Під час перевірки правильності та своєчасності оприбуткування ос-новних засобів, що надійшли, ревізору необхідно встановити:
1) дотримання правил оформлення акта прийому-передачі основних засобів;
2) правильність відображення даних операцій на рахунках бухгалтер-ського обліку.
Несвоєчасне оприбуткування основних засобів призводить до змен-шення суми нарахованої амортизації, що у свою чергу спричиняє непра-вильне визначення собівартості виготовленої продукції, виконання ро-біт, послуг, і зрештою призводить до перекручування фінансових резуль-татів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 



Реферат на тему: Ревізія операцій по руху основних засобів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок