Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Облік і аналіз виробничих запасів. Таблиці

Облік і аналіз виробничих запасів. Таблиці

Назва:
Облік і аналіз виробничих запасів. Таблиці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,52 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
«Облік і аналіз виробничих запасів»


Формування первісної вартості запасів за шляхами надходження подано в таблиці 1.1 [32; ст.183]. Таблиця 1.1.
Первісна вартість запасів
Шляхи надходження запасів |
Формування первісної вартості запасів
Придбання | Первісною вартістю запасів є собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат на їх придбання
Виготовлення власними силами | Первісною вартістю визнається собівартість їх виробництва, яка визначається за П(С)БО 16 „Витрати” і відповідає калькуляції, затвердженій на підприємстві
Внесення до статутного капіталу | Первісною вартістю визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість
Одержання безоплатно | Первісною вартістю визнається їх справедлива вартість
Придбання в результаті обміну | Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів.
Первісною вартістю одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на неподібні запаси, визнається справедлива вартість придбаних запасів.
Схематично групи запасів підприємства відображено на рис. 1.1.[38; ст.209].
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
З
А Готова продукція
П Малоцінні та швидкозношувані
предмети
А
С Тварини на вирощуванні та відгодівлі
И
Продукція сільськогосподарського
виробництва і лісового господарства
Рис.1.1. Групування запасів
Загальні положення (сфера дії) П(С)БО
Поширюється на: Не поширюється на:
Активи, що утримуються для Незавершені роботи за буді-
подальшого продажу за умов вельними контрактами;
звичайної господарської діяль- фінансові активи; молодняк
ності; перебувають у процесі тварин і тварин на відгодівлі;
виробництва з метою продажу; продукцію сільського та лісо-
утримуються для споживання вого господарства; корисні
під час виробництва продукції копалини, якщо вони оціню-
(робіт, послуг) та ються за чистою вартістю
управління підприємством реалізації відповідно до
інших П(С)БО
Визнання запасів активами
Можливість отримання економічної вигоди в майбутньому
Оцінка запасів
При надходженні При вибутті запасів На дату
запасів
Залежно від шляхів Залежно від виду За найменшою
надходження: діяльності: з двох оцінок:
- фактичні витрати - ідентифікована собі- - первісною
- собівартість,визнач вартість вартістю
згідно з П(С)БО16 - середньозважена - чистою вартістю
- справедлива вар- собівартість реалізації
тість - ФІФО
- балансова вартість - нормативні затрати
- первісна вартість - ціна продажу
Рис. 1.2. Характеристика П(С)БО 9 «Запаси»
На підприємстві бухгалтерський облік виробничих запасів організовують наступним чином (рис.2.2), [33;ст.361].
Місце зберігання Номенклатура- Бухгалтерія
(склади,комори) цінник
Облік за кількіс Грошовий облік
тю та якістю
Первинні документи Облікова ціна Відомості руху за-
(прибуткові ордери, пасів в грошовому
акти тощо) вираженні
Картки складського з надход- з вит-
обліку запасів ження рачання
Реєстри здачі документів Книга (відомість) об
з надход- з витра- ліку залишків запасів
ження чання
Накопичувальні
відомості синте-
тичного обліку
запасів
Відомості з надходже- з надхо- з витра- Журнали з витра-
ння запасів дження чання чання запасів
ГОЛОВНА КНИГА
Рис. 2.2. Схема організації бухгалтерського обліку запасів
Надходження на
склад
Документи
постачальника
сертифікати
специфікації
посвідчення
накладні
Первинні документи
рахунки-фактури підприємства
товарно-
транспортні прибутковий ордер
накладні
акт приймання
Рис.2.3. Документальне оформлення надходження запасів
Ефективність управління виробничими запасами здійснює суттєвий вплив на результати фінансово-господарської діяльності і обумовлюється зовнішніми та внутрішніми факторами (див. рис. 3.2) [43; ст.91]
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на систему управління
виробничими запасами
зовнішні внутрішні
 
загальна економічна ситу- враховуючи вплив зовнішніх фак-
ація у державі і регіоні, торів, підприємство повинно ак-
особливості і нестабільність тивно використовувати внутріш-
податкового законодавства, ні важелі і резерви, що підвищу-
умови отримання кредитів ють ефективність використання
і процентні ставки по них, обігових коштів, серед яких мож-
можливість цільового фі- на виділити раціональне та
нансування та інші фактори економне використання запасів
Рис.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Облік і аналіз виробничих запасів. Таблиці

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок