Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Методологія складання програми аудиту оплати праці

Методологія складання програми аудиту оплати праці

Назва:
Методологія складання програми аудиту оплати праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,85 KB
Завантажень:
41
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Методологія складання програми аудиту оплати праці
План
1. Методологія складання програми аудиту оплати праці
2. Рекомендації до процедур аудиту трудових ресурсів та оплати праці.
В даній монографії, на основі узагальнення та аналізу тео-ретичного, практичного та власного матеріалу [204, 208, 210, 215, 221, 222, 224, 225, 226, 227], запропоновані розробки про-грами аудиту оплати праці на підприємстві. Програма скла-дається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корективи.
У програмі аудиту види, зміст та час проведення заплано-ваних аудиторських процедур повинні співпадати з прийня-тими до роботи показниками загального плану аудиту. До ауди-торської програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витрати-ти на кожний напрямок аудиту або аудиторську процедуру. У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього конт-ролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських про-цедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і не-залежних процедур, координує роботу всіх можливих по-мічників, залучених з числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі бе-руть участь у роботі.
Програма аудиту операцій з оплати праці базується на твердженнях (якісних аспектах) подання фінансової звітності: 1) існування та наявність; 2) повнота; 3) права і обов'язки; 4) оцінка та вимірювання; 5) подання та розкриття інформації.
Метою аудиту операцій з оплати праці є отримання дос-татніх доказів впевненості в ефективності їх використання, достовірності відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності та оцінка здатності підприємства забез-печувати відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та соціаль-ну функції заробітної плати для забезпечення подальшої безпе-рервної діяльності підприємства, що відображається наступ-ними аспектами :
A. Розрахунки з оплати праці адекватні діючим тарифам в аналогічних галузях (або вищі), враховують чинне трудове за-конодавство, філософія управління персоналом і стиль керів-ництва є чинником успіху бізнесу підприємства (якісні ас-пекти 1,3 і 4).
Б. Фонд оплати праці сформований за дійсними операція-ми в ході операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Трудові ресурси відповідним чином класифіковані, є власністю підприємства (якісні аспекти 1, 2, 3 і 4).
B. Операції, що пов'язані з рухом трудових ресурсів та опла-ти праці, законно, своєчасно та правильно документально офор-млені (якісні аспекти 3, 4 і 5).
Г. Податкові закони та нормативні акти відповідним чином враховані при визначенні оплати праці, не було неналежним чином виключених статей, зв'язані поточні зобов'язання є дос-татніми (якісні аспекти 3 і 4).
Д. Резерви на покриття оплати праці, що показані в балансі, відповідають принципам бухгалтерського обліку. Обмеження, позв'язані з оплатою праці, необхідним чином описані та розк-риті в фінансовій звітності (якісні аспекти 3 і 4).
Ж. Науково-дослідницький потенціал персоналу підприємст-ва та продуктивність праці забезпечують безперервність діяль-ності підприємства (якісні аспекти 4 і 5).
З. Підприємство здатне забезпечувати відтворювальну, сти-мулюючу, регулюючу та соціальну функції заробітної плати для забезпечення подальшої безперервної діяльності (якісні аспекти 4 і 5).
При проведенні первісного аудиту необхідні додаткові за-гальні процедури, які будуть різними в залежності від того на-скільки високою буде довіра даним перевірки попереднього аудитора. Якщо аудит буде базуватись на даних попереднього аудиту, з використанням даних попередньої аудиторської пере-вірки, то необхідне ретельне вивчення складеної робочої ауди-торської документації за результатами попередньої перевірки для формування думки про адекватність, доцільність, обґрун-тованість підходу попереднього аудитора до вирішення основ-них питань з оцінки трудових ресурсів, оплати праці та органі-зації трудових відносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Методологія складання програми аудиту оплати праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок