Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Облік товарів матеріальних цінностей

Облік товарів матеріальних цінностей

Назва:
Облік товарів матеріальних цінностей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,31 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Облік товарів матеріальних цінностей


План
1. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів
2. облік готової продукції


Облік готової продукції
На кожному підприємстві здійснюють облік готової продукції.
Готова продукція — продукція, яка закінчена в обробці, пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам та стан-дартам.
Завданнями обліку готової продукції та її реалізації є:—
перевірка виконання плану випуску продукції та її відвантаження;—
правильне і своєчасне оприбуткування та списан-ня готової продукції;—
отримання відомостей про номенклатуру, кіль-кість і вартість відвантаженої продукції;—
визначення стану розрахунків із покупцями за від-вантажену продукцію;—
контроль за зберіганням готової продукції та її ре-алізацією;—
контроль за витратами та доходами від її реалізації.
Готова продукція обліковується за фактичною вироб-ничою собівартістю.
Готова продукція, прийняття якої на склад оформле-но накладними, обліковується за видами й сортами у на-туральному та вартісному вираженні, тобто обліковуєть-ся на підприємствах у місцях зберігання за окремими видами в установлених одиницях вимірювання.
Облік її на складах і в бухгалтерії організовують за аналогією до обліку матеріальних запасів у книгах або складських картках на підставі приймально-здавальних документів.
Передачу готової продукції на склад оформляють накладними, відомостями, приймально-здавальними ак-тами або іншими первинними документами. У них за-значають: номер, дату, шифр цеху і складу, найменуван-ня продукції, її номенклатурний номер, одиниці вимірю-вання, кількість.
Відпуск (відвантаження) продукції покупцеві оформ-ляють видатковою накладною або приймально-здаваль-ним актом. У цих документах зазначають номер і дату оформлення, номер і дату договору із замовником, назву й реквізити замовника, назву й номенклатурний номер продукції, шифр складу, одиниці вимірювання, кіль-кість, відпускну ціну та вартість.
Документи виписують у трьох примірниках, їх підпи-сують особи, які здають і приймають готову продукцію.
На складі в матеріально відповідальної особи опера-тивний облік продукції ведеться за кожним найменуван-ням у кількісному вираженні в одному з реєстрів:—
у картках складського обліку (форма № М-12);—
в оборотній відомості;—
у матеріальному звіті.
У картках складського обліку зазначають наймену-вання продукції, її номер, облікову ціну (за обліку за плановими або відпускними цінами), норму запасу, за-лишок на початок звітного місяця.
За незначної номенклатури продукції облік її на складі ведеться в матеріальних звітах або в сортових обо-ротних відомостях. Наприкінці місяця матеріально від-повідальна особа передає ці звіти разом із відповідними первинними документами в бухгалтерію.
Для забезпечення точності обліку руху готової про-дукції у бухгалтерії на підставі первинних документів із прибутку й видатку ведуть нагромаджувальні відомості випуску готової продукції у натуральному та вартісному вираженні, а також нагромаджувальну відомість відван-таженої продукції.
В аналітичному обліку можливе відображення гото-вої продукції за обліковими цінами. При списанні гото-вої продукції суму відхилень її фактичної виробничої собівартості від її вартості за обліковими цінами (нада-лі — відхилення) визначають як добуток рівня (відсот-ка) відхилень і вартості відпущеної зі складу продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначають діленням суми відхилень на початок місяця та відхилень щодо продукції, яка надійшла на склад із ви-робництва протягом звітного місяця, на суму вартості (за обліковими цінами) залишку готової продукції на поча-ток місяця і готової продукції, оприбуткованої з вироб-ництва на склад протягом звітного місяця.
Аналітичний облік готової продукції ведеться за її видами.
Синтетичний облік готової продукції та розрахунок фактичної виробничої собівартості.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Облік товарів матеріальних цінностей

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок