Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Програма аудиту власного капіталу

Програма аудиту власного капіталу

Назва:
Програма аудиту власного капіталу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,90 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Програма аудиту власного капіталу
План
1. Цілі та завдання аудиту власного капіталу.
2. Методологія складання програми аудиту капіталу
Цілі та завдання аудиту власного капіталу
Динаміка власного капіталу — один із найістотніших і най-важливіших показників, оскільки відображає здатність підприємства підтримувати ефективність свого господарю-вання. Це показник того, чи є підприємство "діючим", чи відповідає воно визнаному у Законі "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" принципу безперерв-ності, тобто чи можна, оцінюючи активи і зобов'язання підприємства, виходити із припущення, що його діяльність триватиме і надалі. Так, високі темпи зростання власного ка-піталу свідчать про здатність підприємства формувати і ефек-тивно розподіляти прибуток, уміння підтримувати фінансо-ву рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. Водночас змен-шення обсягів власного капіталу, як правило, є наслідком неефективної, збиткової діяльності і може привести до банк-рутства. Ось чому інформація про власний капітал підприє-мства у її динаміці є такою важливою для користувачів фінан-сової звітності.
Капітал рухається у тому напрямку, де він отримує найбільші вигоди [238], тобто він мігрує від застарілих «діло-вих моделей» до тих, які найкраще відповідають найважли-вішим пріоритетам клієнтів. Зростання капіталу об'єднує в собі такі функції, як підбір партнерів, визначення пріоритет-них видів продукції та послуг, накреслення стратегічних зав-дань підприємства та його партнерів, розподіл ресурсів, вихід на ринок, створення необхідних умов для залучення клієнтів та отримання прибутку. Технологія може приносити й утри-мувати капітал лише доти, поки вона залишається рідкісною. Глобальне поширення інформації, ділових відносин, широ-кий обіг капіталу не сприяють тому, щоб технічні новації за- лишались актуальними тривалий час [234, с.18]. Великий вплив на капітал підприємства мають детермінанти зовнішнього середови-ща та загальний рівень конкурентоспроможності. Аналіз діяльності підприємств свідчить, що здатність компанії залучати та збільшу-вати капітал залежить від умов господарювання. Внутрішній по-тенціал розвитку підприємства формують такі детермінанти, як система ресурсного забезпечення, система організаційних новацій, система управління капіталом, господарський механізм функціо-нування. Означені чинники у взаємозв'язку з елементами зовніш-нього середовища формують певний клімат, який може бути спри-ятливий для діяльності та збільшення капіталу або, навпаки, містити певні ризики і загрози для бізнесу.
Складові власного капіталу наводяться в розділі I пасиву Ба-лансу. Вони відображаються в бухгалтерському обліку одночасно з відображенням активів або зобов'язань, що ведуть до зміни власного капіталу.
Звіт про власний капітал — нова форма звітності, що відпо-відно до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» з 1 січня 2000р. стала невід'ємною складовою річної фінансової звітності підприємства. Ця форма звітності є новою не тільки для України, вона порівняно недавно (з 1 липня 1998р.) введена до складу обов'язкової фінансової звітності відповідно до МСБО, де вона має назву «Звіт про зміни у влас-ному капіталі». Завдання аудиту підтвердити достовірність складеного Звіту про власний капітал та розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Взаємозв'язок Звіту про власний капітал і Балансу показа-ний на рис. 11.1
Аудиторська перевірка капіталу підприємства, враховуючи вищеозначені чинники, проаналізувавши достовірність бухгал-терського балансу та звітності, дає незалежну думку про оцінку діяльності та стан власного та залученого капіталу для майбут-ньої безперервної діяльності підприємства.
Роль власного капіталу є багатогранною (рис.11.2) і це по-винно бути відображено у програмі аудиту.
Питанням розробки програм аудиту капіталу та проведення аудиту капіталу сьогодні присвячують свої дослідження ряд вітчизняних та зарубіжних вчених : Л.П. Кулаковська, Ю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Програма аудиту власного капіталу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок