Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Захист прав працівників на охорону праці

Захист прав працівників на охорону праці

Назва:
Захист прав працівників на охорону праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,78 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
Захист прав працівників на охорону праці


План роботи:
1.Охорона праці, як окрема галузь права.
2.Система законодавчих актів, що регулюють
охорону праці.
3.Гарантії захисту прав працівників на охорону праці.
4.Відповідальність за порушення нормативно-
правових актів про охорону праці
5.Соціальне страхування від нещасних випадків
на виробництві – гарантія захисту права
працівника на охорону праці.
1.Охорона праці, як окрема галузь права
Загальна декларація прав людини проголосила право кожно-го на справедливі та сприятливі умови праці, складовою части-ною якого є такі умови, які відповідають вимогам безпеки та гігієни.
Право на безпечні та нешкідливі умови праці визнано в Укра-їні одним з конституційних прав людини і громадянина. Забез-печення цього права здійснюється за допомогою системи право-вих, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітар-но-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що утворюють охорону праці.
У науковій літературі охорона праці розглядається як еконо-мічна, соціальна та правова категорії. Більше того, охорону пра-ці як правову категорію розглядають у широкому та вузькому значенні. У широкому значенні під охороною праці розуміють сукупність правових норм, що регулюють увесь комплекс су-спільних відносин у сфері застосування праці. До них належать також норми, що забороняють необґрунтовану відмову у прий-нятті на роботу чи незаконне звільнення, що встановлюють мак-симальну тривалість робочого часу та мінімальну тривалість часу відпочинку тощо. Сукупність норм, що регулюють вста-новлення безпечних та нешкідливих умов праці з метою запо-бігання негативному впливу виробничого середовища на життя та здоров'я працівників, розглядають як поняття охорони праці у вузькому значенні.
Наукою трудового права охорона праці розглядається також як інститут трудового права, правовий принцип, елемент трудових правовідносин та система законодавства.
Охорона праці як інститут трудового права є сукупністю пра-вових норм, що регулюють відносини з охорони життя, здоров'я та працездатності шляхом встановлення безпечних і нешкідли-вих умов праці. До цього інституту входять норми, що встанов-люють загальні вимоги охорони праці; профілактичні норми, спрямовані на попередження виникнення виробничого травма-тизму і професійних захворювань; норми, що встановлюють обо-в'язки роботодавців та працівників з питань охорони праці; нор-ми, що містять додаткові заходи охорони праці окремих катего-рій працівників.
Як правовий принцип трудового права охорона праці відобра-жає зміст усіх норм трудового права, які своєю сутністю спрямо-вані на охорону здоров'я та працездатності працівників. У цьому значенні охорона праці є галузевим правовим принципом, ос-кільки відображає його соціальну спрямованість на захист тру-дових прав працівників.
Сторони трудового договору наділені комплексом взаємних прав і обов'язків щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Тому охорону праці розглядають як елемент трудових правовідносин. Працівники мають право на безпечні та нешкід-ливі умови праці та охорону здоров'я в процесі професійної дія-льності. Роботодавець зобов'язаний створити у кожному струк-турному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці, що відповідають вимогам нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Цей обов'язок роботодавця є комплексом зобов'я-зань, встановлених чинним законодавством, колективними та трудовими договорами і угодами.
Законодавством також і на працівника покладаються зобов'я-зання з охорони праці. Він зобов'язаний знати і виконувати нормативно-правові акти з охорони праці, дотримуватись зо-бов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним та трудовим договорами, проходити обов'язкові медичні огляди і співпрацювати з роботодавцем в організації безпечних і нешкід-ливих умов праці. Порушення працівниками зазначених обо-в'язків вважається дисциплінарним проступком, відповідно ро-ботодавець має право застосувати до працівника заходи дисцип-лінарної відповідальності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Захист прав працівників на охорону праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок