Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності»

Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності»

Назва:
Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності»
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,26 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності»


Школа — це модель суспільства. І го-ворячи про рівність, волю, дотри-мання прав, ми забуваємо про те, що в кожній конкретній школі, конкрет-ному п'ятому, восьмому, одинадця-тому класі дитина залишається оди-ницею процесу, безликим об'єктом, І що не може або не хоче говорити. За-говорити з учнем як з партнером, не опускатися, а піднятися на рівень ди-тини — мета інтерактивних техноло-гий навчання.
Поставте особистість дитини в центр своєї діяльності, станьте посередни-ком у взаємодії суб'єктів навчання — і ви відчуєте, що працювати складно, але необхідно. У чому ж специфі-ка предмета ОБЖ і застосування інтерактивних технологій у цьому курсі? І. К. Журавльов виокремлює три І типи навчальних предметів, у кож-ному з яких домінує один з напря-мів соціального досвіду, що переда-ється через зміст освіти.
Перший тип (фізика, хімія, біологія, гео-графія, історія, астрономія) — основ-ний компонент — наукові знання.
Другий тип (мови, математика, крес-лення, фізкультура, технологія) — формування умінь і навичок.
Третій тип (література, музика, об-разотворче мистецтво) — емоційно-ціннісні стосунки, формування до-свіду взаємин.
Навчальний предмет ОБЖ не впи-сується в жодну з цих груп: кожен компонент змісту освіти — систе-ма знань, досвід способів дії, досвід творчої взаємодії, досвід емоційно-ціннісних стосунків — мають однако-ве значення для розуміння ролі знань і засвоєння вмінь. Цілісний процес навчання «Основ безпечної життє-діяльності» — процес реалізації всіх елементів соціального досвіду, фор-мування життєвих звичок і навичок здорового способу життя, досвіду по-водження в складних життєвих ситуа-ціях, уміння жити й вижити в умовах навколишнього середовища. Про-фесор Н. А. Смирнов визначив девіз предмета ОБЖ: «Знати, щоб вижи-ти!» Саме на уроках ОБЖ учні можуть одержати відповіді на багато цікаво для них питань, тому навчальний ма-теріал не може викладатися сухо, не-цікаво, формально.
Інтерактивні технології необхідні вчи-телям ОБЖ, можливо, більше, ніж ін-шим. Але що ж це за технології? У чо-му їхня суть?
Пасивна модель навчання (умовно)
Необхідними умовами є: підготовле-ність учнів до сприйняття навчально-го матеріалу, сприятливий психоло-гічний клімат на уроці, відповідний рівень знань учнів. До переваг цієї моделі можна віднести: роботу з ве-ликою аудиторією, можливість ви-кладу великого обсягу Інформації, роботу за умов відсутності в учнів під-ручників, цілковиту реалізацію вчи-теля. Безумовно, недоліками є відсут-ність зворотного зв'язку з аудиторією і достовірної інформації про сприй-няття навчального матеріалу.
Активна модель навчання (умовно)
Для реалізації цієї моделі учень по-винен бути гарним виконавцем, здат-ним відтворити навчальний матеріал під час опитування, а учитель відпра-цьовує навички спілкування з учнями в ході індивідуальної роботи, конференцій, усних опитувань, аналізу рефератів тощо. Безсумнівно, слабкою стороною цієї моделі є одномоментна робота вчителя з одним учнем, інтенсивна робота вчителя.
Інтерактивна модель навчання
Для реалізації цієї моделі необхідни-ми умовами є: сприятливий клімат на уроці й у класі взагалі, наявність со-ціальних навичок, уміння учнів спіл-куватися, бажання вчителя спілкува-тися з учнями «на рівних». Учитель перестає бути єдиним джерелом ін-формації, є рівним учасником, стає фасилітатором дії. У ході навчання за цією моделлю учень учиться робити вибір, шукати й аналізувати інфор-мацію, захищати свою точку зору, до-бирати найбільш переконливі аргументи, а вчитель розкриває для себе нові можливості свого професійно-го зростання.
Організація інтерактивного навчан-ня передбачає моделювання життє-вих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблеми на основі аналізу обставин і ситуа-цій. Воно ефективно сприяє форму-ванню навичок і вмінь, вироблен-ню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає учителю мож-ливість стати справжнім лідером ди-тячого колективу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності»

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок