Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Біогеоценози

Біогеоценози

Назва:
Біогеоценози
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,48 KB
Завантажень:
449
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Біогеоценози


Екосистема — це сукупність організмів різних видів, які взаємо-діють між собою і з фізичним середовищем існування, завдяки чому виникає потік енергії, який створює певну трофічну структуру (тобто ланцюги живлення, про які йтиметься далі) і забезпечує колообіг речовин усередині системи.
Отже, потік енергії та колообіг речовин усередині екосистеми за-безпечують її функціонування. Колообіг речовин - це обмін речовинами між абіотичною (неживою) та біотичною (живою частина-ми) екосистем.
У 1940 році російський еколог В.М. Сукачов запропонував понят-тя «біогеоценоз»: певна територія з більш-менш однорідними умо-вами існування, населена взаємопов'язаними популяціями різних видів, об'єднаними між собою та з фізичним середовищем існуван-ня колообігом речовин і потоком енергії. Основою будь-якого біогео-ценозу є фотосинтезуючі організми.
Отже, поняття екосистема та біогеоценоз хоча досить близькі, але не тотожні. Біогеоценоз, на відміну від екосистеми, е конкретнішим, територіальним поняттям, бо він займає обмежену ділянку з одно-рідними умовами існування із певним рослинним угрупованням -фітоценозом. Термін «екосистема» стосується будь-якої сукупності організмів різних видів, пов'язаних між собою трофічно, які не-обов'язково займають ділянку з однорідними умовами існуван-ня. Наприклад, в океанах є екосистема такого типу (мал. 124): фітопланктон (ціанобактерії, водорості) виїдають дрібних тва-рин (зоопланктон), які, в свою чергу, є джерелом живлення ба-гатьох видів риб; останні є здобиччю хижаків.
Структура біогеоценозу. Оскільки біогеоценоз - це сукупність популяцій різних видів, які взаємодіють із фізичним середовищем існування, в ньому виділяють біотичну (сукупність взаємопов'яза-них живих організмів — біоценоз) та абіотичну (умови фізичного се-редовища існування) частини.
До складу абіотичної частини входять такі компоненти:
-неорганічні сполуки (вуглекислийгаз, кисень, азот, вода, сір-ководень тощо), які включаються у біогенну (тобто за участю живих істот) міграцію речовини;
- органічні сполуки (залишки організмів чи продукти їхньої життєдіяльності), які зв'язують між собою абіотичну та біотичну час-тини біогеоценозу;
- кліматичний режим, або мікроклімат (середньорічна температура, вологість, рельєф місцевості тощо), який визначає умо-ви існування організмів.
Біотичну частину біогеоценозу складають різні екологічні групи популяцій організмів, поєднані між собою трофічними та просторо-вими зв'язками:
- продуценти (від лат. продуцентіс — той, що виробляє, ство-рює) — популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати ор-ганічні сполуки з неорганічних (автотрофні прокаріоти, водорості, рослинні джгутикові, вищі рослини);
- консументи (від лат. консумо — споживаю) — популяції гете-ротрофних організмів, які споживають інші організми або мертву органічну речовину (фітофаги, хижаки, паразити, сапротрофи);
-редуценти (від яат.редуцентіс-той, що повертає, відновлює) -популяції організмів, які живляться органічною речовиною залиш-ків чи продуктів життєдіяльності організмів, розкладаючи її до
неорганічних сполук (бактерії, гриби, тварини - копрофаги, некро-фаги, детритофаги тощо).
Властивості біогеоценозів. Становлення певного біогеоцено-зу - це процес, у ході якого живі організми різних видів адаптують-ся один до одного, а також до умов фізичного середовища існуван-ня. Під час розвитку біогеоценозу ускладнюється його структура, формуються такі властивості, як цілісність, стійкість, здатність до самовідтворення та саморегуляції.
Цілісність біогеоценозів забезпечується тісними взаємозв'язка-ми організмів між собою та фізичним середовищем існування: факто-ри неживої природи впливають на життєдіяльність організмів, а вона - на мікроклімат біогеоценозу. Внаслідок взаємодії живих організмів між собою та фізичним середовищем виникають потоки енергії та коло-обіг речовин, які ці складові зв'язують у єдину систему.
Здатність біогеоценозів до самовідтворення залежить від взаємодії саморегульованих популяцій, що входять до їхнього скла-ду, та забезпечується наявними ресурсами довкілля (вода, їжа тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Біогеоценози

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок