Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Групи та їх класифікація. Міжособистісні стосункив групах

Групи та їх класифікація. Міжособистісні стосункив групах

Назва:
Групи та їх класифікація. Міжособистісні стосункив групах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,73 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
“Групи та їх класифікація.
Міжособистісні стосункив групах”

Для соціальної психології недостатньою є просто констатація певної кількості людей або навіть виділення в її межах яких-небудь стосунків. Соціальна психологія дослід-жує насамперед закономірності поведінки та діяльності лю-дей, зумовлені їх належністю до реальних соціальних груп. Наголошується на аналізі змістової характеристики груп, виявленні специфіки впливу на особистість конкретної со-ціальної групи. Значущість групи для особистості полягає передусім у тому, що група є певною системою діяльності, її суб'єктом, включеним у систему суспільних відносин. Єд-ність змісту й форм діяльності породжує спільність психо-логічних рис групи, передовсім «групової свідомості». Та-кими рисами можна вважати групові інтереси, потреби, нор-ми, цінності, цілі. Кожний член групи усвідомлює свою належність до групи завдяки привласненню цих характе-ристик, усвідомленню психологічної спільності з іншими членами цієї соціальної групи. Тому універсальним прин-ципом входження до певної спільноти є формування усві-домлення почуття «ми», що засвідчує належність до певної групи (хоча іноді цей феномен може бути й неусвідомлений). Саме тут виявляється специфіка соціально-психо-логічного аналізу групи, що визначає риси, які роблять гру-пу психологічною спільнотою і дають змогу кожному чле-нові ідентифікувати себе з групою.
Соціальна діяльність, її конкретні види та форми є ос-новним інтегруючим фактором і головною ознакою соці-альної групи. Участь членів групи в спільній діяльності зу-мовлює формування психологічної спільності між ними. Саме в цьому разі група стає об'єктом соціально-психологічного аналізу.
Основні параметри групи
Шляхом соціально-психологічного аналізу дослід-жуються такі параметри групи, як її склад, структура, гру-пові процеси, норми, цінності, санкції (табл.).
Перелік ознак для характеристики складу реальної групи залежить від типу її діяльності.
Це стосується і структури групи. Існує кілька формаль-них ознак структури групи: структура комунікацій, структу-ра керівництва, підлеглості та ін. Крім того, можна виділяти емоційну структуру групи, структуру міжособистісних сто-сунків та її зв'язок із функціональною структурою групової діяльності. При розгляді групи як суб'єкта діяльності аналіз структури групової діяльності має включати аналіз функцій кожного члена групи. Співвідношення цих двох структур є співвідношенням «неформальних» та «формальних» взаємин у групі.
Серед групових процесів треба виділити ті, які органі-зують діяльність групи. Це насамперед процеси групової динаміки, що відображають весь цикл життєдіяльності групи та її етапи: утворення, функціонування, розвиток і розпад. Процесами групової динаміки вважаються керівництво та лідерство, прийняття групових рішень, утворення групових норм, формування структури групи, згуртованість, конфлікти, тобто всі ті процеси, які фіксують і забезпечують психологічні зміни, що відбуваються в групі під час її існу-вання. Важливий аспект групової динаміки — це розвиток групи, його якісно специфічні рівні, особливості різних па-раметрів групової діяльності на кожному з цих рівнів.
Одним з важливих параметрів функціонування групи є групові норми. Це певні правила, відпрацьовані й прийняті групою. Поведінка членів групи здійснюється відповідно до групових норм, які виконують регулятивну функцію щодо діяльності групи. Норми тісно пов'язані з цінностями, бо всякі правила формулюються тільки на підставі відпрацю-вання певного ставлення до соціальних явищ, що зумовлене місцем групи в соціальному середовищі, її досвідом в орга-нізації певної діяльності.
Цінності різних соціальних груп не завжди збігаються. Норми як правила, що регулюють поведінку та діяльність членів групи, спираються саме на групові цінності. Зміст норм групи включає в себе і загальнозначущі норми, і спе-цифічні, відпрацьовані конкретною групою. Взаємини інди-віда і групи можна зрозуміти лише за умови визначення, які норми групи він приймає, а які відкидає, і чому він робить такий вибір.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Групи та їх класифікація. Міжособистісні стосункив групах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок