Головна Головна -> Реферати українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій

Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій

Назва:
Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,28 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій


Для правоохоронних органів України все більш актуальною стає боротьба з корисливими злочинами проти влас-ності, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій. Найбільш небез-печними із цих злочинів є заволодіння чу-жим майном, коли як злочинний інструмент використовуються електронні засоби. Вияв-лення та розкриття таких злочинів вимага-ють від правоохоронців відповідних знань. Ця проблема знаходить відображення у криміналістичних дослідженнях, але в існу-ючих публікаціях викладається інформація переважно щодо механізму комп'ютерного злочину і вона, на нашу думку, не системати-зована [1; 2; 3; 4; 5]. У зв'язку з цим важливо-го значення набуває аналіз особливостей предмета досліджуваного різновиду злочи-нів, які зумовлюють відповідні способи їх вчинення та характерні сліди. Адже в еконо-мічній сфері особливості предмета злочин-ного посягання значною мірою детермінують способи посягання, відповідні наслідки зло-чину, певні властивості особи злочинця [6, с. 40]. Зазначена обставина безпосередньо пов'язана з комплексним характером зло-чинної діяльності у цій сфері. Вона складаєть-ся з основних і підпорядкованих злочинів, якими, у тому числі, є злочини у сфері вико-ристання комп'ютерної техніки, незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків.
У криміналістиці предметом посягання як елементом криміналістичної характеристики злочинів певного виду визнається матеріаль-ний предмет органічної та неорганічної приро-ди, з яким злочинець вступає у взаємодію, змінює та перетворює його [1, с. 11]. Аналіз ко-рисливих злочинів проти власності з викорис-танням комп'ютерних технологій, дозволяє виділити дві групи предметів злочинного по-сягання: основні (віднесені до категорії пред-метів безпосереднього заволодіння); підпо-рядковані (віднесені до предметів злочинного посягання у сфері використання комп'ютер-них технологій). Тому важливою є системати-зація відомостей щодо предмета корисливих злочинів проти власності з використанням комп'ютерних технологій та визначення їх впливу на інші елементи криміналістичної ха-рактеристики злочинів цього різновиду.
У Кримінальному кодексі (далі - КК) України прямо передбачено, що предметом
злочинів проти власності є майно. В юрис-пруденції загальновизнано, що майно - це речі матеріального світу, яким притаманні специ-фічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру. Фізичні ознаки - це предметні властивості об'єкта. Іншими слова-ми, його можна потримати в руках та відчути, зруйнувати чи пошкодити, забрати з чужого незаконного володіння. Основною економіч-ною ознакою майна є його мінова та спожив-ча вартість. Юридичні ознаки випливають із закону, що охороняє право власності від про-типравних діянь (майно повинне мати закон-ного власника і не належати злочинцю).
Як свідчить судова та слідча практика розслідування зазначеного різновиду злочи-ну, до основного предмета можуть належати кошти у готівковій або безготівковій формі, матеріальні цінності, Іноді - права на майно. Предмети такого різновиду легко взаємотранс-формуються, але мають суттєві криміналіс-тичні особливості [6, с. 40].
Безготівкові кошти - це кошти, які обер-таються в системі електронних платежів, ви-ступають найчастіше предметом викрадення з використанням комп'ютерної техніки. Це поясїіюється перевагами безготівкових роз-рахунків порівняно з «паперовими», а саме -значним скороченням термінів проходження платежів та збільшенням перерахованих сум, чому сприяло суттєве зниження їх вартості. Під безготівковими коштами розуміють за-писи грошових сум на рахунках у централь-ному банку, його відділеннях, комерційних банках [7, с. 12], тобто їх матеріальними носіями щодо досліджуваного різновиду зло-чину є розрахунки в банках. Електронні сис-теми розрахунків запроваджуються на двох рівнях платіжної системи: у відносинах ко-мерційних банків із своїми клієнтами (банк -клієнт) та з іншими банківськими установа-ми (банк - банк).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок