Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Архітектура Південно-Східної Європи в ранньому залізному віці

Архітектура Південно-Східної Європи в ранньому залізному віці

Назва:
Архітектура Південно-Східної Європи в ранньому залізному віці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,69 KB
Завантажень:
229
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Архітектура Південно-Східної Європи в ранньому залізному віці .


Зміст.
Рівень розвитку суспільства.
Греко-варварська архітектура на півдні Степу
Архітектура населення степу
Архітектура давніх слов'ян
Рівень розвитку суспільства.
Доба раннього залізного ві-ку на початку І тисячо-ліття до н. є. ознаменувалася появою виробів із заліза. Ши-роке впровадження цього ме-талу створило якісно нові умови для розвитку продук-тивних сил, а це в свою чергу посприяло загальному розвит-ку суспільства й виходу його з первіснообщинного ладу. У цей час можна виділити дві зони розвитку архітектури. Це Степ — зона кочового ско-тарства й Лісостеп, де меш-кали племена, зайняті орним землеробством.
З самого початку епохи Степ зайняли кочові скотарі — кіммерійські племена, яким на зміну на початку VII ст. до н. є. прийшли зі Сходу скіфи. Розквіт Великої Скі-фії, яка досягла рівня дер-жави, або, в усякому разі, мала політичну організа-цію з зародками держав-ності, припадає на V—IV ст. до н. є. Азійську частину Боспору тоді займали схіндомеотські племена. У III ст. до н. є. в північно-причорноморських степах поширюються при-йшлі зі Сходу ірано мовні, як і скіфи, сарматські племена, які зійшли з історичної арени у III ст. н. є. З кінця III ст. н. є. в південній зоні поширю-ються осілі племена черняхівської культури, занепад яких пов'язаний з навалою гунів.
З погляду архітектури пере-лічені племена кочовиків залишили нам практично лише поховальні пам'ятки. Це такі величезні споруди, як слав-нозвісні скіфські, так звані царські, кургани — Солоха, Чортомлик, Товста Могила, Мелітопольський та ін. Під-земна частина цих комплек-сів складалася з глибокої пря-мокутної в плані вертикаль-ної шахти та поховальної камери. У Чортомлику гли-бина шахти становила близько 11 м. Унизу розміщувались чотири поховальні камери (до однієї з них прилягала ще одна — п'ята), вирізані в шарі лесу по кутах шахти. Величезний земляний насип (висота на час розкопок — 21 м) оточувала міцна муро-вана крепіда.
Поряд з кочовими племе-нами, на півдні Степу при-близно в IV ст. до н. є. вна-слідок позитивних контактів з античними державами відбу-лася седентаризація варвар-ських племен, яких умовно на-звали "пізніми скіфами". На їх поселеннях сформувалася змішана греко-варварська ар-хітектура.
У Лісостепу в кіммерій-ську добу існувало значне об'єднання автохтонних зем-леробських, так званих чорноліських, племен, яке ефек-тивно протистояло кочовикам Півдня. З появою скіфів пле-мена Лісостепу могли опини-тися в певній політичній за-лежності від них. Відтоді про-стежується певною мірою безперервне існування ар-хітектурних традицій аж до давніх слов'ян і згодом — до Київської Русі. Розвиток слов'янських племен у межи-річчі Вісли та Дніпра нале-жить до часу появи в III ст. до н. є. зарубинецької куль-тури. На її основі у III ст. н. є. сформувалася Київська куль-тура, а на її базі в V—VI ст. склалися ранньосередньовічні слов'янські племена. VIII — X ст. стали часом відокрем-лення ремесла від сіль-ського господарства, що при-звело до розвитку торгівлі. У 2-й половині І тисячоліття н. є. розпадаються первісно-общинні відносини, у VII — VIII ст. у східних слов'ян зміцнюються міжплемінні вій-ськові союзи і до IX ст. фор-муються політичні, адміні-стративні, ремісничі, торго-вельні й культові осередки.
Греко-варварська архітектура на півдні Степу
У Північному Причорномор’ї античної епохи вна-слідок тісних контактів різноетнічних груп населення, що мешкали тут, — греків і жи-телів північно-причорномор-ських античних міст і поселень, з одного боку, а також варварів, в основному скіфів, синдів, меотів, а пізніше сарматів і черняхівців, з іншого боку, — виник ряд поселень і городищ, населення яких, варварське в своїй основі, було еллінізованим. Це при-звело до утворення зміша-ної греко-варварської куль-тури, яка виникає в IV ст. до н. є. її суть щодо архітектури полягає в поєднанні місцевих традицій з античними прийо-мами, пристосуванні їх до по-буту й укладу життя навко-лишніх племен.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Архітектура Південно-Східної Європи в ранньому залізному віці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок