Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МОРАЛІ

ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МОРАЛІ

Назва:
ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МОРАЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,27 KB
Завантажень:
218
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
РЕФЕРАТ
на тему:
ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МОРАЛІ


ПЛАН
ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОРАЛІ ДЛЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ.
ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ПЕРВІСНОРОДОВОЇ ОБЩИНИ.


1. ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОРАЛІ ДЛЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ.
Моральні вимоги, приписи, цінності та ідеали аналізу-валися та обґрунтовувалися в етиці протягом усієї її ба-гатовікової історії. Раціональна доказовість, обґрунтованість прийнятого рішення, здійсненого вчинку входять у моральну культуру особистості з часів античного еллінізму. Розвиток конкретних наук привів до того, що в XX ст. мораль стала об'єктом окремого наукового вивчення в со-ціології моралі. Такі дослідження включають опис реаль-них звичаїв, вивчення моральних уявлень і думок різних груп суспільства, аналіз поглядів і суджень людей з різних моральних проблем, їхніх уявлень про щастя і моральний ідеал, прогноз шляхів і тенденцій розвитку моральної сві-домості в сучасному суспільстві.
Хоча такі дослідження й дають важливу інформацію про реальний стан суспільства, проте розуміння моралі як універсального суспільного явища, її походження та роз-витку сягають за межі їхніх можливостей. Без опори на філософсько-етичні знання і теоретичну соціологію при-кладні дослідження позбавлені можливості розкрити перед людиною масштабність її морального буття, допомогти їй усвідомити своє «Я» в контексті вічних проблем історії, культури.
Зовнішнє та внутрішнє життя людини органічно взає-мопов'язані, однак вони не розвиваються абсолютно син-хронно. Значення питань походження моралі, її розвитку й ролі в житті суспільства та людини помітно підвищується в умовах кризи старих цінностей, пошуку нових ідеалів, що веде до активнішого осмислення місця людини у світі, зростання ролі внутрішнього духовно-морального самови-значення. Філософська етика завжди була важливою під-могою у вирішенні сенсожиттєвих питань.
Дослідження в галузі соціології моралі свідчать про те, що у 80-ті роки відбулися кардинальні зміни в мораль-ній свідомості західного суспільства. «На місце престиж-ного споживання, високооплачуваної роботи й сімейного благополуччя приходять цінності самоздійснення, внутріш-ньої свободи, спілкування, улюбленої (хай навіть і непрестижної) роботи, пошуків свого власного неповторного «Я». Така переорієнтація дає змогу прогнозувати зростання інтересу до філософської етики в 90-ті роки, які, завершуючи складне, динамічне, суперечливе й трагічне XX століття, постають порогом уходження людства в незві-дане третє тисячоліття. На думку багатьох, воно може привести до якісно нового злету в духовно-моральному роз-витку людини.
Які ж відкриття філософії XIX—XX ст. складають фун-дамент науково-світоглядного осмислення моралі, її похо-дження та розвитку? Традиція, що йде від німецької кла-сичної філософії в особі Канта й Регеля, заклала основи розгляду специфіки моралі, а також конкретно-історичного аналізу її розвитку. Незаперечним завоюванням філософії та соціології XIX ст. були теоретичні ідеї К. Маркса та Ф. Енгельса.
Розуміння моралі як особливого духовно-практичного способу освоєння світу людиною зумовило необхідність роз-гляду її сутнісних характеристик крізь призму потреб лю-дини як суб'єкта історії, врахування процесу розвитку люд-ських, суспільних сил і здатностей у процесі спільної ко-лективної життєдіяльності. Пояснення феномена походжен-ня моралі стало пов'язуватися з реальними практичними відносинами людей, їхньою економічною та соціальною діяльністю. В тій чи іншій формі ця ідея увійшла в науко-вий арсенал усіх основних філософських напрямів XX ст.
Філософія життя й феноменологія, філософська антро-пологія і неомарксизм, фрейдизм, екзистенціалізм та інші напрями філософської думки, не заперечуючи важливої ролі суспільного буття людини у формуванні її моральних цінностей, по-різному визначають ступінь активності сві-домості, рівень її самостійності, внутрішню логіку й харак-тер взаємодії різних компонентів духовної сфери життя людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МОРАЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок