Головна Головна -> Реферати українською -> Культура -> Культура міжнаціонального спілкування в студентському середовищі

Культура міжнаціонального спілкування в студентському середовищі

Назва:
Культура міжнаціонального спілкування в студентському середовищі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,96 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Культура міжнаціонального спілкування в студентському середовищі
Нині проблеми виховання молоді вимагають не простого онов-лення, а докорінних внутрішніх якісних перетворень, нових підходів, оскільки суспільні процеси постають як складні та суперечливі. Останнім часом інтенсивно розвивається об'єктивно необхідна цілісна наука про молодь — юнознавство. Це інтегрова-на система знань про істотні характеристики формування особис-тості молодої людини та про комплексну систему регулятивних принципів соціального становлення молоді. Наука про молодь дасть змогу' подолати істотне відставання пошуків раціональних та ефек-тивних шляхів стимулювання соціального становлення сучасної молоді. Адже відомо, що однією і найпарадоксальніших нсвідпо-т_и-Кл.ііп XX сі. стало пиїлии.'їсі'.ни деградації молоді .
За сучасних умов спостерігається також зростання не тільки поліфонічності, а й поліритмічності у формуванні особистості мо-лодої людини. Воно обумовлене, по-перше, загальноісторичною закономірністю утвердження суспільного прогресу, ускладнен-ням об'єктивних умов існування; по-друге, зростанням ролі суб'єк-тивного фактора; по-третє, загостренням суперечностей у реалізації еоціально-демографіч-них і морально-психологічних особливостей індивідуума на макро- і мікрорівнях.
Сьогодні невідкладною стає потреба в розробці комплексної програми інноваційно-творчої діяльності молоді. Цілий ряд концепцій розвитку й вихован-ня молоді переживають нині кризу. Вони неспроможні пояс-нити і розв'язати суперечності у відносинах між молоддю та суспільством, у прагненні юна-ків і дівчат до іворчого самови-значення аж до протиставлення себе офіційній авторитарно-бю-рократичній ієрархізованості ви-ховання. Саме тому актуальни-ми проблемами юнознавства ви-ступають надання молоді ново-го статусу рівноправної су-спільної групи, офіційне ви-знання молодіжного способу життя й молодіжної культури, надання соціального простору дія її конструктивних і позитив-них устремлінь і дій.
Формування особистості — безперервний і надзвичайно складний процес, у якому діє ба-гато факторів. Особистість роз-вивається в процесі її соціалізації, виховання й саморозвитку.
Є три групи обставин, за яких відбувається соціалізація. Це: макрофактори: суспільство, дер-жава, планета, світ і навіть кос-мос; мезофактори: етнокуль-турні умови й тип поселення, де живе і розвивається людина; мікрофактори (сім'я, дитячий садок, школа, позашкільні ви-ховні заклади, релігійні органі-зації, товариства ровесників, за-соби масової комунікації та інші інститути виховання).
Складною є філософія вихо-вання. Відомий теоретик педагогі-ки С Гессен гак визначив базові методологічні основи виховання:
У формуванні особистості су-часного студента, як і всієї мо-лоді України, особливе місце по-сідає єдність ментального, етні-' чного й культури міжнаціональ-ного спілкування.
Ментальність — це психіч-ний зміст життєактивності інди-віда, соціально-психологічна са-' моорганізація представників певної традиції, що характери-зується єдністю їхніх установок, переживань, думок, почуттів і виявляється в тотожності світо-сприйняття і світобачення. Це чуттєво-мислительний інстру-ментарій освоєння світу. Вона не є ідентичною ідеології. Ідеоло-гія, як відомо, — чітко визначе-на система миследіяльності, а ментальність — це переживан-ня, думки на шляху до усвідом-лення буття. Адже в кожному су-спільстві є специфічні умови для структурування суспільної свідо-мості, а саме: культура, мова, спосіб життя, релігійність.
Ментальність — складний природно-соціальний продукт духовного життя нації, якість якого визначають: природні умови життя; традиції та істо-рично усталені форми поведін-ки представників одного етно-су; соціальні інститути (струк-тури); структурні стратегеми ін-. дивідуального розвитку й само-реалізації нації.
Ментальність є суперечли-вим феноменом стабільного іс-торичного руху нації, обріїв її цивілізаційного самоутверджен-ня і самореалізації.
Сьогодні нації дедалі глибше вивчають своє етнокоріння.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Культура міжнаціонального спілкування в студентському середовищі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок