Головна Головна -> Реферати українською -> Діловодство -> реферат: Концептуальні підходи до проблем управління документацією

Концептуальні підходи до проблем управління документацією / сторінка 2

Назва:
Концептуальні підходи до проблем управління документацією
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,86 KB
Завантажень:
163
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 

Нині в управлінських структурах України недостатньо розвинута нормативно-правова база, що визначає порядок функціонування документа, гостро стоїть проблема статусу служб документаційного забезпечення в організаціях і конт ролю їхньої роботи з боку держави. Потребують регламен тації питання, пов'язані з інформатизацією управління, за стосуванням нових інформаційних технологій, комп'ютери зацією і використанням сучасних засобів комунікацій. Не достатньо уваги приділяється підготовці та підвищенню ква ліфікації працівників служб до кументаці йного забезпечення, бракує сучасної навчально-методичної літератури з цих пи тань. Спостерігається певний застій у наукових досліджен нях з проблем електронного документообігу і документо знавства, простежується роз'єднаність у роботі навчальних закладів і наукових організацій, що мають кваліфікованих фахівців.
Застаріли раніше прийняті організаційно-методичні документи: Державна система документаиійного забезпечен ня управління й інші нормативи, що були розроблені вче ними і фахівцями в 70—80-ті роки минулого століття. f На ситуацію значною мірою вплинули відновлення
складу державних службовців і відхід від устояних бюрокра тичних традицій, утрата досягнутого рівня культури роботи з документами. У результаті проникнення нової техніки і нових технологій у діяльність, пов'язану з управлінням, від буваєте- — 'іна структури документообігу, а через зміну еко номічних основ життя суспільства спостерігається транс формація цінності окремих видів документів і їхньої ролі в процесі управління [2—5]. Однак ці зміни недостатньо враховуються при практичній реалізації систем автомати зованого документообігу в державних організаціях, де пере важно діють застарілі правила і стандарти. А вчені й фахівці- документознавш" більше стурбовані прагматичними пробле мами, пов'язаними з кризовим станом науки.
Відзначені процеси розвиваються на тлі політичної й економічної нестабільності, шо пред'являє підвищені вимоги до документації, і, з огляду на це, варто визнати ситуацію да лекою від нормальної. Проте, об'єктивно необхідні процеси зміцнення української державності, а отже, державної служби, вимагають розширення меж зон стабільності й ефек тивності управлінської діяльності. На наш погляд, раціональ на організація функціонування систем документаційного забезпечення управління й електронного документообігу мо же послужити одним з найважливіших опорних моментів зміцнення державного апарату й істотним елементом його стабільності
Необхідність визначення концепції управління доку ментацією, його місця в менеджменті серйозно обгрунтовус актуальність досліджень з аналізованої наукової проблеми. У зв'язку з підвищеною складністю інформаційних ресурсів і вибуховим зростанням їхнього обсягу виникає найважливіше завдання раціоналізації й автоматизації управління докумен тацією, то, за своею актухтьністю, можна порівняти із зав данням модернізації виробництва промислової продукції.
Великого значення набувають комп'ютерні технології і засо би, шо забезпечують оперативність фіксації, збирання, опра цювання, пошуку і передачі інформації, надійність її збере ження, віддалений доступ, подання інформації в потрібний час, на потрібному носії й у потрібній формі та враховують психологічні й ергономічні вимоги.
Таким чином, можна вважати назрілою проблему управління документацією, викликану необхідністю актив ного цілеспрямованого формування інформаційних ресурсів, що задовольняють потреби організацій. Дослідження можли востей сучасних інформаційних технологій, з погляду на їхнє використання в управлінні документацією, надзвичайно важ ливе для сучасного документообігу як прикладної науки. Аналіз накопичених досягнень у сфері теорії і практики до кументообігу, виявлення тенденцій їхнього подальшого роз витку й отримання на цій базі нових наукових результатів уможливлює віднесення проблеми управління документа цією до найактуальніших [6—12].
Особливості сучасного етапу. Розпад СРСР і виник нення нової української державності, перехід до економіки ринкового типу висувають на перший план питання про створення адекватним потребам часу єдиних норм і вимог до системи документаці йного забезпечення і документообігу управлінської діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Концептуальні підходи до проблем управління документацією

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок