Головна Головна -> Реферати українською -> Діловодство -> Скачати реферат безкоштовно: Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль / сторінка 8

Назва:
Офіційно-діловий стиль
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,25 KB
Завантажень:
356
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Часом міжособистісні контакти є показником реальних, а не декларованих відносин.
Названі й схарактеризовані вище комунікативні чинники не є суто інтралінгвістичними, вони невіддільні від функціональ-ного стилю, в даному разі дипломатичного підстилю офіцій-но-ділового стилю, оскільки соціальна природа мови є невід-дільною від її внутрішньої структурної організації. Тому, аналі-зуючи функціональний стиль або стильовий різновид, обов'язково слід брати до уваги сукупність позамовних чинників, їх вплив на мовні і взаємодію з ними.
Лінгвістичні ознаки функціонального стилю належать до його внутрішніх властивостей, що відображають специфіку використання загальномовної норми в певній сфері суспільної діяльності, а отже, в певному типі мовної комунікації.
Останнім часом лінгвістами висловлюється думка про пра-вомірність виділення дипломатичного підстилю з офіційно-ді-лового в окремий стиль. Це питання досить складне і потребує масштабних, багатоаспектних досліджень. На нашу думку, ди-пломатичний підстиль при деякій своєрідності жанрових форм і виражальних засобів хоч і має свою специфіку, проте не вихо-дить за межі офіційно-ділового стилю. Офіційно-діловий стиль є тією основою, на якій тримається дипломатичний підстиль сучасної української мови. Дипломатичний підстиль в основі своїй зберігає спільність з іншими підстилями офіційно-діло-вого стилю щодо мети висловлювання, способів та форм її до-сягнення.
Специфіка дипломатичного підстилю полягає насамперед в поширених і непоширених мовних формулах номінацій, сфор-мованих на безпосередній дипломатичній термінології, в ети-кетних формулах, які є невід'ємною особливістю своєрідного дипломатичного жанрового блоку — дипломатичного листу-вання, і підносять дипломатичні тексти на рівень надввічли-вості, фіксуючи їх як своєрідність підстилю. Предикативні функціональні формули наявні як у текстах дипломатичного підстилю, так і загалом в інших офіційно-ділових текстах, про-те особливість їх уживання, підтекстова семантика, непрямі форми вираження та частовживані мовні елементи суб'єктив-ної модальності роблять їх своєрідною ознакою дипломатич-ного підстилю. Як ще одну особливість дипломатичного підсти-лю (жанрового блоку дипломатичного листування) можна виді-лити своєрідність мовного формулювання і комбінування текс-ту та етикетну обов'язковість, особливе комунікативне наван-таження композиційних формул — початкових і заключних. Все перераховане вище є, по суті, маркерами дипломатичного підсти-лю, що виокремлюють його на фоні офіційно-ділового стилю.
Дипломатичний підстиль як складова частина офіційно-діло-вого стилю функціонує в єдності із законодавчим та адмініст-ративно-управлінським підстилями, про що свідчить активне використання жанрів, які прийнято співвідносити із законодав-чим (декларація) та адміністративно-управлінським (договір, угода) підстилями.
До стильових рис офіційно-ділового стилю належать: офіцій-ність, об'єктивність, точність, логічність, консервативність, або
традиційність, чіткість, ясність, стислість, стриманість, ввічли-вість. Вони досягаються у мовному вираженні офіційно-діло-вого стилю типовими для певних жанрів мовними одиницями лексичного, граматичного і текстового рівнів.
На лексичному рівні такими типовими (стандартними) мов-ними засобами досягається офіційно-ділова конотація — окре-мими словами і мовними формулами термінологічного значен-ня; на синтаксичному рівні — «правильною» однотипною бу-довою розгорнених речень з однорідними конструкціями і на-низуванням зворотів, на текстовому рівні — суворою архітек-тонічною будовою тексту, певними композиційно-мовними формами і заданим порядком їх використання.
На цьому загальностильовому фоні офіційної діловитості дипломатичний підстиль виділяється блоком своїх традицій-них жанрів та мовно-композиційними структурами — мовни-ми формулами з цільовими настановами дипломатичної сфе-ри: надввічливості, встановлення і підтримання контакту, до-сягнення мети, пошуку шляхів виходу з ситуації тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Офіційно-діловий стиль

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок