Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Еколологія: зв’язки екології, об’єкти дослідження в екології, екологічний прогноз

Еколологія: зв’язки екології, об’єкти дослідження в екології, екологічний прогноз

Назва:
Еколологія: зв’язки екології, об’єкти дослідження в екології, екологічний прогноз
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,07 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Еколологія: зв’язки екології, об’єкти дослідження в екології, екологічний прогноз


План
Зв’язки екології
Об’єкти дослідження в екології
Екологічний прогноз


Екологія вивчає зв'язки організмів між со-бою та з навколишнім середовищем. У сучас-ному суспільстві поступово формується свідо-ме ставлення до навколишнього середовища, тому навіть слово "екологія" набуло ознак за-гальновживаного всіма верствами населення. Із впливом певних чинників навколишнього се-редовища у свідомості багатьох людей асоцію-ються такі негативні явища, як збільшення зах-ворюваності багатьма хронічними хворобами, скорочення тривалості життя, зниження якості життя тощо. Тому майбутні лікарі повинні чітко знати структуру, методичну оснащеність і про-гностичні можливості сучасної екології, щоб мати змогу коректно аналізувати дані лабора-торних обстежень пацієнтів, пов'язувати ре-зультати обстежень з умовами середовища, в яких перебуває людина, умовами і режимом її харчування, особливостями її побуту, звичок, професійної діяльності тощо. Лише узагальнив-ши таку інформацію, лікар зможе зробити пра-вильні висновки щодо методів лікування, засто-сування тих чи інших природних джерел оздо-ровлення і тривалості їх терапевтичного впливу.
Початок XXI століття ~ це усвідомлення того, що природа має абсолютну цінність, без неї не-можливе існування людства. Настала епоха на-уки екології - розробки стратегії і тактики пове-дінки людства. Людство є частиною природи, і його існування залежить від функціонування природних систем. Закони екології лежать в ос-нові соціального буття. Порушення екологічної рівноваги зумовило появу невідомих раніше хвороб: генетичних, токсикологічних, алергічних тощо. Тому від вирішення соціально-екологіч-них проблем залежить якість і життя людини, взаємодія людини і середовища, використання природних і лікувальних ресурсів курортно-рекреаційних регіонів. Вивчення біологічних і екологічних законів життя природи - запорука прогнозування змін в екосистемах, збереження рівноваги в популяціях, природних і антропогенізованих екосистемах.
Німецький вчений Е. Геккель у 1870 р. в своїй праці "Загальна морфологія організмів" визначив екологію як "науку, що вивчає взаємовідносини тва-рин з органічною та неорганічною природою". Три-валий час цей термін вживався виключно у вузько-му розумінні, і лише у 1895 р. датський ботанік Е. Вармінг застосував його до представників рос-линного світу. Тільки у XX ст. ця наука сформува-лась як самостійна біологічна дисципліна зі своїми методами і предметом вивчення.
Об'єктами досліджень в екології можуть бути окремі організми, популяції, угруповання, екосисте-ми та вся біота нашої планети. З огляду на це в еко-логії виділяють три рівні вивчення: 1) популяційно-видовий; 2) екосистемний; 3) еволюційно-історичний.
Популяційно-видовий рівень передбачає ви-вчення індивідуальних реакцій окремих організмів, популяцій або виду в цілому на дію чинників навко-лишнього середовища. Такий шлях досліджень на-зивають також аутекологією. Особливої актуаль-ності для медицини серед аутекологічних дослід-жень набуло вивчення адаптивних можливостей людського організму, що перебуває в умовах постій-ної зміни параметрів навколишнього середовища. Сучасна людина стала більш мобільною, впродовж життя їй доводиться контактувати з багатьма по-тенційними джерелами захворювань. Звичайно, це певною мірою збільшує ризик зараження інфекцій-ною, інвазійною чи іншої етіології хворобою. Тому лікар має враховувати якомога більшу кількість кон-тактів при встановленні джерела захворювання. Особливе місце в цій сфері екологічних досліджень посідають продукти харчування і лікувальні препа-рати природного походження.
Екосистемний рівень досліджень передбачає вивчення процесів, спричинених взаємним впливом організмів чи популяцій різних видів. На цьому рівні виконуються надзвичайно складні й трудомісткі дослідження, спрямовані на з'ясування закономірно-стей, які визначають існування в просторі та часі зв'язків між різними видами автотрофів і гетеротрофів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Еколологія: зв’язки екології, об’єкти дослідження в екології, екологічний прогноз

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок