Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ(СЕЛИЩНИХ) РАД

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ(СЕЛИЩНИХ) РАД

Назва:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ(СЕЛИЩНИХ) РАД
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,42 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат з екології
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ
(СЕЛИЩНИХ) РАД


Значне місце в раціональному вико-ристанні та охороні земель, збереженні агроландшафтів, їх впорядкуванні належить землеустрою - основному дієвому механізмові в управлінні земельними ре-сурсами. В умовах земельної реформи істотно ускладнюються І змінюються зав-дання землеустрою, його зміст. Це спо-нукає до пошуків наукових підходів щодо розробки нових видів проектної земле-впорядної документації, перш за все про-ектів землеустрою сільських (селищних) рад. Порівняно із загальнодержавними регіональними програмами з використан-ня та охорони земель, схемами землеус-трою адміністративних районів, розроб-ка проектів (схем) землеустрою сільських (селищних) рад дає можливість регулю-вати земельні відносини, створювати пе-редумови для оптимізованого землеко-ристування та запроваджувати природо-охоронні і ґрунтозахисні заходи на місце-вому рівні.
Організація сталого землекористуван-ня конкретних новостворених, невеликих за розміром, господарських структур (ак-ціонерних товариств, товариств з обме-женою відповідальністю, приватно-орен-дних підприємств тощо) здійснюється в ході територіального землеустрою, а саме шляхом проведення робіт, які забезпечу-ють формування нових і впорядкування існуючих об'єктів землеустрою, при по-дальшому їх межуванню. При цьому пе-реважаюча дія землеустрою на організа-цію території сільськогосподарських підприємств, які складають земельно-ресурсну і виробничу базу аграрної га-лузі, повинна враховувати постійну ди-наміку землекористувань та їх систем різного ступеню інтенсивності. Проте на кожному етапі перетворень слід забезпе-чити стабільне функціонування сільсько-господарського виробництва. Завдання землеустрою заклинається в регулюванні і поєднанні цих різнонаправлених тен-денцій.
Одним із способів збереження при-родно-господарських балансів в органі-заційно-територіальному влаштуванні сільськогосподарських підприємств є
розробка на території адміністративно-територіальних одиниць (сільських та се-лищних рад), систем організації території відносно елементів природного комплек-су і різноманіття ландшафтів та процесів, які в них відбуваються.
Вирішити проблеми можна на основі глибокої природно-господарської дифе-ренціації земель в складі проекту земле-устрою території сільської ради, шляхом комплексної діагностики екологічних, ландшафтних, агрополітичних і інших вла-стивостей.
Стійкість землекористування та їх інве-стиційна привабливість виступають ре-зультативним показником обґрунтування рішень землевпорядних і управлінсь-ких завдань на рівнях адміністративного району, сільської (селищної) ради, окре-мих сільськогосподарських підприємств і їх груп.
Інформаційною базою прийняття рішень є матеріали зйомок, обстежень, вишукувань, їх наукової інтерпретації в формі районування території та відповід-них оцінок, дані моніторингу землекори-стування і земельного кадастру.
Оптимізація землевпорядкування особливо важлива в сучасних умовах хронічного дефіциту інвестиційних і ма-теріально-технічних ресурсів. Тому безальтернативним є повне використання "дарових сил природи", екологічних структур і механізмів, адаптивних влас-тивостей агроландшафтів і агросистем. Системний підхід в умовах динамічності землекористування можливий тільки на рівні адміністративно-територіальних ут-ворень - район, сільська рада.
В основі методичних підходів щодо розробки проектів землеустрою повинні лежати питання екологізації землекорис-тування як основного механізму підготов-ки і реалізації у правлінських рішень і єди-ною гарантією впровадження екологічних ідей у практику землеустрою. Еколо-гічно обґрунтований землеустрій є засо-бом формування просторової та вироб-ничої структури території до природної та набутої придатності земель до різних видів господарської діяльності.
Ці питання при розробці проектів ми піднімаємо практично вперше, навіть при розробці проектів внутрігосподарського землеустрою з контурно-меліоративною організацією території (КМОТ) на них увага так не акцентувалася, не кажучи вже про традиційний землеустрій, де ми опе-рували тільки економічними категоріями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ(СЕЛИЩНИХ) РАД

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок