Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Екологічна паспортизація

Екологічна паспортизація

Назва:
Екологічна паспортизація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,60 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Екологічна паспортизація.
Екологічну паспортизацію було запроваджено з метою оздоровлення еко-логічної ситуації. Згідно з Держстандартом 17.0.0.04-90 "Екологічний пас-порт промислового підприємства" метою екологічної паспортизації є—
встановлення кількісних та якісних характеристик природокористу-вання (сировини, палива, енергії), а також кількісних та якісних характери-стик забруднення природного середовища викидами, стоками, відходами, випромінюваннями,—
отримання питомих показників природокористування та забруднен-ня довкілля підприємством, котрі дозволяють аналізувати використовувані підприємством технології та обладнання порівняно з кращими вітчизняни-ми і зарубіжними взірцями, а також відомості про шкоду, що завдається підприємством
За результатами екологічної паспортизації підприємств оцінюють вплив викидів, відходів забруднюючих речовин на навколишнє середовище та здо-ров'я населення, а також визначають плату за природокористування та пла-ту за забруднення довкілля, встановлюють підприємству граничне допустимі норми викидів, скидів, відходів забруднюючих речовин, планують природо-охоронні заходи та оцінюють їхню ефективність, здійснюють експертизу про-ектів реконструкції підприємств, контролюють та оцінюють рівень дотри-мання підприємствами законодавства, норм та правил в галузі охорони при-роди, реалізують заходи щодо підвищення ефективності використання при-родних ресурсів, енергії та вторинних ресурсів
При проектуванні нових підприємств або при реконструкції існуючих екологічний паспорт складає проектна організація Екологічний паспорт погоджують з місцевими органами охорони природи та його відділами (охо-рони атмосферного повітря, водних ресурсів, земельних ресурсів, рослинного та тваринного світу)
Паспорт затверджує керівник підприємства, котрий відповідає за його оформлення та достовірність даних, що містяться в ньому Процес екологіч-ної паспортизації неперервний Вона проводиться періодично за будь-яких змін технологи, під час реконструкції підприємств та при освоєнні нової продукції.
При складанні екологічного паспорта використовують основні показни-ки виробництва, результати Інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу, норми граничне допустимих або тимчасово погоджених викидів, Дозвіл на природокористування, результати Інвентаризації стоків, норми гранично допустимих або тимчасово погоджених стоків, паспорт газоочисного обладнання, паспорт водоочисного обладнання, класифікатори галузей, підприємств, статистичні звітні документи (звіти про охорону атмосферного повітря, про використання води, звіт про рекультивацію земель, зняття та використання природоохоронного шару землі, відомість інвентаризації токсичних промислових викидів, що підлягають використанню, знезараженню та захороненню, про утворення, використання вторинної сировини, про виконання плану перевезення або виробництва продукції, про поточні видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів, журнали об ліку роботи котелень, газоочисного та водоочисного обладнання тощо), стандарти в галузі охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів та інші нормативно-технічні документи.
Структура та зміст екологічного паспорта титульний лист, загальні відомості про підприємство та його реквізити, короткі природно-кліматичні характеристики району розташування підприємства, опис технології виробництва, відомості про продукцію, балансова схема матеріальних потоків, відомості про використання матеріальних та енергетичних ресурсів, викиди в атмосферу, водоспоживання та водовідведення, відходи, відомості про ре культивацію порушених земель, про транспорт підприємства, про еколого-економічну діяльність підприємства.
Розробка екологічного паспорта на підприємстві складається з таких етапів—
призначення робочої групи та видання наказу про складання екологічного паспорта,—
розробка плану роботи групи та розподіл функцій між виконавцями І лінійними підрозділами з його складання,—
збирання нормативно-технічної та звітної документації,—
розробка балансової схеми виробництва, кількісний та якісний аналіз матеріальних потоків, визначення джерел забруднення природного середовища,—
проведення інвентаризації викидів, встановлення ГДВ або ТПВ,—
інвентаризація водокористування та водовідведення, а також визна-чення ГДС або ТПС,—
інвентаризація природокористування та визначення кількісних по-казників сировини, матеріалів, енергії за видами продукції та питомих показників на одиницю продукції, що випускається,—
інвентаризація відходів та визначення кількісних показників відходів за видами продукції і питомих показників на одиницю продукції, що випус-кається,—
інвентаризація використовуваних земельних ресурсів та обсягів ре-культивації земель,—
заповнення форм екологічного паспорта.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Екологічна паспортизація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок